Widma Tybetu w FORMIE


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WIDMA TYBETU


Mira Jarmołowicz
Ryszard TokarczykWernisaż wystawy
24. maja 2011, godz. 18.00

Czas ekspozycji
25|05|2011 - 10|06|2011


Kratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczo¶ci (200dpi) >>>

05|06|2011

Wystawę 'WIDMA TYBETU' autorstwa Miry Jarmołowicz i Ryszarda Tokarczyka będzie można zobaczyć jeszcze do pi±tku, 10. czerwca. Gor±co polecam i serdecznie zapraszam! Dokumentację fotograficzn± z wernisażu, wybrane prace oraz inne materiały dotycz±ce wystawy zamie¶cili¶my na niniejszej stronie.

'Widma Tybetu' to trzy cykle: 'Widma tybetańskie', 'Widma buddyjskie', 'Widma himalajskie'. W ramach projektu artystycznego Tokarczyka, współtworzonego w najnowszej odsłonie przez Mirę Jarmołowicz, powstały wcze¶niej 'widma': andaluzyjskie, paryskie, atlantyckie, tureckie, nordyckie, lapońskie, lofockie, londyńskie, judejskie, jerozolimskie, galilejskie, sycylijskie, kalabryjskie, podolskie, wołyńskie, egipskie, synajskie, jordańskie, berberyjskie, marokańskie... Jednak na tle tych wcze¶niejszych do¶wiadczeń, 'Widma Tybetu' jawi± się, zdaniem Autorów, jako wyj±tkowe. Cieszy fakt, że mogły być pokazane po raz pierwszy w Galerii Forma, za co Autorom serdecznie dziękuję.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma

Zdjęcia z wernisażu

    

Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska


Zdjęcia z wernisażu
fot. Katarzyna Wirkus
Zdjęcia z wernisażu
fot. Wojciech Rymer
Wybrane prace

'Echo' w Internecie


17|05|2011

We wtorek 24-go maja Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemno¶ć zaprezentować wystawę zatytułowan± 'Widma Tybetu' autorstwa Miry Jarmołowicz i Ryszarda Tokarczyka. Wystawa jest najnowszym elementem szerszego projektu artystycznego, który realizowany jest przez Tokarczyka od 2001 roku. "Widma" powstaj± w wędrówkach przez kontynenty, kraje i regiony. S± kreacj± obrazów niematerialnych, udokumentowanych fotograficznie i tworzonych sytuacyjnie w różnych miejscach ¶wiata. Przestrzenne obiekty malarskie o cechach transparentnych s± eksponowane i poddawane konfrontacji ze zdarzeniami, zjawiskami, motywami krajobrazowymi, podmiotami i przedmiotami. 'Widma tybetu' s± jednak wyj±tkowe. Ekstremalne wysoko¶ci, gwałtowne zmiany klimatu, jałowy i skalisty krajobraz to sfera pierwotna, poza wyobrażeniem Europejczyka 21. wieku - czytamy w tek¶cie przewodnim Joanny Tokarczyk. Ekspozycja prac w Galerii Forma będzie ich premierow± odsłon±.

Mira Jarmołowicz, jest dziekanem Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie i absolwentk± Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej. Jest laureatk± konkursów oraz autork± szeregu projektów architektonicznych. Swoj± aktywno¶ć twórcz± realizuje również na polu innych dyscyplin artystycznych: rysunek, malarstwo i fotografia. Jej indywidualne i zbiorowe wystawy były eksponowane w Polsce, Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Ryszard Tokarczyk, jest artyst± malarzem, profesorem zw., absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jest autorem teorii i praktyki symptomów natury i osobowo¶ci. Zajmuje się analiz± struktury miejsca. Swoje pogl±dy i do¶wiadczenia artystyczne wyraził w ksi±żce pt.: "Ekrany rzeczywisto¶ci". Jest autorem kilkudziesięciu wystaw indywidualnych i uczestnikiem ponad stu wystaw zbiorowych. Jego prace znajduj± się w muzeach i prywatnych kolekcjach na całym ¶wiecie.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


Pobierz plakat wystawy 200dpi (1,9MB) >>>
Pobierz katalog wystawy 200dpi (3,3MB) >>>
Pobierz katalog wystawy PDF (2,5MB)) >>>

O wystawie...

Widma nieskończono¶ci... Wyj¶cie poza obszar znanej nam rzeczywisto¶ci zwykle nas zmienia. Nie możemy wiedzieć, jacy będziemy po skoku w burzliwe głębiny. Zderzenie z novum wymusza reakcję, której skutków nie jeste¶my w stanie przewidzieć. To, co z pocz±tku wywołuje lęk i niepewno¶ć, dostarcza też takich emocji, że poniek±d automatycznie poznajemy siebie z innej strony. W przypadku artysty - pozwala to odkryć, jakim twórc± może się on stać w tych oto, jedynych i unikalnych okoliczno¶ciach. Do¶wiadczenie takie pozostaje zawsze żywe, by w różnych sytuacjach rezonować gło¶niejszym lub lżejszym echem. Tym bardziej, je¶li wi±że się ono z dotarciem do extremum fizyczno¶ci i percepcji. Gdy oznacza zderzenie z granic± tego co wiemy, wyobrażamy sobie, uważamy za możliwe... Co dzieje się w ¶wiecie którego nie znamy, który zawstydza nas w naszych zakresach funkcjonowania, wykracza poza wyobrażenia, jest wej¶ciem do innej sfery życia? Jakimi ludĽmi i twórcami możemy tam być? Dialog dzieł z tak± rzeczywisto¶ci± zaskakuje nieraz samego ich autora...

Prób± zmierzenia się z tymi kwestiami było podjęcie przez prof. Ryszarda Tokarczyka podróży w Himalaje - do Tybetu, oraz wej¶cie w tamtejsze ¶rodowisko z własnymi działaniami przestrzennymi. Dzięki spotkaniu uprzednio przygotowanych, półprzeĽroczystych elementów malarskich z niezwykłym pejzażem uzyskane zostały bardzo osobiste wizje miejsca. S± one wypadkow± dwóch składników: otoczenia oraz jego autorskiej interpretacji - formalnej, mistycznej, abstrakcyjnej. Interpretacji tej dokonał za¶ nie tylko sam Profesor, lecz również Współautorka zdjęć - Mirosława Jarmołowicz. Przedstawia to problem szerzej, z dwóch punktów widzenia. W ten sposób powstały cykle prac udokumentowanych fotograficznie pt. "Widma himalajskie" oraz "Widma buddyjskie". Stanowi± one poniek±d efekt spotkania różnych ¶wiatów. Pierwszy z nich to dzika przyroda, miasta i klasztory Tybetu. Drugi - spojrzenie i inwencja Artystów, przybyszów z zewn±trz. Sfery te w "Widmach" ł±cz± się, tworz±c nowy wymiar rzeczywisto¶ci. Materialno¶ć przeniknięta jest tam gr± kształtów, barwy, odbić, cieni i symboli. To, co ulotne i duchowe zyskuje te sama prawa jak rzeczy bezpo¶rednio widoczne, namacalne. Forma i układ obrazu przenikaj± się z układem realnego trójwymiaru. Jest to rodzaj dialogu danego podmiotu z poznawan± przestrzeni±, zespalanie z ni± ¶wiadomo¶ci i wyobraĽni. Rodzi się z niego dot±d nieznane oblicze miejsca.

Samo miejsce realizacji sztuki za¶ odgrywa w twórczo¶ci prof. Tokarczyka wyj±tkow± rolę. To ze względu na nie powstaj± cykle transparentnych, nasyconych kolorem obiektów - wchodz±c z nim w kontakt tworz± now± cało¶ć. Sugeruj± już istniej±cy stosunek Artysty do danego obszaru działań, który to staje się polem interakcji z aktem malarskiego wyrazu. "Widma" autorstwa Profesora nie s± nigdy do końca autonomiczne; ich przeznaczeniem jest wł±czanie się w kreacyjn± relację z tym, co istnieje wokół nich. Nie zdarza się, by z tych relacji wynikał konflikt czy dysonans. Umiejętne ukazanie złożonych zwi±zków obiektu i otoczenia odkrywa przed widzem nowy, ezoteryczny i zagadkowy, a zarazem harmonijny ¶wiat. W ¶wiecie tym egzotyka i tajemnica realnego miejsca poddane zostaj± nowym uporz±dkowaniom. Wydobywaj± one z niego misterium form i znaczeń. Porz±dek ten indywidualnie okre¶la rzeczywisto¶ć, naznacza j± konkretnym widzeniem, piętnem osobowo¶ci, warto¶ciami sacrum. Wszechobecna religijno¶ć czy wręcz mistycyzm ludzi Tybetu, piękno przyrody o sile objawienia - daj± się odczuć także w "Widmach". Lhasa - stolica i duchowe centrum lamaizmu, zostaje w tych ujęciach spersonifikowana. "Spogl±da" na nas oczami Buddy sponad ¶wi±tyń i z ich wnętrz. Nad jeziorem Nam Tso wyłania się krzyż: widziana poprzez jego kształt głębia zderza się z otaczaj±cym go pejzażem, odbitym w płaszczyĽnie. Ukryta sfera przenika tu przez inn± i daje się poznać - trochę jak ponadnaturalne zjawisko. Symbole spajaj± się w ogólnym wyrazie przestrzeni panteistycznej. Prof. Ryszard Tokarczyk podejmował swoje działania w różnych miejscach ¶wiata, lecz to jedno nie daje się porównać z żadnym innym. Jest surowe, niedostępne, skrajnie wymagaj±ce. Jako współuczestniczka zdarzeń mogę to ocenić z autopsji... Ekstremalne wysoko¶ci, gwałtowne zmiany klimatu, jałowy i skalisty krajobraz to sfera pierwotna, poza wyobrażeniem Europejczyka XXI - go wieku. Człowiek, wyrwany z wygodnej cywilizacji, staje na urwistym Dachu ¦wiata. Staje, o ile pozwoli mu na to fizyczna kondycja, stan zdrowia... Pielgrzymom wypada najpierw odbyć walkę z niewydolno¶ci± własnego organizmu, z poważnymi często komplikacjami w funkcjonowaniu. Mała ilo¶ć tlenu w powietrzu na tych wysoko¶ciach powoduje duszno¶ci, chorobę wysokogórsk±, drastyczne skoki ci¶nienia. Gdy kto¶ jednak zechce zmierzyć się ze sob± - może przeżyć liczne, zadziwiaj±ce niespodzianki. S± to choćby cudownie żywe barwy, jakie dostrzega się tylko w krystalicznie czystym powietrzu na wysoko¶ci kilku tysięcy metrów n.p.m. Pozbawiona zalegaj±cych na nizinach spalin, przejrzysta aura daje wielk± wyrazisto¶ć widzenia. Kolor malarski w takich okoliczno¶ciach działa w trójnasób: otwiera przed obserwatorem cał± symfonię tonów, odcieni i ich nasyceń. Prawdziwym ol¶nieniem dla oczu jest widok najwyżej na ¶wiecie położonego jeziora Nam Tso, którego błękitu nie odda żaden opis. Ogrom i głębia otwartej przestrzeni porażaj± majestatem swojej skali. Struktura otaczaj±cych jezioro skał oraz całej kamiennej topografii przypomina kr

ajobraz prehistoryczny lub powierzchnię Księżyca. Klasztory buddyjskie wysoko na szczytach zadziwiaj± natężeniem barw, a jednocze¶nie spokojem i mistyk±. Uduchowienie miejscowych ma swoje przełożenie na cechy otoczenia. W¶ród szaro¶ci gór pojawiaj± się żywe akcenty - sznury kolorowych chor±giewek modlitewnych. Podobnie jak rzędy mosiężnych młynków obracanych rękami pielgrzymów, tworz± one strukturę rytmów charakterystyczn± dla tego ¶rodowiska. Rytmy te wpisane zostały w układy malarskie Ryszarda Tokarczyka, by - przez wzajemne dopełnienia - stworzyć syntezę wyj±tkowej przestrzeni. Dodatkowo wymowę cało¶ci wzmacnia zestawianie ujęć na planszach w ci±gu relacji, napięć i powi±zań. Poszerza to ogl±d do swego rodzaju abstrakcyjnej panoramy lub kompozycji z wertykalnie zestawianych kadrów. Zobrazowana zostaje droga rozwoju akcji malarskiej w terenie, gdzie za po¶rednictwem obiektów i ujęć fotograficznych wprowadza się widza w nowy wymiar rzeczywisto¶ci. I wła¶nie owa fotograficzna czę¶ć tego procesu to moment, w którym prace prof. Tokarczyka zaczęły żyć własnym życiem, poza gesti± Autora. Udział miały w tym twarde warunki klimatu, którym nie każdy jest w stanie sprostać. Ujęcia z Lhasy wykonywał Ryszard Tokarczyk, ze względów zdrowotnych nie dotarł jednak na wysoko¶ć jeziora Nam Tso, położonego 4700 metrów n.p.m. Nawi±zana wówczas współpraca ze Współautork± "Widm" zaowocowała seri± ujęć w wykonaniu Mirosławy Jarmołowicz. Oko i ręka drugiej osoby również wychwyciły potencjał płyn±cy ze spotkania formy malarskiej i nieskończono¶ci - bo to do niej zbliża nas pejzaż Himalajów. Ujawniły misterium płyn±ce z relacji dzieła ludzkiego z dziełem Boga. Da się w tym dostrzec rolę podmiotu również jako uczestnika akcji. Obecno¶ć człowieka znaczy bowiem przestrzeń znakami cieni i odbiciami sylwetki na płaszczyznach. Składa się na obraz - zjawisko: wypadkow± ruchu, ¶wiatła, szczególnej atmosfery, koloru, skrajnego wysiłku, wielkiego ol¶nienia. Obraz ten jest chwil± nie do odtworzenia, któr± udało się złapać. To za¶, że "Widma" spełniły to zadanie podlegaj±c decyzjom dwóch osób - a nie jedynie Autora obiektów - ¶wiadczy o uniwersalno¶ci ich funkcjonowania. Odsłonięto ich zdolno¶ć do niezależnej egzystencji, potencjał różnorodnego działania zależnie od indywidualnego widzenia podmiotu. W nakre¶lonym trójk±cie: obiekt - przestrzeń - ludzie; wszystkie trzy elementy s± mobilne, zmienne, daj± tysi±ce możliwo¶ci. Może dlatego "Widma" - oprócz tego, że wpisały się w ogrom i majestat natury - tym bardziej przybliżaj± nam nieskończono¶ć...

Joanna Tokarczyk

Pobierz test w PDF >>>

Informacja o autorach

Mira Jarmołowicz, architekt, dziekan Wydziału Sztuk Wizualnych Akademii Sztuki w Szczecinie. Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Szczecińskiej. Laureatka konkursów architektonicznych. Autorka szeregu projektów i realizacji domów jednorodzinnych, obiektów użyteczno¶ci publicznej oraz wnętrz. Prowadzi procesy inwestycyjne na terenach przygranicznych - organizację infrastruktury pod zabudowę małych osiedli domów jednorodzinnych. Od 1996 do 2010 roku nauczyciel akademicki w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej w Szczecinie. Pracę zawodow± zaczynała w w BPBBO Miastoprojekt w Szczecinie, następnie pracowała jako projektant w ZWPB Dom 2000 oraz prowadziła firmę projektowo-budowlan± ARCHI-BUD. Jest współwła¶cicielk± Spółdzielni Przedsiębiorców Budowlanych BUDOWA.
Inne dyscypliny artystyczne, które s± w zakresie jej zainteresowań to rysunek, malarstwo i fotografia. Jest laureatk± konkursów fotograficznych, uczestnikiem licznych warsztatów i plenerów. Jej wystawy artystyczne (indywidualne i zbiorowe) były eksponowane w Polsce, Niemczech i w Wielkiej Brytanii.

Ryszard Tokarczyk, artysta malarz, profesor zw. ZUT. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1970 rok). Uprawia malarstwo, grafikę i sugestię wieloprzestrzeni w ¶rodowisku. Jest autorem teorii i praktyki symptomów natury i osobowo¶ci Zajmuje się analiz± struktury miejsca. Swoje pogl±dy i do¶wiadczenia artystyczne wyraził w ksi±żce pt.: "Ekrany rzeczywisto¶ci".
Brał udział w około 180 wystawach regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Uczestniczył w pokazach sztuki polskiej w Czechach (Praga. Liberec, Karlowe Wary), Niemczech (Rostock, Lubeka, Schwedt, Frankfurt n. Odr±, Dusseldorf Lipsk, Greifswald, Schwerin), Bułgarii (Burgas), na Łotwie (Ryga), w Szwecji (Umea, Ystadt, Skelleftea), Danii (Kopenhaga, Skagen, Esbjerg, Brande), Egipcie (Kair), Anglii (Stockton), Rosji (Sankt Petersburg), Francji (Angouleme), Korei Południowej (Teayon), Japonii (Kanagawa, Nagoya), na Węgrzech (Budapeszt, Miskolc).
Prace malarskie, graficzne i obiekty znajduj± się w muzeach i kolekcjach: Muzeum Narodowe w Szczecinie, CBWA w Warszawie, Urzędy Miejskie w Szczecinie i ¦winouj¶ciu, Muzeum w Trzciance, Pinakoteka w Szczecinie, Galeria "Moje Archiwum" A. Ciesielskiego w Koszalinie, Instytut Wzornictwa w Koszalinie, Galeria "Wymiany" J. Robakowskiego w Łodzi, Regionalna Kolekcja Sztuki Współczesnej "Zachęta" w Szczecinie, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku, Musem Craft of Art - San Francisco, Prefectural Gallery - Kanagawa, Japan Print Association - Tokyo, Galerie im Elmerspeicher - Schwedt oraz w kolekcjach prywatnych w: Polsce, Niemczech, Szwecji, Peru, Australii, Francji, Holandii i na Węgrzech.
Jest profesorem zwyczajnym. Realizuje autorskie programy malarstwa dla studentów grafiki, wzornictwa i architektury na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym, w Wyższej Szkole Sztuki Użytkowej i aktualnie na Akademii Sztuki w Szczecinie. Analizuje i komentuje zjawiska i osobowo¶ci w sztuce współczesnej, w publikacjach artystycznych i naukowych.

Projekt artystyczny / Cykl 'Widma'

"Widma" powstały w wędrówkach przez kontynenty, kraje i regiony. S± one kreacj± obrazów niematerialnych, dokumentowanych fotograficznie, powstałych sytuacyjnie w różnych miejscach. Widma s± efektem spotkania i przenikania się dwóch impulsów: autora i ¶rodowiska w którym autor działa. Obiekty przestrzenne o cechach transparentnych s± eksponowane i poddawane konfrontacji ze zdarzeniami, zjawiskami, motywami krajobrazowymi, podmiotami i przedmiotami. Te efemeryczne i zadziwiaj±ce obrazy s± ci±głym zachwytem nad możliwo¶ciami przyrody; daj± odczucie niezwykłego spotkania wędrowca z egzotycznym miejscem; wywołuj± ekscytację małego odkrycia; pozwalaj± intuicyjnie odkrywać jedno¶ć całej natury, mimo jej niezgłębionej różnorodno¶ci.

Dokumentacje fotograficzne obrazów widm s± czyste, bez ingerencji komputerowej, korekt i retuszy. Dotychczas powstały kolejne cykle "Widma": andaluzyjskie, paryskie, atlantyckie, tureckie, nordyckie, lapońskie, lofockie, londyńskie, judejskie, jerozolimskie, galilejskie, sycylijskie, kalabryjskie, podolskie, wołyńskie, egipskie, synajskie, jordańskie, berberyjskie, marokańskie, tybetańskie, buddyjskie, himalajskie.

"Widma tybetu" zostały wywołane na wędrownej trasie: Lhasa, Samye, Shigatse, Sakya Tingri, Mont Everest, Nam Tso w 2010 roku. Pamięć fotograficzna utrwaliła trzy cykle widm - obrazów, które przyjęły tytuły: "Widma tybetańskie", "Widma buddyjskie", "Widma himalajskie". Widma tworz± zestawy fotogramów na planszach w układ zespolonych i oddzielanych...Po lewej stronie: Joanna Tokarczyk, Ryszard Tokarczyk, Mira Jarmołowicz. Po prawej stronie - kadr jednego z fotogramów wystawy.
` `
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska