Nowe Miasto Akademickie


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SZCZECIN - NOWE MIASTO AKADEMICKIE


Wystawa projektów studenckich zorganizowana przez
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
pod kierunkiem dr hab. inż. arch. Marka Wołoszyna - dyrektora InstytutuSeminarium oraz na otwarcie wystawy:
25. MARCA 2011
pi±tek, godz. 13.00Czas ekspozycji:
25|03|2011 - 19|05|2011


Galeria FORMA, ZUT, WBiA / Budynek Architektury, ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Seminarium poprzedzaj±ce wernisaż rozpocznie się o 13.00 w skali 124
Wstęp na seminarium oraz na wernisaż - wolny


Kurator wystawy: Paweł Rubinowicz

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczo¶ci (200dpi) >>>

19|04|2011

Wystawa 'SZCZECIN - NOWE MIASTO AKADEMICKIE' - na półmetku. Toczy się dyskusja o tworzeniu zintegrowanego o¶rodka akademickiego szczecińskich uczelni na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Projekty studentów architektury ZUT pokazuj± wstępnie kierunki rewitalizacji tych obszarów oraz wizje architektoniczne nowych obiektów - budynków dydaktycznych, bibliotek, mediatek, centrów kongresowych, centrów transferu wiedzy, inkubatorów przedsiębiorczo¶ci i innych. Po sympozjum zorganizowanym z inicjatywy dr. hab. inż. arch. Marka Wołoszyna dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego pojawiły się liczne komentarze w prasie, radiu oraz w Internecie. W miniony czwartek, 14. kwietnia w Galerii odbyło się robocze spotkanie z udziałem prezydenta Piotra Krzystka, planistów miasta oraz władz szczecińskich uczelni...

Poniżej prezentujemy: zestawienia zdjęć z sympozjum, wernisażu wystawy oraz spotkania z prezydentem, a także sprawozdanie, pełn± dokumentację fotograficzn±, wybrane artykuły prasowe i audycje radiowe z ostatnich dni oraz inne materiały.

Otwarte seminarium po¶więcone idei dzielnicy akademickiej w Szczecinie | 25 marca 2011 r.
Fot. Klara Czyńska / Paweł Rubinowicz

Zobacz więcej zdjęć >>>
Wernisaż wystawy projektów studenckich w Galerii Forma | 25 marca 2011 r.
Fot. Klara Czyńska / Paweł Rubinowicz

Zobacz więcej zdjęć >>>
Spotkanie robocze z udziałem władz miasta i uczelni szczecińskich | 14 kwietnia 2011 r.
Fot. Katarzyna Wirkus

Zobacz więcej zdjęć >>>
Sprawozdanie z sympozjum i wystawy

Dnia 25. marca 2011 roku o godz. 13.00 w budynku WBiA (ZUT) przy ul. Żołnierskiej 50 odbyło się sympozjum po¶więcone idei tworzenia centrum akademickiego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Szczecinie oraz otwarcie wystawy projektów urbanistycznych i architektonicznych wykonanych przez studentów kierunku architektura Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inicjatorem wystawy i prowadz±cym sympozjum był dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn, dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Na sympozjum spotkali się reprezentanci: Rady Miasta Szczecina, pracownicy Urzędu Miasta, Biura Planowania Przestrzennego Miasta, stowarzyszeń zawodowych architektów - ZOIA, SARP, TUP, profesorowie i nauczyciele akademiccy kierunku architektura i liczne grono studentów, a także przedstawiciele mediów. Na pi±tkowe spotkanie nie przybyli natomiast zaproszeni przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich, a także rektorzy i prorektorzy szczecińskich uczelni, mimo zaproszenia.

Referat wstępny wygłosił inicjator sympozjum Marek Wołoszyn. Przedstawił on ideę i argumenty uzasadniaj±ce podjęt± inicjatywę. Tłumaczył, że Szczecin jest regionalnym o¶rodkiem akademickim, któremu do tej pory nie udało się zbudować wyraĽnej, skoncentrowanej dzielnicy akademickiej. Jego zdaniem miasto nie posiada też wizji rozwi±zania tego problemu w najbliższych latach (patrz: Strategia rozwoju miasta Szczecina). Powinno być to wspólne zadanie wszystkich wyższych uczelni oraz władz miasta, a także Województwa Zachodniopomorskiego.

Wyższe uczelnie istniej± w Szczecinie od 1945 roku. Ich kondycja jest ci±gle dobra, studiuje tu ok. 70 ty¶. studentów, a pracuje w instytucjach akademickich ponad 12 ty¶. pracowników. Sytuacja ta może ulec zmianie, zwłaszcza, że atrakcyjno¶ć innych o¶rodków zarówno polskich jak i europejskich wzrasta i przyci±ga przyszłych studentów. Z tego względu powinno się uczynić wszystko, by szczeciński o¶rodek akademicki był nie tylko mocny naukowo, ale także by posiadał jasn± i atrakcyjn± strukturę przestrzenn±, która ¶wiadczyłaby o jego wielko¶ci, sile i atrakcyjno¶ci. Istotnym aspektem jest zwarto¶ć przestrzenna różnorodnych funkcji. Płyn± z niej same korzy¶ci dla miejscowego ¶rodowiska akademickiego, jak i dla miasta. Niezwykle atrakcyjnym miejscem lokalizacji takiego skupionego o¶rodka może być obszar osiedla "Nowe Miasto". Jest to ostatnia szansa na to, by wykorzystać atuty tego miejsca, gdyż za chwilę przejm± je deweloperzy i zabuduj± osiedlami mieszkaniowymi, które nie stanowi± o potędze i atrakcyjno¶ci miasta.

Te problemy s± już od kilku lat dostrzegane i dyskutowane w ¶rodowisku nauczycieli akademickich, architektów i planistów zatrudnionych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT. Wraz ze studentami kierunku architektura i urbanistyka pod kierunkiem dr. arch. Leszka Czernika i dr. hab. inż. arch. Marka Wołoszyna, opracowano kilkana¶cie projektów urbanistycznych i architektonicznych lokowanych na terenie dzielnicy "Nowe Miasto" w Szczecinie. To wła¶nie ta czę¶ć miasta, która jako teren powojskowy winna podlegać rewitalizacji, znakomicie może spełnić rolę i oczekiwania "zwornika" przestrzeni akademickich. Przestrzeń ta mogłaby działać miastotwórczo i w znacznej mierze odmieniłaby oblicze Szczecina. Założeniem idei jest koncentracja wielu budynków i funkcji w bliskim s±siedztwie (np. centrów naukowo-badawczych, sportowych, bibliotek, centralnej auli, centrum karier, stołówki, centrów kultury studenckiej itp.). Zdaniem Marka Wołoszyna wła¶ciwym kierunkiem jest zapisanie w prawie miejscowym preferowanej funkcji akademickiej na tym terenie. Autor pokazał również kilka skoncentrowanych o¶rodków akademickich w Europie: Kilonię, Walencję, Poznań i Lublin, które staraj± się rozbudowywać funkcje akademickie w obszarach centralnych.

Po referacie rozgorzała dyskusja, w której wzięło udział 11 osób.

- Pierwszy zabrał głos arch. Janusz Nekanda-Trepka, przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Stwierdził on, że w naszym mie¶cie było wiele rezerwacji terenów dla kampusów akademickich (np. w Szczecinie D±biu dla Akademii Morskiej, na Pomorzanach dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, na Żelechowie dla Akademii Rolniczej) lecz żaden z terenów nie został zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. Zdaniem interlokutora uczelnie nie s± w stanie zbudować kampusu i bardzo trudno jest im się porozumieć w jakiejkolwiek wspólnej działalno¶ci inwestycyjnej. Wniosek końcowy projektanta planów miejskich był taki, że stan rozproszenia funkcji akademickich w Szczecinie jest zalet± i to trzeba utrzymać.

- Prof. arch. Wojciech Pęski z Zakładu Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Zarz±dzania ZUT stwierdził, że inicjatywa jest cenna i niezwykle klarowna. Je¶li jej nie wespr± władze miejskie i władze uczelni to należy już zapowiadać upadek ¶rodowiska lub konieczno¶ć wyemigrowania o¶rodka poza granice miasta.

- Przedstawiciel Uniwersytetu Szczecińskiego pan Sebastian Sahajdak opisał plany inwestycyjne innych o¶rodków akademickich w kilku miastach w Polsce, z których wynika, że w Szczecinie inwestuje się najmniej.

- Architekt miasta Ewa Nosek wyraziła aprobatę dla podjętej inicjatywy. Przyznała, że w ostatnim czasie zaopiniowała negatywnie plan zagospodarowania dla Nowego Miasta wykonany przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Przewidywał on wybudowanie tam osiedli mieszkaniowych. Stwierdziła, że w miejskim planowaniu brak jest perspektywicznego my¶lenia.

- Pan Bazyli Baran, członek Rady Miasta i wieloletni pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego, potwierdził, że jest to fantastyczna inicjatywa. Brak mu akademickiego centrum sportu i tereny Nowego Miasta również tę funkcję winny spełniać, zwłaszcza, że powstał na Uniwersytecie Szczecińskim nowy Wydział Sportu i Kultury Fizycznej. Stwierdził on również, że Uniwersytet Szczeciński, jako największa uczelnia, jest najbardziej rozpraszany i najmniej widoczny. Jego marzeniem jest, by powstało społeczne forum działaj±ce na rzecz poprawy sytuacji akademickiego Szczecina.

- Kolejnym dyskutantem był pan Z. Mikuła, mieszkaniec Szczecina, żyj±cy tu od 1946 roku. Stwierdził on, że jest zaskoczony tak duż± liczebno¶ci± ¶rodowiska akademickiego i tak niewielk± jego ekspansywno¶ci±. Ubolewa również nad tym, że żadne władze nie uczestnicz± w tej inicjatywie.

- Następnie głos zabrał przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego Miasta pan Krzysztof Michalski. Zaznaczył on, że według prognoz demograficznych Szczecin, jak również cały kraj, w najbliższych latach będzie borykał się z dużym niżem demograficznym, który spowoduje ostr± rywalizację o¶rodków akademickich. Stwierdził również, że w Studium rozwoju Szczecina s± umieszczone nowe inicjatywy akademickie, a mianowicie dwa parki technologiczne. Innych nie ma. Istotn± przeszkod± jego zdaniem jest to, że obecny wła¶ciciel dużej czę¶ci Nowego Miasta - Agencja Mienia Wojskowego, może sobie nie życzyć takich funkcji na tych terenach.

- Zdaniem następnej dyskutantki dr arch. Heleny Freino, prezesa Towarzystwa Urbanistów Polskich oddział w Szczecinie, to nie wojsko ma kształtować miasto, a plani¶ci miejscy i rada miasta uchwalaj±ca plan. Miasto nie może się pozbawiać władztwa planistycznego i ulegać presji wła¶cicieli.

Po seminarium w Galerii Architektów Forma odbył się wernisaż wystawy projektów studenckich. Zaprezentowano trzy opracowania urbanistyczne dla terenu Nowego Miasta, które obja¶niał dr arch. Lechosław Czernik z Zakładu Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Zarz±dzania ZUT oraz sze¶ć opracowań architektonicznych, których promotorem był dr arch. Marek Wołoszyn (m.in.: centrum nowych technologii z centrum kongresowym, mediateka, centrum kultury studenckiej, stołówka studencka itp.).

Marek A. Wołoszyn
Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Szczecin, 26 marca 2011 r.
  Pobierz sprawozdanie w PDF-ie >>>


Zobacz wybrane projekty eksponowane na wystawie
Fot. Artur Kubasik / Agencja Gazeta
Wybrane artykuły prasowe

     Gazeta Wyborcza / Szczecin, 26 marca 2011, s. 1
'Dzielnica dla żaka', red. Jakub Zięba
Relacja z sympozjum i wernisażu wystawy

<<< kliknij na wybran± stronę
     Kurier Szczeciński, 29 marca 2011, s. 13
'Dzielnica żaków i uczonych' (as)
Relacja z sympozjum i wernisażu wystawy

<<< kliknij na wybran± stronę
     Kurier Szczeciński, 25 stycznia 2011, s. 13
'Zróbmy miasto akademickie', red. Alan Sasinowski
Rozmowa z dr. hab. inż. arch. Markiem Wołoszynem
(przed wernisażem wystawy)

<<< kliknij na wybran± stronę
Wybrane audycje radiowe

Magazyn studencki 'Ustawka', red. Grzegorz Lament, Marta Zabłocka
Polskie Radio Szczecin, 31 marca 2011

Rozmowa o wystawie i idei miasta akademickiego w Szczecinie
z dr. hab. inż. arch. Markiem Wołoszynem i dr. inż. arch. Pawłem Rubinowiczem

   Zapisz lub odsłuchaj plik >>>

Pobierz oryginalny plik MP3 (15,0 MB) >>>
Magazyn 'Pulsar', red. Marek Borowiec
Polskie Radio Szczecin, 4 kwietnia 2011

Rozmowa o wizji nowej dzielnicy akademickiej w Szczecinie
z prof. dr. hab. inż. arch. Waldemarem Marzęckim,
dr inż. arch. Klar± Czyńsk±, dr. inż. arch. Pawłem Rubinowiczem

   Zapisz lub odsłuchaj plik >>>

Pobierz oryginalny plik MP3 (22,0 MB) >>>
'Echo' w Internecie


25|03|2011

W pi±tek 25-go marca Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemno¶ć przedstawić wystawę 'SZCZECIN - NOWE MIASTO AKADEMICKIE' zorganizowan± przez Instytut Architektury i Plano-wania Przestrzennego przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT). Tematem jest rewitalizacja szczecińskiego dzielnicy Nowe Miasto i kształtowanie tam nowego centrum akademickiego. Na wystawie zobaczymy najnowsze projekty urbanistyczne i architektonicz-ne opracowane studentów architektury ZUT. Wernisaż poprzedzi seminarium, na którym wykład wprowadzaj±cy wygłosi pomysłodawca wystawy, dr hab. inż. arch. Marek Wołoszyn - dyrektor Insty-tut Architektury i Planowania Przestrzennego. Cele sympozjum i wystawy oraz ideę tworzenia nowe-go miasta akademickiego w Szczecinie przybliża opis autorski:

Inicjatywa sympozjum i wystawy prac studenckich po¶więconych: SZCZECINOWI - NOWEMU MIASTU - AKADEMICKIEMU jest prób± zasygnalizowania problemu istniej±cego w naszym mie¶cie i wywołania społecznej dyskusji. Problem ten to: brak w mie¶cie zdefiniowanej i zwartej przestrzeni dla funkcji akademickich.
Szczecin jest regionalnym o¶rodkiem akademickim, któremu do tej pory nie udało się zbudować wyraĽnej dzielnicy akademickiej, ani też miasto nie posiada wizji rozwi±zania tego problemu w najbliższych latach. Jest to wspólne zadanie wyższych uczelni działaj±cych na terenie miasta i władz miasta Szczecina, a także władz Województwa Zachodniopomorskiego.
Wyższe Uczelnie istniej± w Szczecinie od 1945r, ich kondycja jest ci±gle dobra, studiuje w naszym mie¶cie ok. 70 000 studentów, a pracuje w instytucjach akademickich ponad 12 tysięcy pracowników. Sytuacja ta może zawsze ulec zmianie, zwłaszcza, że atrakcyjno¶ć innych o¶rodków akademickich zarówno polskich jak i europejskich wzrasta i przyci±ga przyszłych studentów. Z tego względu musimy uczynić wszystko, by nasz o¶rodek akademicki był nie tylko mocny naukowo ale i posiadał jasn± i atrakcyjn± strukturę przestrzenn±, która będzie ¶wiadczyła o wielko¶ci, sile i atrakcyjno¶ci szczecińskiego o¶rodka akademickiego. Ze zwarto¶ci przestrzennej różnorodnych funkcji akademickich płyn± same korzy¶ci i dla miejscowego ¶rodowiska akademickiego i dla miasta.
Te problemy s± już od kilku lat dostrzegane i dyskutowane w ¶rodowisku nauczycieli akademickich, architektów i planistów zatrudnionych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT. Wraz ze studentami kierunku architektura i urbanistyka opracowano kilkana¶cie projektów urbanistycznych i architektonicznych lokowanych na terenie dzielnicy "Nowe Miasto" w Szczecinie. Uważamy, że wła¶nie ta czę¶ć miasta, która jako teren powojskowy winna podlegać rewitalizacji, znakomicie może spełnić rolę i oczekiwania "zwornika" przestrzeni akademickich w Szczecinie. Jest to niebywała okazja by na te funkcje został przeznaczony ten teren, by działał miastotwórczo i w znacznej mierze zmienił oblicze Szczecina Akademickiego.
Proszę przyj¶ć i zobaczyć jak może wygl±dać ta dzielnica z inkubatorami przedsiębiorczo¶ci, centrami transferu wiedzy, klastrami, centrami kongresowymi, bibliotekami i mediatekami, laboratoriami, budynkami dydaktycznymi, o¶rodkami sportowymi i parkami.

Marek A. Wołoszyn
Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszam serdecznie na seminarium oraz na otwarcie wystawy
PIˇTEK, 25 MARCA, GODZ. 13.00

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. Żołnierska 50, 71-210 Szczecin (wstęp wolny)

Seria artykułów w Głosie Szczecińskim o przyszło¶ci Nowego Miasta - maj / czerwiec 2010

Seria artykułów w Głosie Szczecińskim

W maju i czerwcu 2010 roku na łamach Głosu Szczecińskiego toczyła się dyskusja o rozwoju funkcjonalno-przestrzennym Nowego Miasta w Szczecinie. Wzięli w niej udział w niej m.in. członkowie Zakładu Urbanistyki, ZUT: Helena Freino, Tomasz Cykalewicz, Waldemar Marzęcki, Paweł Rubinowicz. Przyczynkiem były projekty semestralne studentów architektury ZUT przygotowane pod kierunkiem Pawła Rubinowicza. Autorem artykułów jest dziennikarz Łukasz Zieliński.

Zobacz artykuły >>>` `
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska