Architektura Muzyki -- Muzyka Architektury


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura Muzyki
Muzyka Architektury


Aleksandra Satkiewicz-Parczewska


Wernisaż wystawy
20. marca 2012, godz. 19.00

Czas ekspozycji
21|03|2012 - 16|04|2012

Prezentacje autorskie w czasie ekspozycji
27|03; 29|03; 31|03; 3|04; 5|04; 7|04; 10|04; 14|04 - godz. 12.00

Finisaż wystawy
Czwartek, 12 kwietnia, godz.18.00


Galeria FORMA, ZUT, WBiA / Budynek Architektury, ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kratorzy wystawy: Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczo¶ci >>>

26|03|2012

Narzędziem poznania architektury jest głównie percepcja wizualna, za¶ muzyki percepcja słuchowa. Jak więc pokazać muzykę, czy też usłyszeć architekturę? Wystawa twórczo¶ci prof. Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej bardzo zbliża obie dziedziny sztuki. Dowodzi silnych zwi±zków. Prezentuje Autorsk± metodę transpozycji kompozycji muzycznych na architektoniczne oraz niezwykłe efekty jej aplikacji.

Wernisaż był wyzwaniem zarówno dla Autorki jak i dla Galerii. Bowiem pełny odbiór prezentowanych na wystawie instalacji szklanych prof. Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej oraz prac jej studentów jest możliwy wtedy, gdy transpozycjom towarzyszy muzyka. Podczas otwarcia Galeria Architektów Forma stała się więc nie tylko miejscem ekspozycji form wizualnych, ale również przestrzeni± muzyczn±. Finalnym akordem wernisażowego spektaklu był występ chóru OIL "Remedium" pod dyrekcj± prof. Ryszarda Handke, JM rektora Akademii Sztuki w Szczecinie. Do grona chórzystów niespodziewanie doł±czyła prof. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska.

Formuła wystawy "Architektura Muzyki - Muzyka Architektury" jest niekonwencjonalna. Składnikiem ekspozycji jest muzyka. Wystawę możemy zobaczyć do 16. kwietnia. Natomiast pełniejszy jej odbiór będzie możliwy w okre¶lone dni, kiedy to nie tylko będziemy mogli wystawę zobaczyć, ale również usłyszeć. Agenda ekspozycji zakłada dodatkowe prezentacje autorskie z muzyk± (czas trwania około 40 minut) oraz oficjalny finisaż. Wstęp wolny. Daty poniżej. Zapraszam.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma

Oficjalny finisaż wystawy:
Czwartek, 12 kwietnia, godz.18.00


Prezentacje autorskie w czasie ekspozycji:
Wtorek, 27 marca, godz. 12.00
Czwartek, 29 marca, godz. 12.00
Sobota, 31 marca, godz. 12.00
Wielki Wtorek, 3 kwietnia, godz. 12.00

Wielki Czwartek, 5 kwietnia, godz. 12.00
Wielka Sobota, 7 kwietnia, godz. 12.00
Wtorek,10 kwietnia, godz. 12.00
Sobota, 14 kwietnia, godz. 12.00
REPORTAŻ FILMOWY

ARCHITEKTURA MUZYKI -
MUZYKA ARCHITEKTURY
Reportaż z otwarcia wystawy
Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej
20|03|2012, Galeria Architektów FORMA
Autor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu
ZDJĘCIA Z WERNISAŻUFoto-reportaż z wernisażu
autor: Paweł Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska
fot. Paweł Rubinowicz

13|03|2012

We wtorek, 20-go marca Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemno¶ć zaprezentować wystawę Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej zatytułowan± "Architektura Muzyki - Muzyka Architektury". Wystawa dowodzi wzajemnych zwi±zków architektury i muzyki oraz prezentuje możliwo¶ci transpozycji kompozycji muzycznych na kompozycje architektoniczne. Jest to forma podsumowania działań twórczych, które Autorka realizuje od lat na gruncie naukowym, dydaktycznych i artystycznym. Ekspozycję tworz± prace studentów architektury wykonane pod kierunkiem Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej oraz jej najnowsze instalacje szklane do muzyki Marka Jasińskiego ("Exultate Deo" i "Psalm 100"), Wojciecha Kilara ("Krzesany") i Wiesława z Szamotuł ("Już się zmierzcha"). Podczas wernisażu, prezentacji prac będzie towarzyszyć ekspozycja utworów muzycznych, a także muzyka wykonywana na żywo, przez chór OIL "Remedium", pod dyrekcj± prof. Ryszarda Handke. Recenzentami wystawy s±: architekt wnętrz, profesor zwyczajny Wojciech Hora z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz dyrygent, profesor Ryszard Handke, piastuj±cy funkcję rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.

Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, jest architektem, profesorem nadzwyczajnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe s± zwi±zane z psychologi± architektury i estetyki, percepcj± kompozycji architektonicznej oraz zwi±zkami między architektur± a muzyk±. Jest autork± dwóch monografii "Rytm jako istotny element kompozycji w architekturze w aspekcie historycznego rozwoju formy na tle analogii z muzyk±" oraz "Kompozycja architektoniczna a jej percepcja". Specjalizuje się w projektowaniu wnętrz, także sakralnych, oraz w projektowaniu witraży i ich wykonawstwie z wykorzystaniem fusingu i eksperymentalnych technologii (liczne realizacje w Szczecinie i w Polsce). Jej prace były eksponowane na wystawach autorskich i zbiorowych w Polsce, Kanadzie i Anglii.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


OPIS AUTORSKI

Muzyka i architektura, tak jak i inne dziedziny sztuki, mimo że różne w charakterze, posiadaj± wiele cech wspólnych, zwłaszcza, gdy będziemy rozpatrywać je od strony zasad kompozycyjnych. Możliwo¶ć porównywania architektury z muzyk±, może mieć szczególnie inspiruj±ce i odkrywcze znaczenie. Powi±zania między tymi dziedzinami maj± specyficzny charakter i s± zdecydowanie silniejsze, niż między architektur± a innymi dziedzinami sztuki. Zarówno bowiem kompozycja architektoniczna jak i muzyczna charakteryzuj± się najwyższym poziomem abstrakcji, a więc mog± się obywać bez odwzorowania rzeczywisto¶ci, w odróżnieniu na przykład od malarstwa, rzeĽby czy poezji. Sporz±dzaj±c i analizuj±c wykresy wrażeń, tak jak i transpozycje kompozycji muzycznych na architektoniczne zauważamy wzajemne zwi±zki. Zarówno w muzyce jak i w architekturze kompozycja jest gr± relacji między bodĽcami a odległo¶ciami między nimi, ich intensywno¶ci±, nasyceniem, proporcjami; jest spraw± proporcji, miary i d±żenia do pewnej harmonijnej równowagi gry percepcyjnej.

Wystawa prezentuje wybrane prace studenckie przedstawiaj±ce transpozycje wybranych utworów muzycznych. Metoda polega na czasowej analizie wybranej muzyki w formie trzech kroków poprzez sporz±dzenie: wykresu wrażeń, wykresu graficznego i transpozycji przestrzennej. Tak więc na planszach s± zamieszczone: 1) wykresy wrażeń utworu muzycznego w formie liniowej ze słownym okre¶leniem stanów emocjonalnych i nastrojów, 2) wykresy graficzne przedstawiaj±ce symboliczne zapisy poszczególnych zdarzeń dĽwiękowych lub instrumentów muzycznych i emocji na osi czasu, 3) transpozycji przestrzennej uwzględniaj±cej grę percepcyjn± wykresu wrażeń z kroku pierwszego. Prezentowane prace były wykonane pod moim kierunkiem, w ramach ćwiczeń z przedmiotu "Psychologia architektury i percepcja kompozycji", dla lepszego rozpoznania praw rz±dz±cych psychologi± percepcji kompozycji architektonicznej.

Aplikacja metody w dydaktyce: Transpozycje kompozycji muzycznych na architektoniczne polegaj± między innymi na sporz±dzaniu wykresów wrażeń. Studenci wykonuj± te wykresy podczas słuchania kompozycji muzycznych, poprzez wprowadzenie skończonej osi czasu, zdeterminowanej czasem trwania utworu. Wykres stanowi zapis stanu wrażeń, ich kulminacji i opadania, towarzysz±cym słuchaniu danego utworu. Wykres wrażeń stanowi punkt wyj¶cia dla transpozycji kompozycji muzycznej na architektoniczn±. Następuje to poprzez wprowadzenie drogi penetracji kreowanego zapisu przestrzennego, która się pokrywa z czasem trwania utworu muzycznego. Na tej drodze penetracji student musi wprowadzić odpowiedni± konfigurację bodĽców przestrzennych tak, aby wykres wrażeń sporz±dzony podczas penetrowania tej kompozycji przestrzennej, pokrywał się z wykresem wrażeń, sporz±dzonym podczas słuchania utworu muzycznego. Tego samego, który posłużył do transpozycji kompozycji muzycznej na architektoniczn±. Czasami studenci dokonuj± zapisu graficznego odbieranych struktur dĽwiękowych, także na osi czasu, który stanowi dodatkow± wytyczn± do uzyskania odpowiedniej transpozycji architektonicznej. Można też dokonać dodatkowych graficznych czasowych wykresów dotycz±cych melodii czy dynamiki słuchanego utworu, które mog± stanowić wytyczne dotycz±ce transpozycji kształtu, ¶wiatła, koloru kompozycji architektonicznej. Wizualizacje muzyczne i transpozycje sporz±dzone przez studentów s± także... ciekawym zapisem graficznym indywidualnych kreacji autorskich i postrzegania przez studentów architektury pewnego wizualnego porz±dku w słuchanych kompozycjach muzycznych, jak ich często niezwykłej wrażliwo¶ci.

Na wystawie s± też prezentowane cztery prace autorki: transpozycje przestrzenne w formie instalacji szklanych sporz±dzone do muzyki Marka Jasińskiego (utworów: "Exultate Deo" i "Psalm 100"), Wojciecha Kilara ("Krzesany") i Wiesława z Szamotuł ("Już się zmierzcha"). Instalacjom towarzysz± plansze przedstawiaj±ce główne etapy metody transpozycji utworów muzycznych, tzn. wykres wrażeń, wykres graficzny i zapis przestrzenny. Wernisaż wystawy będzie ważnym elementem prezentacji autorskiej metody transpozycji kompozycji muzycznych na kompozycje architektoniczne. Prezentacji prac będzie towarzyszyć ekspozycja wybranych utworów muzycznych, a także muzyka wykonywana "na żywo", przez chór OIL "Remedium", pod dyrekcj± prof. Ryszarda Handke.

Aleksandra Satkiewicz-ParczewskaFragment instalacji szklanej stanowi±cej transpozycję utworu "Już się zmierzcha" Wacława z Szamotuł - ASP 2012
INFORMACJA O AUTORZE

Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, architekt, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe s± zwi±zane z zagadnieniami z zakresu psychologii architektury i estetyki, zwi±zków między muzyk± a architektur±, kompozycji architektonicznej i jej percepcji, psychologii postrzegania oraz psychologii koloru. Autorka dwóch monografii: "Rytm jako istotny element kompozycji w architekturze w aspekcie historycznego rozwoju formy na tle analogii z muzyk±" oraz "Kompozycja architektoniczna a jej percepcja". Specjalizuje się w projektowaniu wnętrz, także sakralnych oraz w projektowaniu witraży i ich wykonawstwie z wykorzystaniem fusingu i eksperymentalnych technologii (liczne realizacje w Szczecinie i w Polsce). Jej prace były eksponowane na wystawach autorskich i zbiorowych w Polsce, Kanadzie i Anglii. Jest kierownikiem Podyplomowych Studiów Architektury i Projektowania Wnętrz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej poprzednia wystawa w Galerii Architektów Forma, pt. "Muzyka ¦wiatła", prezentowana była w 2008 roku.

WYBRANE PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIETranspozycje
ALEKSANDRY SATKIEWICZ-PARCZEWSKIEJ
do muzyki:
Wiesława z Szamotuł "Już się zmierzcha"
Wojciecha Kilara "Krzesany"
Marka Jasińskiego "Exultate Deo" i "Psalm 100"

Wybrane transpozycje studentów
kierunku Architektura i Urbanistyka, WBiA, ZUT
Autorzy prac prezentowanych na wystawie:

Marzena Borowska, Karol Bukowski, Akti Busra, Paulina Ciepiela, Ksawery Czyński, Krystyna Duma, Ewa Felisiak, Marcelina Kitlas,
Aleksandra Kornatowska, Aleksandra Kret, Aleksandra Mażys, Katarzyna My¶lińska, Kamila Nowak, Norbert Olczyk, Natalia Pieczyńska,
Anna Prajzendanc, Dominik Szyndlarewicz, Monika Żelichowska
RECENZJA WYSTAWY

Kształcenie studentów wydziałów projektowych wymaga uważnego budowania podstaw my¶lenia, na którym projektowanie się opiera. Musi uwzględniać takie indywidualne predyspozycje studenta jak: poziom przygotowania intelektualnego, potencjał kreatywno¶ci czy bagaż do¶wiadczenia opartego na przeżyciach, tradycji i rozumieniu kultury. Tenże bagaż do¶wiadczenia jest także wypadkow± oddziaływania ¶rodowiska społecznego w którym student wzrasta, rodzaju szkół które ukończył, ewentualnych działań zawodowych - niekoniecznie maj±cych zwi±zek z projektowaniem. Powyższe czynniki w sposób istotny wpływaj± na poziom i ¶wiadomo¶ć studiowania. Należy eliminować schematyzm w my¶leniu ukształtowany w procesie edukacji szkolnej. Schematyzm ten wył±cza lub spowalnia aktywno¶ć wyobraĽni. Na jej miejsce proponuje z kolei okre¶lony zestaw kluczy - szablonów my¶lowych, nie maj±cych nic wspólnego z poszukiwaniem rozwi±zań kreatywnych, wymagaj±cych także intelektualnego zaangażowania.

W kształceniu akademickim funkcjonuje kilka metodologii inicjowania działań projektowych u studentów. Jedna z nich - autorska metoda pani prof. Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej, realizowana w przedmiocie pn. "Psychologia architektury i percepcja kompozycji", polega na analizie wybranego utworu muzycznego w formie 3 kroków poprzez sporz±dzenie: wykresu wrażeń, wykresu graficznego i transpozycji przestrzennej. Założona procedura analizy zjawisk i syntezy wniosków pozwala do¶wiadczyć i uzmysłowić studentom fakt iż kompozycja przestrzeni architektonicznych jest gr± relacji między bodĽcami a przestrzenia między nimi, ich intensywno¶ci± i nasyceniem. Wizualizacje muzyczne i transpozycje sporz±dzone przez studentów s± zapisem graficznym indywidualnego postrzegania przez studentów architektury pewnego precyzyjnie zaprogramowanego porz±dku w słuchanych kompozycjach muzycznych.

Metoda ta ma swoje ogromne zalety - pozwala u¶wiadomić studentom w drodze samodzielnie przeprowadzonego do¶wiadczenia następuj±ce ,jakże istotne elementy my¶lenia projektowego: Inspiracja do projektowania może pochodzić ze wszystkiego co ma charakter struktury, istnieje tylko problem doboru narzędzi intelektualnych do prowadzenia analizy. Muzyka jako struktura wysokozorganizowana ma klarowne do sublimowania parametry - jak siatkę przestrzenn±, gęsto¶ć, kolor. Inne cechy fizyczne jak np. ostro¶ć, gładko¶ć, miękko¶ć. Wszystkie te parametry występuj± w kontek¶cie faktora czasu, co stanowi dodatkowy czynnik strukturalizuj±cy. Metoda ta uczy analizować zjawiska, syntetyzować spostrzeżenia i werbalizowac je w postaci dwu i trójwymiarowych układów będ±cych znakiem tego co dostrzeżone, zrozumiane i wyartykułowane poprzez filtr osobowo¶ci studenta a to przecież kwestia kondycji wyobraĽni - tak istotnego elementu dla kreacji jak± bez w±tpienia jest architektura.

Na prezentowanej wystawie mamy również możliwo¶ć obserwować szalenie cenne- z pedagogicznego punktu widzenia zjawisko- prócz prac studentów s± również trzy prace Pani Profesor zrealizowane do utworów Wacława z Szamotuł i Z Jasińskiego. Z wynikaj±c± z wieloletniej aktywno¶ci twórczej i równoległego wykształcenia muzycznego swad± Autorka opowiada o takich cechach tych utworów których pobiezne odsłuchanie nie pozwala dostrzec. Te cechy to - tre¶ciwa przejrzysto¶ć, zakamuflowane w miękkich dĽwiękach ostre dominanty i rzecz któr± najlepiej artykułował glenn Gould - bogactwo uzyskane bardzo skromnymi ¶rodkami, gdzie napięcie tworzone jest pow¶ci±gliwo¶ci± i subtelnym dozowaniem napięć. Dodatkowym walorem jest fakt iż Autorka prezentuje swoje impresje w swej autorskiej, rozwijanej od lat technice fusingu pokazuj±c niezmiennie i systematycznie że ci±gły rozwój i poszukiwanie to najlepsze cechy twórcy. Pani Profesor mimo wielu lat pracy i do¶wiadczeń z duż± pokor± i staranno¶ci± podejmuje kolejne próby i zadania i my¶lę że taka aktywno¶ć można nazwać Pasj± a to rzadkie dzi¶ i cenne…

prof. Wojciech Hora
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

O WYSTAWIE

ZapowiedĽ wernisażu
Wywiad z Aleksandr± Mażys
Telewizja Pomerania 20|03|2012

Patrz 14:15 minuta filmu
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska