Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Architektura Muzyki
Muzyka Architektury


Aleksandra Satkiewicz-Parczewska


Wernisa wystawy
20. marca 2012, godz. 19.00

Czas ekspozycji
21|03|2012 - 16|04|2012

Prezentacje autorskie w czasie ekspozycji
27|03; 29|03; 31|03; 3|04; 5|04; 7|04; 10|04; 14|04 - godz. 12.00

Finisa wystawy
Czwartek, 12 kwietnia, godz.18.00


Galeria FORMA, ZUT, WBiA / Budynek Architektury, ul. onierska 50 w Szczecinie
Wstp na wystaw i wernisa - wolny

Kratorzy wystawy: Pawe Rubinowicz i Klara Czyska

Pobierz plakat w wyszej rozdzielczoci >>>

26|03|2012

Narzdziem poznania architektury jest gwnie percepcja wizualna, za muzyki percepcja suchowa. Jak wic pokaza muzyk, czy te usysze architektur? Wystawa twrczoci prof. Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej bardzo zblia obie dziedziny sztuki. Dowodzi silnych zwizkw. Prezentuje Autorsk metod transpozycji kompozycji muzycznych na architektoniczne oraz niezwyke efekty jej aplikacji.

Wernisa by wyzwaniem zarwno dla Autorki jak i dla Galerii. Bowiem peny odbir prezentowanych na wystawie instalacji szklanych prof. Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej oraz prac jej studentw jest moliwy wtedy, gdy transpozycjom towarzyszy muzyka. Podczas otwarcia Galeria Architektw Forma staa si wic nie tylko miejscem ekspozycji form wizualnych, ale rwnie przestrzeni muzyczn. Finalnym akordem wernisaowego spektaklu by wystp chru OIL "Remedium" pod dyrekcj prof. Ryszarda Handke, JM rektora Akademii Sztuki w Szczecinie. Do grona chrzystw niespodziewanie doczya prof. Aleksandra Satkiewicz-Parczewska.

Formua wystawy "Architektura Muzyki - Muzyka Architektury" jest niekonwencjonalna. Skadnikiem ekspozycji jest muzyka. Wystaw moemy zobaczy do 16. kwietnia. Natomiast peniejszy jej odbir bdzie moliwy w okrelone dni, kiedy to nie tylko bdziemy mogli wystaw zobaczy, ale rwnie usysze. Agenda ekspozycji zakada dodatkowe prezentacje autorskie z muzyk (czas trwania okoo 40 minut) oraz oficjalny finisa. Wstp wolny. Daty poniej. Zapraszam.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma

Oficjalny finisa wystawy:
Czwartek, 12 kwietnia, godz.18.00


Prezentacje autorskie w czasie ekspozycji:
Wtorek, 27 marca, godz. 12.00
Czwartek, 29 marca, godz. 12.00
Sobota, 31 marca, godz. 12.00
Wielki Wtorek, 3 kwietnia, godz. 12.00

Wielki Czwartek, 5 kwietnia, godz. 12.00
Wielka Sobota, 7 kwietnia, godz. 12.00
Wtorek,10 kwietnia, godz. 12.00
Sobota, 14 kwietnia, godz. 12.00
REPORTA FILMOWY

ARCHITEKTURA MUZYKI -
MUZYKA ARCHITEKTURY
Reporta z otwarcia wystawy
Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej
20|03|2012, Galeria Architektw FORMA
Autor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu
ZDJCIA Z WERNISAUFoto-reporta z wernisau
autor: Pawe Rubinowicz
Zdjcia z wernisau
fot. Klara Czyska
fot. Pawe Rubinowicz

13|03|2012

We wtorek, 20-go marca Galeria Architektw Forma bdzie miaa przyjemno zaprezentowa wystaw Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej zatytuowan "Architektura Muzyki - Muzyka Architektury". Wystawa dowodzi wzajemnych zwizkw architektury i muzyki oraz prezentuje moliwoci transpozycji kompozycji muzycznych na kompozycje architektoniczne. Jest to forma podsumowania dziaa twrczych, ktre Autorka realizuje od lat na gruncie naukowym, dydaktycznych i artystycznym. Ekspozycj tworz prace studentw architektury wykonane pod kierunkiem Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej oraz jej najnowsze instalacje szklane do muzyki Marka Jasiskiego ("Exultate Deo" i "Psalm 100"), Wojciecha Kilara ("Krzesany") i Wiesawa z Szamotu ("Ju si zmierzcha"). Podczas wernisau, prezentacji prac bdzie towarzyszy ekspozycja utworw muzycznych, a take muzyka wykonywana na ywo, przez chr OIL "Remedium", pod dyrekcj prof. Ryszarda Handke. Recenzentami wystawy s: architekt wntrz, profesor zwyczajny Wojciech Hora z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz dyrygent, profesor Ryszard Handke, piastujcy funkcj rektora Akademii Sztuki w Szczecinie.

Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, jest architektem, profesorem nadzwyczajnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe s zwizane z psychologi architektury i estetyki, percepcj kompozycji architektonicznej oraz zwizkami midzy architektur a muzyk. Jest autork dwch monografii "Rytm jako istotny element kompozycji w architekturze w aspekcie historycznego rozwoju formy na tle analogii z muzyk" oraz "Kompozycja architektoniczna a jej percepcja". Specjalizuje si w projektowaniu wntrz, take sakralnych, oraz w projektowaniu witray i ich wykonawstwie z wykorzystaniem fusingu i eksperymentalnych technologii (liczne realizacje w Szczecinie i w Polsce). Jej prace byy eksponowane na wystawach autorskich i zbiorowych w Polsce, Kanadzie i Anglii.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma


OPIS AUTORSKI

Muzyka i architektura, tak jak i inne dziedziny sztuki, mimo e rne w charakterze, posiadaj wiele cech wsplnych, zwaszcza, gdy bdziemy rozpatrywa je od strony zasad kompozycyjnych. Moliwo porwnywania architektury z muzyk, moe mie szczeglnie inspirujce i odkrywcze znaczenie. Powizania midzy tymi dziedzinami maj specyficzny charakter i s zdecydowanie silniejsze, ni midzy architektur a innymi dziedzinami sztuki. Zarwno bowiem kompozycja architektoniczna jak i muzyczna charakteryzuj si najwyszym poziomem abstrakcji, a wic mog si obywa bez odwzorowania rzeczywistoci, w odrnieniu na przykad od malarstwa, rzeby czy poezji. Sporzdzajc i analizujc wykresy wrae, tak jak i transpozycje kompozycji muzycznych na architektoniczne zauwaamy wzajemne zwizki. Zarwno w muzyce jak i w architekturze kompozycja jest gr relacji midzy bodcami a odlegociami midzy nimi, ich intensywnoci, nasyceniem, proporcjami; jest spraw proporcji, miary i denia do pewnej harmonijnej rwnowagi gry percepcyjnej.

Wystawa prezentuje wybrane prace studenckie przedstawiajce transpozycje wybranych utworw muzycznych. Metoda polega na czasowej analizie wybranej muzyki w formie trzech krokw poprzez sporzdzenie: wykresu wrae, wykresu graficznego i transpozycji przestrzennej. Tak wic na planszach s zamieszczone: 1) wykresy wrae utworu muzycznego w formie liniowej ze sownym okreleniem stanw emocjonalnych i nastrojw, 2) wykresy graficzne przedstawiajce symboliczne zapisy poszczeglnych zdarze dwikowych lub instrumentw muzycznych i emocji na osi czasu, 3) transpozycji przestrzennej uwzgldniajcej gr percepcyjn wykresu wrae z kroku pierwszego. Prezentowane prace byy wykonane pod moim kierunkiem, w ramach wicze z przedmiotu "Psychologia architektury i percepcja kompozycji", dla lepszego rozpoznania praw rzdzcych psychologi percepcji kompozycji architektonicznej.

Aplikacja metody w dydaktyce: Transpozycje kompozycji muzycznych na architektoniczne polegaj midzy innymi na sporzdzaniu wykresw wrae. Studenci wykonuj te wykresy podczas suchania kompozycji muzycznych, poprzez wprowadzenie skoczonej osi czasu, zdeterminowanej czasem trwania utworu. Wykres stanowi zapis stanu wrae, ich kulminacji i opadania, towarzyszcym suchaniu danego utworu. Wykres wrae stanowi punkt wyjcia dla transpozycji kompozycji muzycznej na architektoniczn. Nastpuje to poprzez wprowadzenie drogi penetracji kreowanego zapisu przestrzennego, ktra si pokrywa z czasem trwania utworu muzycznego. Na tej drodze penetracji student musi wprowadzi odpowiedni konfiguracj bodcw przestrzennych tak, aby wykres wrae sporzdzony podczas penetrowania tej kompozycji przestrzennej, pokrywa si z wykresem wrae, sporzdzonym podczas suchania utworu muzycznego. Tego samego, ktry posuy do transpozycji kompozycji muzycznej na architektoniczn. Czasami studenci dokonuj zapisu graficznego odbieranych struktur dwikowych, take na osi czasu, ktry stanowi dodatkow wytyczn do uzyskania odpowiedniej transpozycji architektonicznej. Mona te dokona dodatkowych graficznych czasowych wykresw dotyczcych melodii czy dynamiki suchanego utworu, ktre mog stanowi wytyczne dotyczce transpozycji ksztatu, wiata, koloru kompozycji architektonicznej. Wizualizacje muzyczne i transpozycje sporzdzone przez studentw s take... ciekawym zapisem graficznym indywidualnych kreacji autorskich i postrzegania przez studentw architektury pewnego wizualnego porzdku w suchanych kompozycjach muzycznych, jak ich czsto niezwykej wraliwoci.

Na wystawie s te prezentowane cztery prace autorki: transpozycje przestrzenne w formie instalacji szklanych sporzdzone do muzyki Marka Jasiskiego (utworw: "Exultate Deo" i "Psalm 100"), Wojciecha Kilara ("Krzesany") i Wiesawa z Szamotu ("Ju si zmierzcha"). Instalacjom towarzysz plansze przedstawiajce gwne etapy metody transpozycji utworw muzycznych, tzn. wykres wrae, wykres graficzny i zapis przestrzenny. Wernisa wystawy bdzie wanym elementem prezentacji autorskiej metody transpozycji kompozycji muzycznych na kompozycje architektoniczne. Prezentacji prac bdzie towarzyszy ekspozycja wybranych utworw muzycznych, a take muzyka wykonywana "na ywo", przez chr OIL "Remedium", pod dyrekcj prof. Ryszarda Handke.

Aleksandra Satkiewicz-ParczewskaFragment instalacji szklanej stanowicej transpozycj utworu "Ju si zmierzcha" Wacawa z Szamotu - ASP 2012
INFORMACJA O AUTORZE

Aleksandra Satkiewicz-Parczewska, architekt, profesor Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz Akademii Sztuki w Szczecinie. Jej zainteresowania naukowe s zwizane z zagadnieniami z zakresu psychologii architektury i estetyki, zwizkw midzy muzyk a architektur, kompozycji architektonicznej i jej percepcji, psychologii postrzegania oraz psychologii koloru. Autorka dwch monografii: "Rytm jako istotny element kompozycji w architekturze w aspekcie historycznego rozwoju formy na tle analogii z muzyk" oraz "Kompozycja architektoniczna a jej percepcja". Specjalizuje si w projektowaniu wntrz, take sakralnych oraz w projektowaniu witray i ich wykonawstwie z wykorzystaniem fusingu i eksperymentalnych technologii (liczne realizacje w Szczecinie i w Polsce). Jej prace byy eksponowane na wystawach autorskich i zbiorowych w Polsce, Kanadzie i Anglii. Jest kierownikiem Podyplomowych Studiw Architektury i Projektowania Wntrz na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Jej poprzednia wystawa w Galerii Architektw Forma, pt. "Muzyka wiata", prezentowana bya w 2008 roku.

WYBRANE PRACE PREZENTOWANE NA WYSTAWIETranspozycje
ALEKSANDRY SATKIEWICZ-PARCZEWSKIEJ
do muzyki:
Wiesawa z Szamotu "Ju si zmierzcha"
Wojciecha Kilara "Krzesany"
Marka Jasiskiego "Exultate Deo" i "Psalm 100"

Wybrane transpozycje studentw
kierunku Architektura i Urbanistyka, WBiA, ZUT
Autorzy prac prezentowanych na wystawie:

Marzena Borowska, Karol Bukowski, Akti Busra, Paulina Ciepiela, Ksawery Czyski, Krystyna Duma, Ewa Felisiak, Marcelina Kitlas,
Aleksandra Kornatowska, Aleksandra Kret, Aleksandra Mays, Katarzyna Myliska, Kamila Nowak, Norbert Olczyk, Natalia Pieczyska,
Anna Prajzendanc, Dominik Szyndlarewicz, Monika elichowska
RECENZJA WYSTAWY

Ksztacenie studentw wydziaw projektowych wymaga uwanego budowania podstaw mylenia, na ktrym projektowanie si opiera. Musi uwzgldnia takie indywidualne predyspozycje studenta jak: poziom przygotowania intelektualnego, potencja kreatywnoci czy baga dowiadczenia opartego na przeyciach, tradycji i rozumieniu kultury. Tene baga dowiadczenia jest take wypadkow oddziaywania rodowiska spoecznego w ktrym student wzrasta, rodzaju szk ktre ukoczy, ewentualnych dziaa zawodowych - niekoniecznie majcych zwizek z projektowaniem. Powysze czynniki w sposb istotny wpywaj na poziom i wiadomo studiowania. Naley eliminowa schematyzm w myleniu uksztatowany w procesie edukacji szkolnej. Schematyzm ten wycza lub spowalnia aktywno wyobrani. Na jej miejsce proponuje z kolei okrelony zestaw kluczy - szablonw mylowych, nie majcych nic wsplnego z poszukiwaniem rozwiza kreatywnych, wymagajcych take intelektualnego zaangaowania.

W ksztaceniu akademickim funkcjonuje kilka metodologii inicjowania dziaa projektowych u studentw. Jedna z nich - autorska metoda pani prof. Aleksandry Satkiewicz-Parczewskiej, realizowana w przedmiocie pn. "Psychologia architektury i percepcja kompozycji", polega na analizie wybranego utworu muzycznego w formie 3 krokw poprzez sporzdzenie: wykresu wrae, wykresu graficznego i transpozycji przestrzennej. Zaoona procedura analizy zjawisk i syntezy wnioskw pozwala dowiadczy i uzmysowi studentom fakt i kompozycja przestrzeni architektonicznych jest gr relacji midzy bodcami a przestrzenia midzy nimi, ich intensywnoci i nasyceniem. Wizualizacje muzyczne i transpozycje sporzdzone przez studentw s zapisem graficznym indywidualnego postrzegania przez studentw architektury pewnego precyzyjnie zaprogramowanego porzdku w suchanych kompozycjach muzycznych.

Metoda ta ma swoje ogromne zalety - pozwala uwiadomi studentom w drodze samodzielnie przeprowadzonego dowiadczenia nastpujce ,jake istotne elementy mylenia projektowego: Inspiracja do projektowania moe pochodzi ze wszystkiego co ma charakter struktury, istnieje tylko problem doboru narzdzi intelektualnych do prowadzenia analizy. Muzyka jako struktura wysokozorganizowana ma klarowne do sublimowania parametry - jak siatk przestrzenn, gsto, kolor. Inne cechy fizyczne jak np. ostro, gadko, mikko. Wszystkie te parametry wystpuj w kontekcie faktora czasu, co stanowi dodatkowy czynnik strukturalizujcy. Metoda ta uczy analizowa zjawiska, syntetyzowa spostrzeenia i werbalizowac je w postaci dwu i trjwymiarowych ukadw bdcych znakiem tego co dostrzeone, zrozumiane i wyartykuowane poprzez filtr osobowoci studenta a to przecie kwestia kondycji wyobrani - tak istotnego elementu dla kreacji jak bez wtpienia jest architektura.

Na prezentowanej wystawie mamy rwnie moliwo obserwowa szalenie cenne- z pedagogicznego punktu widzenia zjawisko- prcz prac studentw s rwnie trzy prace Pani Profesor zrealizowane do utworw Wacawa z Szamotu i Z Jasiskiego. Z wynikajc z wieloletniej aktywnoci twrczej i rwnolegego wyksztacenia muzycznego swad Autorka opowiada o takich cechach tych utworw ktrych pobiezne odsuchanie nie pozwala dostrzec. Te cechy to - treciwa przejrzysto, zakamuflowane w mikkich dwikach ostre dominanty i rzecz ktr najlepiej artykuowa glenn Gould - bogactwo uzyskane bardzo skromnymi rodkami, gdzie napicie tworzone jest powcigliwoci i subtelnym dozowaniem napi. Dodatkowym walorem jest fakt i Autorka prezentuje swoje impresje w swej autorskiej, rozwijanej od lat technice fusingu pokazujc niezmiennie i systematycznie e cigy rozwj i poszukiwanie to najlepsze cechy twrcy. Pani Profesor mimo wielu lat pracy i dowiadcze z du pokor i starannoci podejmuje kolejne prby i zadania i myl e taka aktywno mona nazwa Pasj a to rzadkie dzi i cenne

prof. Wojciech Hora
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

O WYSTAWIE

Zapowied wernisau
Wywiad z Aleksandr Mays
Telewizja Pomerania 20|03|2012

Patrz 14:15 minuta filmu
`
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska