Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SZCZECIN - NOWE MIASTO AKADEMICKIE


Wystawa projektw studenckich zorganizowana przez
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie
pod kierunkiem dr hab. in. arch. Marka Wooszyna - dyrektora InstytutuSeminarium oraz na otwarcie wystawy:
25. MARCA 2011
pitek, godz. 13.00Czas ekspozycji:
25|03|2011 - 19|05|2011


Galeria FORMA, ZUT, WBiA / Budynek Architektury, ul. onierska 50 w Szczecinie
Seminarium poprzedzajce wernisa rozpocznie si o 13.00 w skali 124
Wstp na seminarium oraz na wernisa - wolny


Kurator wystawy: Pawe Rubinowicz

Pobierz plakat w wyszej rozdzielczoci (200dpi) >>>

19|04|2011

Wystawa 'SZCZECIN - NOWE MIASTO AKADEMICKIE' - na pmetku. Toczy si dyskusja o tworzeniu zintegrowanego orodka akademickiego szczeciskich uczelni na terenie dzielnicy Nowe Miasto. Projekty studentw architektury ZUT pokazuj wstpnie kierunki rewitalizacji tych obszarw oraz wizje architektoniczne nowych obiektw - budynkw dydaktycznych, bibliotek, mediatek, centrw kongresowych, centrw transferu wiedzy, inkubatorw przedsibiorczoci i innych. Po sympozjum zorganizowanym z inicjatywy dr. hab. in. arch. Marka Wooszyna dyrektora Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego pojawiy si liczne komentarze w prasie, radiu oraz w Internecie. W miniony czwartek, 14. kwietnia w Galerii odbyo si robocze spotkanie z udziaem prezydenta Piotra Krzystka, planistw miasta oraz wadz szczeciskich uczelni...

Poniej prezentujemy: zestawienia zdj z sympozjum, wernisau wystawy oraz spotkania z prezydentem, a take sprawozdanie, pen dokumentacj fotograficzn, wybrane artykuy prasowe i audycje radiowe z ostatnich dni oraz inne materiay.

Otwarte seminarium powicone idei dzielnicy akademickiej w Szczecinie | 25 marca 2011 r.
Fot. Klara Czyska / Pawe Rubinowicz

Zobacz wicej zdj >>>
Wernisa wystawy projektw studenckich w Galerii Forma | 25 marca 2011 r.
Fot. Klara Czyska / Pawe Rubinowicz

Zobacz wicej zdj >>>
Spotkanie robocze z udziaem wadz miasta i uczelni szczeciskich | 14 kwietnia 2011 r.
Fot. Katarzyna Wirkus

Zobacz wicej zdj >>>
Sprawozdanie z sympozjum i wystawy

Dnia 25. marca 2011 roku o godz. 13.00 w budynku WBiA (ZUT) przy ul. onierskiej 50 odbyo si sympozjum powicone idei tworzenia centrum akademickiego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Szczecinie oraz otwarcie wystawy projektw urbanistycznych i architektonicznych wykonanych przez studentw kierunku architektura Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Inicjatorem wystawy i prowadzcym sympozjum by dr hab. in. arch. Marek Wooszyn, dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego. Na sympozjum spotkali si reprezentanci: Rady Miasta Szczecina, pracownicy Urzdu Miasta, Biura Planowania Przestrzennego Miasta, stowarzysze zawodowych architektw - ZOIA, SARP, TUP, profesorowie i nauczyciele akademiccy kierunku architektura i liczne grono studentw, a take przedstawiciele mediw. Na pitkowe spotkanie nie przybyli natomiast zaproszeni przedstawiciele wadz wojewdzkich i miejskich, a take rektorzy i prorektorzy szczeciskich uczelni, mimo zaproszenia.

Referat wstpny wygosi inicjator sympozjum Marek Wooszyn. Przedstawi on ide i argumenty uzasadniajce podjt inicjatyw. Tumaczy, e Szczecin jest regionalnym orodkiem akademickim, ktremu do tej pory nie udao si zbudowa wyranej, skoncentrowanej dzielnicy akademickiej. Jego zdaniem miasto nie posiada te wizji rozwizania tego problemu w najbliszych latach (patrz: Strategia rozwoju miasta Szczecina). Powinno by to wsplne zadanie wszystkich wyszych uczelni oraz wadz miasta, a take Wojewdztwa Zachodniopomorskiego.

Wysze uczelnie istniej w Szczecinie od 1945 roku. Ich kondycja jest cigle dobra, studiuje tu ok. 70 ty. studentw, a pracuje w instytucjach akademickich ponad 12 ty. pracownikw. Sytuacja ta moe ulec zmianie, zwaszcza, e atrakcyjno innych orodkw zarwno polskich jak i europejskich wzrasta i przyciga przyszych studentw. Z tego wzgldu powinno si uczyni wszystko, by szczeciski orodek akademicki by nie tylko mocny naukowo, ale take by posiada jasn i atrakcyjn struktur przestrzenn, ktra wiadczyaby o jego wielkoci, sile i atrakcyjnoci. Istotnym aspektem jest zwarto przestrzenna rnorodnych funkcji. Pyn z niej same korzyci dla miejscowego rodowiska akademickiego, jak i dla miasta. Niezwykle atrakcyjnym miejscem lokalizacji takiego skupionego orodka moe by obszar osiedla "Nowe Miasto". Jest to ostatnia szansa na to, by wykorzysta atuty tego miejsca, gdy za chwil przejm je deweloperzy i zabuduj osiedlami mieszkaniowymi, ktre nie stanowi o potdze i atrakcyjnoci miasta.

Te problemy s ju od kilku lat dostrzegane i dyskutowane w rodowisku nauczycieli akademickich, architektw i planistw zatrudnionych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT. Wraz ze studentami kierunku architektura i urbanistyka pod kierunkiem dr. arch. Leszka Czernika i dr. hab. in. arch. Marka Wooszyna, opracowano kilkanacie projektw urbanistycznych i architektonicznych lokowanych na terenie dzielnicy "Nowe Miasto" w Szczecinie. To wanie ta cz miasta, ktra jako teren powojskowy winna podlega rewitalizacji, znakomicie moe speni rol i oczekiwania "zwornika" przestrzeni akademickich. Przestrze ta mogaby dziaa miastotwrczo i w znacznej mierze odmieniaby oblicze Szczecina. Zaoeniem idei jest koncentracja wielu budynkw i funkcji w bliskim ssiedztwie (np. centrw naukowo-badawczych, sportowych, bibliotek, centralnej auli, centrum karier, stowki, centrw kultury studenckiej itp.). Zdaniem Marka Wooszyna waciwym kierunkiem jest zapisanie w prawie miejscowym preferowanej funkcji akademickiej na tym terenie. Autor pokaza rwnie kilka skoncentrowanych orodkw akademickich w Europie: Kiloni, Walencj, Pozna i Lublin, ktre staraj si rozbudowywa funkcje akademickie w obszarach centralnych.

Po referacie rozgorzaa dyskusja, w ktrej wzio udzia 11 osb.

- Pierwszy zabra gos arch. Janusz Nekanda-Trepka, przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego Miasta. Stwierdzi on, e w naszym miecie byo wiele rezerwacji terenw dla kampusw akademickich (np. w Szczecinie Dbiu dla Akademii Morskiej, na Pomorzanach dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, na elechowie dla Akademii Rolniczej) lecz aden z terenw nie zosta zagospodarowany zgodnie z przeznaczeniem. Zdaniem interlokutora uczelnie nie s w stanie zbudowa kampusu i bardzo trudno jest im si porozumie w jakiejkolwiek wsplnej dziaalnoci inwestycyjnej. Wniosek kocowy projektanta planw miejskich by taki, e stan rozproszenia funkcji akademickich w Szczecinie jest zalet i to trzeba utrzyma.

- Prof. arch. Wojciech Pski z Zakadu Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Zarzdzania ZUT stwierdzi, e inicjatywa jest cenna i niezwykle klarowna. Jeli jej nie wespr wadze miejskie i wadze uczelni to naley ju zapowiada upadek rodowiska lub konieczno wyemigrowania orodka poza granice miasta.

- Przedstawiciel Uniwersytetu Szczeciskiego pan Sebastian Sahajdak opisa plany inwestycyjne innych orodkw akademickich w kilku miastach w Polsce, z ktrych wynika, e w Szczecinie inwestuje si najmniej.

- Architekt miasta Ewa Nosek wyrazia aprobat dla podjtej inicjatywy. Przyznaa, e w ostatnim czasie zaopiniowaa negatywnie plan zagospodarowania dla Nowego Miasta wykonany przez Biuro Planowania Przestrzennego Miasta. Przewidywa on wybudowanie tam osiedli mieszkaniowych. Stwierdzia, e w miejskim planowaniu brak jest perspektywicznego mylenia.

- Pan Bazyli Baran, czonek Rady Miasta i wieloletni pracownik Uniwersytetu Szczeciskiego, potwierdzi, e jest to fantastyczna inicjatywa. Brak mu akademickiego centrum sportu i tereny Nowego Miasta rwnie t funkcj winny spenia, zwaszcza, e powsta na Uniwersytecie Szczeciskim nowy Wydzia Sportu i Kultury Fizycznej. Stwierdzi on rwnie, e Uniwersytet Szczeciski, jako najwiksza uczelnia, jest najbardziej rozpraszany i najmniej widoczny. Jego marzeniem jest, by powstao spoeczne forum dziaajce na rzecz poprawy sytuacji akademickiego Szczecina.

- Kolejnym dyskutantem by pan Z. Mikua, mieszkaniec Szczecina, yjcy tu od 1946 roku. Stwierdzi on, e jest zaskoczony tak du liczebnoci rodowiska akademickiego i tak niewielk jego ekspansywnoci. Ubolewa rwnie nad tym, e adne wadze nie uczestnicz w tej inicjatywie.

- Nastpnie gos zabra przedstawiciel Biura Planowania Przestrzennego Miasta pan Krzysztof Michalski. Zaznaczy on, e wedug prognoz demograficznych Szczecin, jak rwnie cay kraj, w najbliszych latach bdzie boryka si z duym niem demograficznym, ktry spowoduje ostr rywalizacj orodkw akademickich. Stwierdzi rwnie, e w Studium rozwoju Szczecina s umieszczone nowe inicjatywy akademickie, a mianowicie dwa parki technologiczne. Innych nie ma. Istotn przeszkod jego zdaniem jest to, e obecny waciciel duej czci Nowego Miasta - Agencja Mienia Wojskowego, moe sobie nie yczy takich funkcji na tych terenach.

- Zdaniem nastpnej dyskutantki dr arch. Heleny Freino, prezesa Towarzystwa Urbanistw Polskich oddzia w Szczecinie, to nie wojsko ma ksztatowa miasto, a planici miejscy i rada miasta uchwalajca plan. Miasto nie moe si pozbawia wadztwa planistycznego i ulega presji wacicieli.

Po seminarium w Galerii Architektw Forma odby si wernisa wystawy projektw studenckich. Zaprezentowano trzy opracowania urbanistyczne dla terenu Nowego Miasta, ktre objania dr arch. Lechosaw Czernik z Zakadu Urbanistyki, Planowania Przestrzennego i Zarzdzania ZUT oraz sze opracowa architektonicznych, ktrych promotorem by dr arch. Marek Wooszyn (m.in.: centrum nowych technologii z centrum kongresowym, mediateka, centrum kultury studenckiej, stowka studencka itp.).

Marek A. Wooszyn
Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Szczecin, 26 marca 2011 r.
  Pobierz sprawozdanie w PDF-ie >>>


Zobacz wybrane projekty eksponowane na wystawie
Fot. Artur Kubasik / Agencja Gazeta
Wybrane artykuy prasowe

     Gazeta Wyborcza / Szczecin, 26 marca 2011, s. 1
'Dzielnica dla aka', red. Jakub Ziba
Relacja z sympozjum i wernisau wystawy

<<< kliknij na wybran stron
     Kurier Szczeciski, 29 marca 2011, s. 13
'Dzielnica akw i uczonych' (as)
Relacja z sympozjum i wernisau wystawy

<<< kliknij na wybran stron
     Kurier Szczeciski, 25 stycznia 2011, s. 13
'Zrbmy miasto akademickie', red. Alan Sasinowski
Rozmowa z dr. hab. in. arch. Markiem Wooszynem
(przed wernisaem wystawy)

<<< kliknij na wybran stron
Wybrane audycje radiowe

Magazyn studencki 'Ustawka', red. Grzegorz Lament, Marta Zabocka
Polskie Radio Szczecin, 31 marca 2011

Rozmowa o wystawie i idei miasta akademickiego w Szczecinie
z dr. hab. in. arch. Markiem Wooszynem i dr. in. arch. Pawem Rubinowiczem

   Zapisz lub odsuchaj plik >>>

Pobierz oryginalny plik MP3 (15,0 MB) >>>
Magazyn 'Pulsar', red. Marek Borowiec
Polskie Radio Szczecin, 4 kwietnia 2011

Rozmowa o wizji nowej dzielnicy akademickiej w Szczecinie
z prof. dr. hab. in. arch. Waldemarem Marzckim,
dr in. arch. Klar Czysk, dr. in. arch. Pawem Rubinowiczem

   Zapisz lub odsuchaj plik >>>

Pobierz oryginalny plik MP3 (22,0 MB) >>>
'Echo' w Internecie


25|03|2011

W pitek 25-go marca Galeria Architektw Forma bdzie miaa przyjemno przedstawi wystaw 'SZCZECIN - NOWE MIASTO AKADEMICKIE' zorganizowan przez Instytut Architektury i Plano-wania Przestrzennego przy Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (ZUT). Tematem jest rewitalizacja szczeciskiego dzielnicy Nowe Miasto i ksztatowanie tam nowego centrum akademickiego. Na wystawie zobaczymy najnowsze projekty urbanistyczne i architektonicz-ne opracowane studentw architektury ZUT. Wernisa poprzedzi seminarium, na ktrym wykad wprowadzajcy wygosi pomysodawca wystawy, dr hab. in. arch. Marek Wooszyn - dyrektor Insty-tut Architektury i Planowania Przestrzennego. Cele sympozjum i wystawy oraz ide tworzenia nowe-go miasta akademickiego w Szczecinie przyblia opis autorski:

Inicjatywa sympozjum i wystawy prac studenckich powiconych: SZCZECINOWI - NOWEMU MIASTU - AKADEMICKIEMU jest prb zasygnalizowania problemu istniejcego w naszym miecie i wywoania spoecznej dyskusji. Problem ten to: brak w miecie zdefiniowanej i zwartej przestrzeni dla funkcji akademickich.
Szczecin jest regionalnym orodkiem akademickim, ktremu do tej pory nie udao si zbudowa wyranej dzielnicy akademickiej, ani te miasto nie posiada wizji rozwizania tego problemu w najbliszych latach. Jest to wsplne zadanie wyszych uczelni dziaajcych na terenie miasta i wadz miasta Szczecina, a take wadz Wojewdztwa Zachodniopomorskiego.
Wysze Uczelnie istniej w Szczecinie od 1945r, ich kondycja jest cigle dobra, studiuje w naszym miecie ok. 70 000 studentw, a pracuje w instytucjach akademickich ponad 12 tysicy pracownikw. Sytuacja ta moe zawsze ulec zmianie, zwaszcza, e atrakcyjno innych orodkw akademickich zarwno polskich jak i europejskich wzrasta i przyciga przyszych studentw. Z tego wzgldu musimy uczyni wszystko, by nasz orodek akademicki by nie tylko mocny naukowo ale i posiada jasn i atrakcyjn struktur przestrzenn, ktra bdzie wiadczya o wielkoci, sile i atrakcyjnoci szczeciskiego orodka akademickiego. Ze zwartoci przestrzennej rnorodnych funkcji akademickich pyn same korzyci i dla miejscowego rodowiska akademickiego i dla miasta.
Te problemy s ju od kilku lat dostrzegane i dyskutowane w rodowisku nauczycieli akademickich, architektw i planistw zatrudnionych w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego ZUT. Wraz ze studentami kierunku architektura i urbanistyka opracowano kilkanacie projektw urbanistycznych i architektonicznych lokowanych na terenie dzielnicy "Nowe Miasto" w Szczecinie. Uwaamy, e wanie ta cz miasta, ktra jako teren powojskowy winna podlega rewitalizacji, znakomicie moe speni rol i oczekiwania "zwornika" przestrzeni akademickich w Szczecinie. Jest to niebywaa okazja by na te funkcje zosta przeznaczony ten teren, by dziaa miastotwrczo i w znacznej mierze zmieni oblicze Szczecina Akademickiego.
Prosz przyj i zobaczy jak moe wyglda ta dzielnica z inkubatorami przedsibiorczoci, centrami transferu wiedzy, klastrami, centrami kongresowymi, bibliotekami i mediatekami, laboratoriami, budynkami dydaktycznymi, orodkami sportowymi i parkami.

Marek A. Wooszyn
Dyrektor Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zapraszam serdecznie na seminarium oraz na otwarcie wystawy
PITEK, 25 MARCA, GODZ. 13.00

GALERIA FORMA, ZUT, WBiA - BUDYNEK ARCHITEKTURY
ul. onierska 50, 71-210 Szczecin (wstp wolny)

Seria artykuw w Gosie Szczeciskim o przyszoci Nowego Miasta - maj / czerwiec 2010

Seria artykuw w Gosie Szczeciskim

W maju i czerwcu 2010 roku na amach Gosu Szczeciskiego toczya si dyskusja o rozwoju funkcjonalno-przestrzennym Nowego Miasta w Szczecinie. Wzili w niej udzia w niej m.in. czonkowie Zakadu Urbanistyki, ZUT: Helena Freino, Tomasz Cykalewicz, Waldemar Marzcki, Pawe Rubinowicz. Przyczynkiem byy projekty semestralne studentw architektury ZUT przygotowane pod kierunkiem Pawa Rubinowicza. Autorem artykuw jest dziennikarz ukasz Zieliski.

Zobacz artykuy >>>` `
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska