Wieża marzeń


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

WIEŻA MARZEŃ

Wystawa wybranych projektów studentów I roku pod kierunkiem
Jarosława Bondara
Tomasza Sachanowicza

Wernisaż wystawy:
8 czerwca 2018, piątek, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
10|06|2018 - 30|06|2018Galeria Architektów Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy: Jakub Gołębiewski i Klara Czyńska


Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>

05|06|2018

W piątek 8 czerwca 2018 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy „WIEŻA MARZEŃ”, która przedstawia efekty pracy studentów I roku kierunku Architektura i Urbanistyka WBIA ZUT wykonane w ramach przedmiotu WSTĘP DO PROJEKTOWANIA, prowadzonych po raz pierwszy przez Jarosława Bondara i Tomasza Sachanowicza.

Jak piszą prowadzący przedmiot: „Głównymi celami przedmiotu było pobudzenie kreatywności wśród studentów poprzez dostarczenie im niezbędnych podstaw związanych z twórczością architektoniczną w ramach wykładów, a następnie możliwości doświadczenia procesu twórczego w trakcie realizacji ćwiczeń. Istotną częścią zadania było również zapoznanie studentów z różnymi metodami dochodzenia do rozwiązań projektowych w ramach schematu CEL-TRUDNOŚĆ-PROBLEM.”

Proces twórczy związany z projektowaniem "WIEŻY MARZEŃ" obejmował różne metody pracy: scenariusze i twórcze projekcje; burzę mózgów; inspirację twórczą oraz analizy problemowe. W trakcie zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się także z ważnymi elementami warsztatu architekta w oparciu o pracę z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i technik tj.: szkicu; techniki kolażu; modelu roboczego, czy rysunku technicznego. Powstawanie WIEŻY MARZEŃ związane było z poznaniem różnych sposobów poszukiwania rozwiązań projektowych, jako odpowiedzi na wcześniej sformułowane cele i problemy projektowe dotyczące funkcji, formy i konstrukcji. Proces projektowy zakończył się omówieniem wszystkich prac, które zostały zaprezentowane z wykorzystaniem różnych technik prezentacyjnych. Wśród nich możemy odnotować plansze oraz modele przestrzenne wież, które będą eksponowane w Galerii Architektów Forma.

Jakub Gołębiewski, kurator wystawy

OPIS WYSTAWY

Wystawa WIEŻA MARZEŃ przedstawia efekty pracy studentów I roku kierunku Architektura i Urbanistyka WBIA ZUT wykonane w ramach przedmiotu WSTĘP DO PROJEKTOWANIA, prowadzonych po raz pierwszy przez Jarosława Bondara i Tomasza Sachanowicza. Główne cele przedmiotu to: pobudzenie kreatywności poprzez dostarczenie niezbędnych informacji i podstaw związanych z twórczością architektoniczną - w ramach wykładów - oraz możliwość doświadczenia procesu twórczego - w trakcie realizacji części ćwiczeniowej, a także zapoznanie studentów z różnymi metodami dochodzenia do rozwiązań projektowych w ramach schematu CEL – TRUDNOŚĆ – PROBLEM.

Proces twórczy związany z projektowaniem WIERZY MARZEŃ obejmował:
• scenariusze i twórcze projekcje oraz określenie intencji projektowych związanych z rozwiązywanym problemem projektowym, związanym z zamierzonym obiektem,
• burzę mózgów jako element pracy grupowej oraz twórcze poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań,
• inspirację twórczą - architektoniczną i poza architektoniczną – oraz pracę z materiałami źródłowymi,
• analizy problemowe związane z rozwiązywanymi problemami projektowymi.

W trakcie zajęć studenci mieli możliwość zapoznania się z ważnymi elementami warsztatu architekta w oparciu o pracę z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi i technik tj.:
• szkic stanowiący prostą formę zapisu i komunikowania idei za pomocą prostych narzędzi tj.: ołówek, cienkopis, pióro, kredka, marker, techniki własne,
• technika kolażu z wykorzystaniem materiałów ukierunkowanych na przekazanie idei projektowej,
• model roboczy wykonany z wykorzystaniem materiałów i technik pracy ukierunkowanych na przekazanie idei projektowej i osiągnięcie założonych celów przestrzennych oraz ekspresji formy.
• rysunek techniczny stanowiący uniwersalną i zobiektywizowaną formę przekazu informacji o projektowanym obiekcie.

Powstawanie WIEŻY MARZEŃ związane było z poznaniem z różnych sposobów poszukiwania rozwiązań projektowych, jako odpowiedź na wcześnie sformułowane cele i problemy projektowe - w obszarach dotyczących:
• funkcji rozumianej jako sposobu użytkowania obiektu i otaczającej przestrzeni,
• formy - w tym estetyki i ekspresji - jako skutku podjętych decyzji użytkowych oraz określonych wcześniej intencji i celów przestrzennych obiektu,
• struktury i konstrukcji przy założeniu użycia różnych materiałów i technologii realizacji obiektu z uwzględnieniem poszukiwania indywidualnej estetyki i ekspresji obiektu.

Pracę nad projektem kończyło omówienie i doświadczenie różnych sposobów i technik prezentacji projektu, właściwych dla poszczególnych faz projektowych tj.:
• szkic - szkicownik,
• album i książka,
• prezentacja na planszy,
• prezentacja w postaci modelu,
• rysunek techniczny – dokumentacja projektowa,
• prezentacja multimedialna – wystąpienie publiczne,
• poszukiwanie zindywidualizowanych technik własnych.


dr inż. arch. Jarosław Bondar
mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz

INFORMACJA O AUTORACH

Jarosław Bondar urodzony w 1967r w Szczecinie. Absolwent Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej (1992 - studia magisterskie) i Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (2005 - studia doktoranckie). Praca doktorska na temat: "Różne koncepcje kształcenia architektów na przykładzie Bauhausu, w latach 1922 i 1923" (promotor: Prof. dr hab. arch. Lech Kłosiewicz , Politechnika Warszawska) podejmowała problematykę różnego podejścia do zagadnienia twórczości i roli osoby twórcy w nowoczesnym społeczeństwie, na początku XX wieku. Adiunkt w Zakładzie Projektowania Architektonicznego WBiA Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Działalność projektowa w pracowni LA Laboratorium Architektury w latach 1995 - 2014. Architekt Miasta Szczecin od 2014 do chwili obecnej. Łączy praktykę zawodu architekta z działalnościąnaukowąi dydaktyczną(z zakresu teorii architektury, budowy formy architektonicznej oraz zagadnień projektowania budynków użyteczności publicznej). Uczestnik i laureat, wraz z zespołem LA Laboratorium Architektury, konkursów architektonicznych m.in.: I nagroda w konkursie SARP na "Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej terenu kwartału zabudowy miejskiej w Policach", I nagroda ogólnopolskim konkursie na opracowanie koncepcji Centrum Diagnostyki i Terapii Nowotworów Piersi w Szczecinie przy ul. Strzałowskiej 22, uwieńczona zakończonąw 2011r realizacjąbudynku, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie SARP na projekt rozbudowy biblioteki Raczyńskich w Poznaniu. Wiceprezes ds. twórczości Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział w Szczecinie (w latach 2003 - 2006), Członek Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Architektów (w latach 2002 - 2010), Członek Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Architektów Polskich Odział Szczecin (w latach 2006 - 2007 i 2011 - 2014).

Tomasz Sachanowicz mgr inż. arch. (dyplom Politechniki Szczecińskiej 2005); zdobywał doświadczenie w Rotterdamie, Londynie i Szczecinie pracując przy projektach o różnych rozmiarach i przeznaczeniu (głównie obiekty mieszkaniowe i opieki zdrowotnej), zlokalizowanych w Polsce, Anglii, Holandii, Irlandii, Australii i Kanadzie; w roku 2013 założył S.LAB architektura; autor i współautor projektów nagrodzonych i wyróżnionych w konkursach architektonicznych; prowadzi stronę fb i bloga Architektura w Szczecinie; pisał dla bryla.pl (2012-15); od 2014 asystent w Katedrze Projektowania Architektonicznego na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie,; w roku 2014 gościnny krytyk na końcowej prezentacji projektów studentów Wydziału Architektury na Politechnice Federalnej w Lozannie;
Zainteresowania: kreatywność w projektowaniu, metody projektowania, architektura XX wieku oraz współczesna, architektura i architekci PRL.

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska