Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Galeria Architektw Forma funkcjonuje w strukturach Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (Wydzia Budownictwa i Architektury, Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego). Zostaa powoana do ycia w maju 2006 roku, a po kilku miesicach objta oficjalnym patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie (za porozumieniem podpisanym przez dyrektora IAiPP prof. Waldemara Marzckiego, JM Rektora Wodzimierza Kieroyckiego, dziekana WBiA prof. Wadysawa Szaflika oraz dyrektora Muzeum Narodowego pana Lecha Karwowskiego).

Galeria mieci si w Budynku Architektury przy ul. onierskiej 50 (Kampus Uniwersytecki). Gwna sala ekspozycyjna wraz holem wejciowym ma powierzchni 120 m2. Zaplecze tworzy magazyn oraz pomieszczenia kawiarni 'Cafe Kultura', funkcjonujcej przy galerii. Wntrze zostao wykonane w ramach szerszego projektu remontu piwnic w budynku, wspfinansowanego przez dwa granty KBN. Prace budowlane koordynowa wczesny dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego prof. dr hab. in. arch. Waldemar Marzcki przy wsppracy dr in. arch. Stefana Nowaczyka i dr in. arch. Piotra Arleta. Autork projektu aranacji wntrz jest dr in. arch. Olga Sietnicka, ktra w latach 2006-2007 bya kuratorem galerii. Od 2008 roku funkcj kuratora peni mgr in. arch. Pawe Rubinowicz.

W cigu niespena czterech lat funkcjonowania Galerii Architektw Forma zaprezentowanych zostao cznie dwadziecia sze wystaw (do 2010.04.15) o rnorodnej tematyce, zwizanej gwnie z szeroko rozumian twrczoci architektoniczn (w tym naukow) oraz twrczoci artystyczn (podejmowan w znacznej mierze przez architektw).

Wstp na wernisae oraz na wszystkie wystawy jest bezpatny. Galeria jest czynna w dni powieszenie oraz soboty i niedziele (z wyczeniem okresu przerwy midzysemestralnej). Informacja o wystawach pojawia si prasie lokalnej oraz mediach elektronicznych. Galeria prowadzi te newsletter przesyany (drog mailow) do ok. 650 prenumeratorw.


Gwna sala ekspozycyjna Galerii Architektw Forma. Po lewej: wntrze w trakcie renowacji w 2005 roku (w ramach projektu adaptacji piwnic w Budynku Architektury). Po prawej: wntrze sali ekspozycyjnej w 2007 roku (podczas wystawy pt. 'Kolory Barcelony'). Na caej powierzchni sufitu zainstalowany jest stela umoliwiajcy podwieszania plansz, eksponatw i elementw owietlenia. W 2008 roku wykonane zostao dodatkowe wejcie do budynku - prowadzce wprost do Galerii.


Galeria jest platform wypowiedzi twrczej rodowiska uniwersyteckiego ZUT, szczeglnie za wykadowcw i studentw kierunku Architektura i Urbanistyka. Organizowane s wystawy indywidualne pracownikw ZUT, wystawy studenckie oraz wystawy dokumentujce szersze dziaania dydaktyczno-naukowe prowadzone przez Uczelni (np. Warsztaty Topology of Transgression zorganizowane w 2006 roku wsplnie z Uniwersytetem Sztuki w Berlinie, czy te planowana na czerwiec 2010 roku wystawa Nowe Wizje dla Starego Miasta - organizowana wsplnie z BPPM w Szczecinie i Uniwersytetem Bauhaus w Weimarze). Z drugiej strony, formua funkcjonowania Galerii jest otwarta take na inicjatywy pynce spoza rodowiska akademickiego ZUT. Cz wystaw powicona jest prezentacji twrczoci architektonicznej i stricte artystycznej (np. fotografia kreacyjna) zaproszonych autorw nie zwizanych ze rodowiskiem akademickim.


Kluczowe wydarzenia w pierwszym roku funkcjonowania Galerii. Po lewej: plakat z uroczystoci otwarcia piwnic w Budynku Architektury, 31 maja 2006 roku (opr. W. Marzcki). W ramach nowej czci budynku do uytku oddana zostaa gwna sala ekspozycyjna Galerii Architektw Forma. Po prawej: dokumentacja fotograficzna z ceremonii objcia patronatem Galerii przez Muzeum Narodowe w Szczecinie, 18 grudnia 2006 roku (for. W. Marzcki, U. Nowaczyk)
WSPӣPRACA GALERII Z INSTYTUCJAMI ZEWNTRZNYMI

Dc do jak najlepszej organizacji wystaw oraz do jak najszerszej propagacji ich treci, Galeria Architektw Forma
wsppracuje (m.in.) z wymienionymi dalej Instytucjami:
MUZEUM NARODOWE W SZCZECINIE - od czerwca 2006 roku dziaania Galerii objte s oficjalnym patronatem Muzeum, logo Muzeum umieszczane jest w materiaach wystawowych (plakaty, katalogi, foldery).
SAMORZDOWA INSTYTUCJA KULTURY SZCZECIN 2016 - Galeria wspiera dziaania zmierzajce do uzyskania przez Szczecin tytuu 'Europejskiej Stolicy Kultury' w roku 2016. Logo 'Szczecin 2016' umieszczane jest w materiaach wystawowych (plakaty, katalogi, foldery). Informacja o wystawach prezentowanych w Galerii (zwiastuny wystaw, plakaty, katalogi i foldery) propagowane s za przez portal internetowy 'Szczecin 2016'.
STOWARZYSZENIE ARCHITEKTW POLSKICH / ODDZIA W SZCZECINIE - poczwszy do 2008 roku Galeria jest oficjalnym uczestnikiem organizowanego corocznie przez SARP 'Westivalu Sztuka Architektury'. Udzia Galerii opiera si na organizacji wystaw, ktre ujte s w ramach oficjalnego programu 'Westivalu'. Komunikaty mailowe (take o innych wystawach) przesyane s do czonkw SARP w Polsce.
BIURO PROMOCJI ZUT W SZCZECINIE - przez Rzecznika Prasowego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie komunikaty o wystawach prezentoweanych w Galerii Architektw Forma redagowane s w formie 'Informacji Prasowej' rozpowszechnianej na stronach ZUT. Odpowiednie notki pojawiaj si regularnie w lokalnej prasie (m.in. Gazeta Wyborcza) oraz mediach elektronicznych.
BIURO PROMOCJI I INFORMACJI URZDU MIASTA SZCZECIN - poczwszy od 2009 roku komunikaty o wystawach organizowanych w Galerii Architektw Forma (zwiastuny wystaw, plakaty, katalogi / foldery) prezentowane s cyklicznie na oficjalnym portalu internetowym Miasta Szczecin w zakadce 'Miasto poleca...' (www.szczecin.eu).
ZACHODNIOPOMORSKA OKRGOWA IZBA ARCHITEKTW W SZCZECINIE - poczwszy od 2009 roku komunikaty mailowe o zbliajcych si wystawach w Galerii Architektw Forma przesyane s przez Izb do jej czonkw w Szczecinie.
SZCZECISKI PORTAL INTERNETOWY 'INFOLUDEK' - poczwszy od 2009 roku komunikaty o wystawach prezentowanych w Galerii Architektw Forma umieszczane s na popularnym w Szczecinie portalu 'Infoludek'.


ORGANIZACJA I PROMOCJA WYSTAW W GALERII

Wystawy w Galerii Architektw Forma organizowane s z okoo rocznym wyprzedzeniem. Wymogiem jest przygotowanie minimum jednej recenzji. Autorzy s ponadto zobligowani do opracowania plakatu oraz folderu lub katalogu zawierajcego informacj o autorze/autorach oraz opis wystawy. Poczwszy od 2009 roku, na bazie uzyskanych materiaw Galeria redaguje tekst trzech komunikatw: ogoszenie wystawy, przypomnienie oraz 'refleksje' z wernisau (wraz z dokumentacj fotograficzn wydarzenia). Komunikaty Galerii (newsletter) przesyane s na list kontaktow obejmujc obecnie okoo 650 adresw mailowych. Informacja o wystawach prezentowana jest na kilku portalach internetowych (ESK Szczecin 2016, Szczecin.eu, Infoludek, i inne zalenie od tematyki wystawy m.in. Architektura Murator) oraz w lokalnej prasie (Gazeta Wyborcza, Kurier Szczeciski, Forum Uczelniane ZUT) i Polskim Radiu Szczecin (odrbne audycje powiecone wybranym wystawom).