Paszkowski RE-urban CITY


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

RE-urban CITY
odcienie reurbanizacji - miasto zwarte

Zbigniew Paszkowski

Wernisaż wystawy:
16 maja 2014, piątek, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
17|05|2014 - 30|06|2014

Galeria Architektów Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska
Koordynacja: Natalia Paszkowska
Współpraca: Jakub Gołębiewski, Mikołaj HeigelPobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>

28|05|2014

Wystawa profesora Zbigniewa Paszkowskiego, pod tytułem "RE-urban CITY, odcienie reurbanizacji - miasto zwarte" będzie prezentowana do końca czerwca. Wernisaż miał miejsce 16 maja. Na stronie internetowej można zobaczyć reportaż filmowy Andrzeja Fadera, zdjęcia z otwarcia oraz wybrane prace. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Galerii Architektów Forma oraz stron wystawy.

REPORTAŻ Z WERNISAŻU

RE-urban CITY
Zbigniew Paszkowski
-- reportaż filmowy

16|05|2014, Galeria Architektów FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu

  Foto-reportaż z wernisażu
autor: K. Czyńska
Zdjęcia z wernisażu
fot.: K.Czyńska

08|05|2014

W piątek 16 maja 2014 roku, Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność zaprezentować wystawę profesora Zbigniewa Paszkowskiego pod tytułem: "RE-urban CITY: odcienie reurbanizacji - miasto zwarte". Budowanie miasta jako złożonego i zwartego utworu, powrót do miejskiej kultury oraz intensywnego i wielofunkcjonalnego sposobu wykorzystania przestrzeni - pod takim hasłem wystawa prezentuje wybrane realizacje architektoniczne i urbanistyczne wykonane pod kierunkiem profesora Paszkowskiego w ciągu ostatnich 20 lat (1994-2014). W zamyśle Autora tytułowe "odcienie reurbanizacji" odnoszą się do różnorodności zadań projektowych, które są składowymi procesu budowania miasta, a także do stopnia powodzenia zrealizowanych projektów względem upływającego czasu, zmieniających się mód, upodobań i potrzeb funkcjonalnych. Autor uważa, że istotną rolę w działalności projektowej pełni świadoma i innowacyjna kreacja twórcza, czego symbolicznym znakiem są zamieszczone na planszach wstępne szkice autorskie zrealizowanych i znanych obiektów. Prezentowane są projekty zrealizowane, istniejące fizycznie w przestrzeni Szczecina, Krakowa, Gorzowa i innych miast w Polsce.

Wystawa "RE-urban CITY" jest też formą podsumowania pewnego okresu w twórczości architektonicznej Zbigniewa Paszkowskiego. Okazją do jej zorganizowania jest nadanie Autorowi tytułu profesora nauk technicznych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, co miało miejsce w lutym 2014 roku. Recenzenci dorobku profesora Paszkowskiego zwracają uwagę na jego umiejętność łączenia teorii z praktyką i działalności naukowej z działalnością twórczą. Według opinii profesora Wojciecha Bulińskiego (Kraków), Autor prezentuje przykład osobowości dydaktyka nauczającego projektowania architektonicznego, który można by nazwać modelowym. Zdaniem profesor Elżbiety Trockiej-Leszczyńskiej (Wrocław) w działalności Autora wszystkie nurty wzajemnie się splatają i uzupełniają wskazując na jego wyjątkowe umiejętności w organizowaniu współpracy zarówno ze studentami i młodymi naukowcami, jak też z projektantami - co zaowocowało stworzeniem aktywnego zespołu naukowego na Uczelni (ZUT, ZAHiKZ), jak i znaczącego dla rozwoju Szczecina oraz polskiej architektury współczesnej zespołu projektowego (APA Urbicon).

Zbigniew Paszkowski, jest profesorem nauk technicznych i działającym czynnie architektem. Jest autorem lub współautorem 149 projektów architektonicznych w tym 76 zrealizowanych i wielu nagrodzonych, autorem 3 monografii oraz ponad stu publikacji naukowych w Polsce i na świecie. Ukończył studia wyższe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od roku 1982 związał się ze Szczecinem, podejmując pracę naukową i dydaktyczną na Politechnice Szczecińskiej (przekształconej w ostatnich latach na Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). W 1990 roku założył autorską pracownię projektową (APA Urbicon). W roku 1987 obronił pracę doktorską poświęconą odbudowie Starego Miasta w Szczecinie, opracowaną pod kierunkiem profesora Stanisława Latoura. Przedmiotem pracy habilitacyjnej była monografia zatytułowana "Tradycja i innowacja w twórczości architektonicznej". W 2011 opublikował książkę pt.: "Miasto idealne i jego związki z urbanistyką współczesną". W latach 2003-2005 piastował stanowisko Architekta Miasta w Szczecinie. Od 2008 roku pełni funkcję prodziekana do spraw nauki i rozwoju na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


On Friday 16th May 2014, Forma Gallery of Architects has the pleasure of presenting 'RE-urban CITY: variations of reurbanization - a compact city', an exhibition by Professor Zbigniew Paszkowski. Building a complex city and compact formation, return to the urban culture and intensive and versatile ways of using space are the main titles of the exhibition showing selected architectural and urban projects that have been developed under the leadership of Professor Paszkowski in the past 20 years (1994-2014). According to the author, the 'variations of reurbanization' refer to multifaceted design requirements which contribute to the process of building a city, as well as the success of projects implemented, changing trends, tastes and functional needs. The author believes that in designing a major role is played by a cautious and innovative creativity, as symbolically expressed by exhibited preliminary sketches of already implemented and well-known building facilities. The exhibition includes buildings that exist in the space of Szczecin, Kraków, Gorzów and other cities in Poland.

RE-urban CITY is also a way of recapitulating a period of Zbigniew Paszkowski's architectural endeavor. The awarding of the author with the title of professor in technical sciences by the President of Poland Bronisław Komorowski in February 2014 became an opportunity to organize the exhibition. Reviewers of Prof. Paszkowski's scientific output highlighted his ability of combining theory and practice as well as scientific and creative work. According to Prof. Wojciech Buliński (Kraków), the author is an example of a role model architectural design teacher. In the opinion of Prof. Elżbieta Trocka-Leszczyńska (Wrocław), the activity of the author combines and complements all trends emphasizing his unique ability of organizing cooperation with students and young researchers and designers, which resulted in establishing a creative research team at the University (West Pomeranian University of Technology, ZTAHiKZ), as well as significant development of Szczecin and Polish contemporary architecture by a team of designers (APA Urbicon).

Zbigniew Paszkowski is professor of engineering and active architect. Author or co-author of 149 architectural designs, including 76 implemented projects, many of them awarded; an author of 3 monographs and over a hundred scientific publications in Poland and abroad. Graduated from Faculty of Architecture, Kraków University of Technology. Since 1982 linked with Szczecin through his scientific and teaching work at the Technical University of Szczecin (later West Pomeranian University of Technology). In 1990, established his own design company (APA Urbicon). In 1987, PhD thesis on rebuilding of Old Town in Szczecin, developed under tutorship of Prof. Stanisław Latour. A monograph on 'Tradition and innovation in architecture' became his habilitation thesis. In 2011, published a book on 'Ideal city and its links with contemporary urban planning'. In 2003-2005, position of City Architect of Szczecin. Since 2008, position of deputy dean responsible for science and development at Faculty of Architecture and Civil Engineering, West Pomeranian University of Technology, Szczecin.

Paweł Rubinowicz, curator of Forma Gallery

OPIS WYSTAWY

Wystawa prezentuje wybrane projekty prof. dr hab. inż. arch. Zbigniewa Paszkowskiego, wykonane w okresie ostatnich 20 lat w Autorskiej Pracowni Architektury urbicon spółka z o.o. w Szczecinie. Okazją do zorganizowania tej Wystawy jest nadanie Prof. Zbigniewowi Paszkowskiemu tytułu profesora nauk technicznych przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Zaprezentowany na Wystawie wybór kilkunastu zrealizowanych projektów charakteryzuje twórczość zawodową Profesora, jako jednego z czterech zakresów wielostronnej działalności Profesora - obok badań naukowych, dydaktyki i organizacji. Te cztery zakresy działania twórczego przeplatają się w twórczości Profesora, wzajemnie się inspirując i wspierając. Okres 1994-2014 to okres poszukiwań nowych form wyrazu w architekturze polskiej - od negacji modernistycznego uniformizmu, przez postmodernizm i kontekstualizm do poszukiwań formy absolutnej i minimalizmu. Jest to również okres znaczącej poprawy jakości technicznej, materiałowej i wykonawczej w budownictwie.

Projekty wybrane do prezentacji to przede wszystkim projekty zrealizowane, istniejące w fizycznej przestrzeni zurbanizowanej, a więc przefiltrowane przez uwarunkowania administracyjno-urbanistyczne i konserwatorskie, życzenia inwestora, czy optymalizację wykonawcy. Niektóre, starsze z nich, przetestowane zostały również destrukcyjnym działaniem czasu. Każdy z projektów stanowi odrębną historię, w której zrealizowane dzieło stanowi mniej lub bardziej szczęśliwe zakończenie. Wybór do prezentacji na Wystawie projektów zrealizowanych podkreśla istotę działania twórczego w architekturze - odpowiedzialność architekta za kreowanie formy przestrzennej jako rzeczywistego i trwałego działania w przestrzeni fizycznej, a przez to istotny wkład w budowanie miasta i przestrzeni życia człowieka. Mimo całej złożoności procesu inwestycyjnego, którego efektem jest realizacja architektoniczna, Autor uważa, że istotną rolę w działalności projektowej pełni świadoma i innowacyjna kreacja twórcza, czego symbolicznym znakiem są zamieszczone na planszach wstępne szkice autorskie zrealizowanych obiektów.

Prezentowane projety składają się na pewien cykl prac poświęconych budowaniu miasta jako złożonego, zwartego Utworu, którego częściami składowymi są poszczególne dzieła architektoniczne, wypełniające przestrzeń zastaną, kreujące jej nowe obrazy i wzbogacające jej dotychczasowe ukształtowanie i funkcjonowanie. Swymi zrealizowanymi projektami Profesor przyczynia się do reurbanizacji miasta kreowanego przez wiele odrębnych projektów architektonicznych i urbanistycznych, tworzących złożoność miasta nieprzypadkową, podporządkowaną zasadom kompozycji urbanistycznej i koncepcji miasta zwartego. Tytułowe "odcienie" odnoszą się do różnorodności zadań projektowych, które są składowymi procesu budowania miasta, a także do stopnia powodzenia zrealizowanych projektów w kontekście upływającego czasu, zmieniających się mód, upodobań i potrzeb funkcjonalnych.
PREZENTOWANE PRACERECENZJE WYSTAWY

Dorobek naukowy profesora Zbigniewa Paszkowskiego jest niezwykle bogaty (...) i charakteryzuje się wszechstronnością podejmowanej problematyki badawczej, w której kładzie szczególny nacisk na ścisły związek teorii z twórczym warsztatem architektonicznym, ze szczególnym uwzględnieniem studiów nad zagadnieniem styku architektury, konserwacji zabytków i urbanistyki, a w tym zwłaszcza problemów ochrony dziedzictwa kulturowego w obszarach śródmiejskich i procesów transformacji tych obszarów.
W twórczości architektonicznej profesor Paszkowskiego daje się zauważyć jej związek ze sferą jego działalności naukowej i wzajemnym przenikaniu zwrotnym doświadczeń teoretycznych i praktycznych. (...) Paszkowski brał udział jako członek zespołu w 42 konkursach architektonicznych i urbanistycznych (w przeważającej większości jako główny projektant) uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia. Jest autorem lub współautorem 149 projektów architektonicznych w tym 76 zrealizowanych i tu należy podkreślić, że 72 projekty i realizacje to prace wykonane już po habilitacji.
Profesor Paszkowski potrafił we właściwych proporcjach połączyć teorię z praktyką, działalność naukową z twórczością. W moim przekonaniu umiejętne sprzężenie tych dwóch sfer aktywności zawodowej profesora było bazą do osiągnięcia tak wysokiej pozycji nauczyciela akademickiego, który doświadczenie twórcze, zawodowe wykorzystuje w nauczaniu architektury i pracy naukowej, a której efekty mają również wpływ na jakość twórczości architektonicznej. Według mojej opinii reprezentuje on przykład osobowości dydaktyka nauczającego projektowania architektonicznego, który można by nazwać modelowym.

prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej
Bogaty dorobek zawodowo-twórczy profesora Paszkowskiego, zarówno w zakresie: projektowania architektury użyteczności publicznej, mieszkaniowej, jak i modernizacji obiektów i projektowania urbanistycznego, zasługuje na bardzo wysoką ocenę pod względem wartości estetycznych czy funkcjonalnych. Charakterystyczny dla tej działalności jest jej ścisły związek z nauką. Zbigniew Paszkowski podkreśla bowiem możliwość łączenia badań naukowych z praktyką zawodową - z twórczością projektową i planistyczną. Potwierdza też opinię, że "plany i projekty, powinny mieć naukową podbudowę, a proces planowania i projektowania jest (...) uważany za zbliżony do procesu badawczego, analitycznego i syntetycznego w badaniach naukowych". Cechy te występują także w połączeniu jego działalności zawodowo-twórczej z dydaktyką i działalnością organizacyjną.
W działalności tej wszystkie nurty wzajemnie się splatają i uzupełniają wskazując na wyjątkowe umiejętności Zbigniewa Paszkowskiego w organizowaniu współpracy zarówno ze studentami i młodymi naukowcami, jak też z projektantami, co zaowocowało z jednej strony stworzeniem aktywnego zespołu badawczego - pracowników Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków, jak i znaczącego - dla rozwoju Szczecina i polskiej architektury współczesnej - zespołu projektowego.

prof. zw. dr hab. inż. arch. Elżbieta Trocka-Leszczyńska
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

INFORMACJA O AUTORZE

Zbigniew Paszkowski, prof. dr hab. inż. arch., ur. 1955 w Krakowie, studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od 1982 roku pracuje na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej, a obecnie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie jako asystent, adiunkt, a od roku 2000 na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Był z-cą dyrektora, a następnie dyrektorem Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego, członkiem Senatu ZUT. Od roku 1998 jest kierownikiem Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków, a od roku 2008 pełni funkcję prodziekana Wydziału Budownictwa i Architektury. Jest członkiem Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, członkiem Komitetu Narodowego ICOMOS, SARP oraz Izby Architektów RP. Był założycielem w 1990 roku Autorskiej Pracowni Architektonicznej Urbicon Spółka z o.o.. Jest autorem i głównym projektantem ponad 147 zrealizowanych opracowań projektowych, konkursowych, w tym wielu nagrodzonych. W latach 2003-2005 piastował stanowisko Architekta Miasta w Urzędzie Miasta Szczecin.
W roku 1987 obronił pracę doktorską nt.: "Restrukturalizacja miasta historycznego jako współczesna metoda jego kształtowania na przykładzie Starego Miasta w Szczecinie", pod kierunkiem prof. dr arch. Stanisława Latoura. W 1998 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Tematem pracy habilitacyjnej była monografia pt.: "Tradycja i innowacja w twórczości architektonicznej". Jest również autorem monografii: "Transformacja obszarów śródmiejskich na przykładzie wybranych miast europejskich" (2003) oraz "Miasto idealne i jego związki z urbanistyką współczesną" (2011). Zebrany dorobek twórczy i zawodowy stał się podstawą do przeprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przewodu kwalifikacyjnego do tytułu profesora, co zostało uwieńczone sukcesem w lutym 2014 roku.

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska