Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

MATERIA ARCHITEKTURY
Tomasz Cykalewicz

Wernisa wystawy:
30 kwietnia 2015, czwartek, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
30|04|2015 - 15|06|2015Galeria Architektw Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. onierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstp na wystaw i wernisa - wolny

Kuratorzy wystawy: Pawe Rubinowicz i Klara Czyska

Patronat: ArchemonPobierz plakat w wyszej rozdzielczoci >>>
REPORTA Z WERNISAU

MATERIA ARCHITEKTURY
Tomasz Cykalewicz
-- reporta filmowy

30|04|2015, Galeria Architektw FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu

      Foto-reporta z wernisau
autor: P. Rubinowicz
Zdjcia z wernisau
fot.: K.Czyska

24|04|2015

W czwartek 30 kwietnia 2015 roku Galeria Architektw Forma bdzie miaa przyjemno zaprezentowa wystaw doktora inyniera architekta Tomasz Cykalewicza pod tytuem "Materia Architektury". Wystawa prezentuje histori ryglowego dworu w Niepocku (woj. zachodniopomorskie) oraz unikatowe dziaania konserwatorskie przeprowadzone w ostatnich latach pod kierunkiem Autora, ktre uchroniy ten zabytkowy obiekt przed zniszczeniem. Jak czytamy w opisie, wystawa jest te pretekstem do gbszej refleksji na temat zwizkw obiektu architektury z miejscem i czasem oraz roli architekta w twrczym ksztatowaniu krajobrazu kulturowego.

Dwr w Niepocku pojawi si ju w Galerii Architektw Forma na wystawie "Letnia Szkoa Architektury i Ekologii Krajobrazu (LSAiEK) - Idea i Praktyka" w 2010 roku. By wwczas prezentowany jako jeden z wielu obiektw dokumentowanych i chronionych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Myn - Papiernia". Na obecnej wystawie dwr w Niepocku prezentowany jest samodzielnie. W wyniku prac podjtych w 2012 roku zawalona konstrukcja dworu zostaa podniesiona i ustabilizowana, co w ostatnich latach byo najwikszym tego typu przedsiwziciem zrealizowanym w Polsce. Obecnie odtwarzane s zniszczone wypenienia gliniane cian i stropw. Dwr ze stanu ruiny wraca do stanu uytkowego.

W trakcie wystawy "LSAiEK - Idea i Praktyka" w 2010 roku. przedstawiony zosta "Manifest kontrwirealny - gos w sprawie architektury miejsca". Myl ta jest obecnie kontynuowana i rozwijana jako refleksja na temat wymiarw architektury. Dwr w Niepocku stanowi przedmiot bada zwizkw pomidzy obiektem i jego otoczeniem. Autor uwaa, e wszystkie te relacje cz si i jako suma stanowi o znaczeniu obiektu. wiadomo tych wartoci powinna by inspiracj i rwnowan podstaw wspczesnych kreacji - twrczoci architektonicznej rozumianej jako ingerencja w proces ksztatowania przestrzeni.

Na wystawie zostanie zaprezentowana obszerna dokumentacja fotograficzna oraz wybrane dokumenty archiwalne i materialne lady zwizane z przeszoci dworu w Niepocku. Autor projektu dzieli si dowiadczeniami z kolejnych faz poznawania i podnoszenia obiektu. Na jego zaproszenie, wystawie towarzyszy prezentacja pracy mgr in. arch. Krzysztofa Tymbarskiego "Ratowanie ryglowego dworu w Niepocku", obroniona w 2014 r. na Podyplomowym Studium Konserwacji Zabytkw Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz fragmenty wystawy "Paul Thiersch na wakacjach" prezentowanej po raz pierwszy w ramach Konferencji ANTIKON 2014.

Tomasz Cykalewicz, jest doktorem nauk technicznych, dziaajcym czynnie architektem i urbanist oraz dydaktykiem i pracownikiem naukowym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest absolwentem Politechniki Szczeciskiej (obecnie ZUT) oraz Politechniki Warszawskiej, gdzie ukoczy studia podyplomowe i obroni prac doktorsk pod tytuem "Przestrzenie publiczne maych miast na przykadzie Polski pnocno-zachodniej" opracowan pod kierunkiem profesor Haliny Skibniewskiej. Obecnie prowadzi badania na temat roli czynnikw ywioowych w ksztatowaniu przestrzeni miejskich. Jest adiunktem w Katedrze Architektury Wspczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Budownictwa i Architektury ZUT w Szczecinie. Jest autorem lub wspautorem ponad 150 projektw architektonicznych i urbanistycznych oraz kilkudziesiciu publikacji. Prowadzi zajcia ze studentami kierunkw Architektura, Architektura krajobrazu i Gospodarka przestrzenna. W latach 1991-1994 prezes Zarzdu Oddziau TUP w Szczecinie, nastpnie do roku 2003 przewodniczy Komisji ZG TUP ds. Konkursw Urbanistycznych. W latach 2002-2010 jako czonek Krajowej Rady Izby Urbanistw zajmowa si problematyk legislacyjn. Jest rzeczoznawc Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury, urbanistyki i krajobrazu kulturowego oraz czonkiem Gwnej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytkw. Prac zawodow czy od wielu lat z dziaalnoci w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Myn-Papiernia".

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma

OPIS WYSTAWY

Trwajca od kilku lat odbudowa zabytkowego dworu staa si okazj do gbszej refleksji na temat zwizkw obiektu architektury z miejscem i czasem oraz roli architekta w twrczym ksztatowaniu krajobrazu kulturowego. Ryglowy dwr w Niepocku wybudowany zosta na pocztku XVII wieku (1710-17) jako siedziba waciciela rozlegego majtku rycerskiego. Historia dworu i niewielkiej wsi, pooonej w malowniczej dolinie rzeki Poni na pojezierzu myliborskim (na pograniczu Pomorza i Nowej Marchii Brandenburskiej) prowadzi nas od gospodarstwa cysterek z Peczyc, przez czasy Reformacji i tworzenia si wielkich majtkw rycerskich, do rozkwitu kultury europejskiej pocztku XX wieku i ksztatowania podstaw architektury modernistycznej, a po czasy upadku i zniszczenia wywoane dziaaniami II wojny wiatowej.

Dwr w Niepocku pojawi si ju w Galerii Architektw Forma w 2010 roku (wystawa "Letniej Szkoy Architektury i Ekologii Krajobrazu"), prezentowany jako jeden z obiektw dokumentowanych i chronionych przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Myn - Papiernia". Dzisiaj dwr w Niepocku prezentowany jest samodzielnie. W wyniku prac podjtych w 2012 r. zawalona konstrukcja dworu zostaa podniesiona i ustabilizowana. Byo to w ostatnich latach najwiksze tego typu przedsiwzicie zrealizowane w Polsce. Obecnie odtwarzane s zniszczone wypenienia gliniane cian i stropw. Dwr ze stanu ruiny wraca do stanu uytkowego. Na wystawie prezentowana jest obszerna dokumentacja fotograficzna oraz wybrane dokumenty archiwalne i materialne lady zwizane z przeszoci obiektu. Wystawa prezentuje dowiadczenia z kolejnych faz poznawania i podnoszenia obiektu.

W trakcie wystawy w 2010 roku przedstawiony zosta "Manifest kontrwirealny - gos w sprawie architektury miejsca". Myl ta jest obecnie kontynuowana i rozwijana jako refleksja na temat materii architektury, rozumianej jako byt rozcignity w przestrzeni. Dwr stanowi przedmiot bada zwizkw pomidzy obiektem i jego otoczeniem. Wszystkie te relacje cz si i jako suma stanowi o znaczeniu obiektu. wiadomo tych wartoci powinna by inspiracj i rwnowan podstaw wspczesnych kreacji - twrczoci architektonicznej rozumianej jako ingerencja w proces ksztatowania przestrzeni.

Wystawie towarzysz dwa rwnolege wydarzenia, ktre s wynikiem pogbionych i wielokierunkowych studiw nad stanem zachowania i histori dworu: prezentacja pracy mgr in. arch. Krzysztofa Tymbarskiego (absolwenta Politechniki Szczeciskiej) "Ratowanie ryglowego dworu w Niepocku", obroniona w 2014 roku na Podyplomowym Studium Konserwacji Zabytkw Architektury i Urbanistyki Politechniki Krakowskiej oraz wystawy "Paul Thiersch na wakacjach", ktrej cz stanowi projekt przebudowy dworu w Niepocku autorstwa prekursora niemieckiego modernizmu. Wystawa ta, przygotowana przez Stowarzyszenie "Myn Papiernia" prezentowana bya po raz pierwszy w ramach Konferencji ANTIKON 2014.

dr in. arch. Tomasz Cykalewicz

INFORMACJA O AUTORZE

Tomasz Cykalewicz jest absolwentem Politechniki Szczeciskiej i Politechniki Warszawskiej, gdzie ukoczy studia podyplomowe i obroni prac doktorsk pod tytuem "Przestrzenie publiczne maych miast na przykadzie Polski pnocno zachodniej" opracowan pod kierunkiem profesor Haliny Skibniewskiej. Obecnie prowadzi prace na temat roli czynnikw ywioowych w ksztatowaniu przestrzeni miejskich. Jest doktorem nauk technicznych, adiunktem w Katedrze Architektury Wspczesnej, Teorii i Metodologii Projektowania na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest autorem lub wspautorem ponad 150 projektw architektonicznych i urbanistycznych, autorem kilkudziesiciu publikacji. Prowadzi zajcia ze studentami kierunkw Architektura, Architektura krajobrazu i Gospodarka przestrzenna. W latach 1991-1994 prezes Zarzdu Oddziau TUP w Szczecinie, w latach 1994 - 2003 czonek Zarzdu Gwnego TUP, przewodniczcy Komisji ZG TUP ds Konkursw Urbanistycznych, nastpnie w latach 2002-2010 czonek Krajowej Rady Izby Urbanistw. Jest czynnym architektem i urbanist, rzeczoznawc Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie architektury, budownictwa i krajobrazu kulturowego w specjalizacji: obiekty i zespoy urbanistyczne, ochrona krajobrazu kulturowego Polski Zachodniej. Od 2006 r. jest czonkiem Gwnej Komisji Konserwatorskiej przy Generalnym Konserwatorze Zabytkw. Prac zawodow czy od wielu lat z dziaalnoci w Stowarzyszeniu na Rzecz Ochrony Dziedzictwa "Myn-Papiernia".

`
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska