BDA-SARP-AWARD 2013


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wystawa w ramach 7. edycji Westivalu Sztuka Architektury
Konkursu na DorocznąPolsko-NiemieckąNagrodę IntegracyjnąBDA-SARP
Najlepsze dyplomy architektoniczne z uczelni niemieckich i polskich - 2013

BDA-SARP-AWARD

Wernisaż wystawy / Official opening
25 października 2013, piątek, g. 17.00
25th October 2013, Friday at 17.00


GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA
Wydział Budownictwa i Architektury, ZUT
ul. Żołnierska 50, Szczecinie
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Czas ekspozycji: 26|10|2013 - 06|12|2013

Wystawa pod kierunkiem:
Jacka Lenarta, Stowarzyszenie Architektów Polskich
Olafa Bahnera, Bund Deutscher Architekten
Organizatorzy:
Galeria Architektów Forma
Wydział Budownictwa i Architektury, ZUT
Stowarzyszenie Architektów Polskich /o Szczecin
Patronat medialny:
Architektura & Biznes - miesięcznik ogólnopolski
Kuratorzy wystawy:
Paweł Rubinowicz i Klara Czyńska
Współpraca:
Adam Zwoliński, Jakub Gołębiewski, Mikołaj Heigel

Program Westivalu Sztuka Architektury: http://westival.pl/Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>   

19|11|2013

Wystawa BDA-SARP-AWARD będzie prezentowana jeszcze do 11 grudnia. Wernisaż miał miejsce 25 pażdziernika. Prezentujemy najlepsze dyplomy architektoniczne ostatniej edycji konkursu opracowane na uczelniach polskich i niemieckich. Na stronie internetowej można zobaczyć reportaż filmowy z wernisażu, zdjęcia z otwarcia oraz projekty. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Galerii Architektów Forma oraz stron wystawy.

Paweł Rubinowicz
kurator Galerii Architektów Forma

REPORTAŻ FILMOWY

BDA-SARP-AWARD
Wystawa w ramach 7. edycji Westivalu Sztuka Architektury Konkursu na DorocznąPolsko-NiemieckąNagrodę IntegracyjnąBDA-SARP Najlepsze dyplomy architektoniczne z uczelni niemieckich i polskich - 2013 -- reportaż filmowy


25|10|2013, Galeria Architektów FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

     Foto-reportaż z wernisażu
autor: Paweł Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska

22|10|2013

W piątek 25 pażdziernika, w ramach 7. edycji szczecińskiego Westivalu Sztuka Architektury, Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemność zaprezentować wystawę "BDA-SARP AWARD". O zdobycie tej prestiżowej i cenionej w środowisku twórczym nagrody, rokrocznie ubiegająsię absolwenci kierunków architektonicznych z uczelni w Polsce i w Niemczech. Konkurs jest organizowany od ponad 25 lat, wspólnie przez Związek Architektów Niemieckich (Bund Deutscher Architekten, BDA) oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP), pierwotnie pod nazwąpatrona konkursu, niemieckiego architekta Waltera Henna obecnie pod hasłem "Polsko-Niemieckiej Nagrody Integracyjnej BDA-SARP".

W Galerii Architektów Forma będąprezentowane m.in. prace ze ścisłego finału najnowszej edycji konkursu, to jest: 9 najlepszych dyplomów architektonicznych opracowanych na uczelniach niemieckich w 2012 roku i analogicznie 9 dyplomów z uczelni w Polsce. Berlin, Darmstadt, Dortmund, Erfurt, Hanower, Lemgo, Monachium, Stuttgart, Warszawa, Białystok, Gliwice, Lublin, Poznań, Kraków, Szczecin, Wrocław... W jaki sposób autorzy prac, absolwenci szkół architektonicznych z różnych miast w Niemczech i Polsce zamierzająrealizować powierzonąim misję kształtowania przestrzeni? Jak w kontekście przewodniego hasła 7. edycji Westivalu "Made in... architektura narodowa?" można odczytać kierunki twórczych poszukiwań młodej generacji architektów z sąsiadujących państw?

Współgospodarzami wernisażu będąwieloletni animatorzy konkursu Nagrody Integracyjnej BDA-SARP: dr Olaf Bahner, sekretarz do spraw wymiany kulturalnej BDA oraz Jacek Lenart, juror konkursu, przewodniczący ostatniej edycji, wiceprezes SARP. Obaj architekci postrzegająznaczenie konkursu przede wszystkim dla nawiązywania dialogu młodego pokolenia architektów, dialogu spojrzeń na problemy współczesności dokonywanego z różnych kulturowo perspektyw, dla podnoszenia wzajemnej świadomości i wiedzy o architekturze naszych krajów. Uczestnikami wernisażu będąAutorzy niektórych projektów, w tym laureaci ostatniej edycji. Wystawa jest objęta patronatem medialnym miesięcznika Architektura & Biznes. Teksty przewodnie Bahnera i Lenarta oraz pełnąlistę projektów publikujemy na stronach internetowych poświęconych wystawie.

Paweł Rubinowicz
kurator Galerii Architektów Forma

On the 25th October 2013, within 7th edition of Westival Art of Architecture, the Architects' Gallery FORMa will be pleased to present the "BDA-SARP-AWARD" exhibition. This prestig-ious award is highly appreciated by professionals from the field of architecture and year by year graduate students of architectural studies from Poland and Germany apply for it. The competition has been organized for over 25 years, together with BDA (Bund Deutscher Ar-chitekten) and SARP (Association of Polish Architects), formerly under the name of the com-petition patron - German architect Walter Henn, presently called "Polish-German Integration Award BDA-SARP".

Architects' Gallery FORMa will present competition projects from the final stage of this years' edition of competition - these are: 9 best architectural diploma projects completed on Ger-man universities in 2012 and analogically 9 graduate projects from universities in Poland. Berlin, Darmstadt, Dortmund, Erfurt, Hannover, Lemgo, Munich, Stuttgart, Warsaw, Bialy-stok, Gliwice, Lublin, Poznań, Cracov, Szczecin, Wroclaw… What is an idea of authors of the projects, graduate students from architectural schools in Germany and Poland, to realize the mission of creation of space? How, in the context of the 7th edition of Westival motto "Made in… national architecture?", directions of creative work of young generation of architects from Germany and Poland can be interpreted?

The co-hosts of the opening will be long-term animators of the competition for Integration Award BDA-SARP: dr Olaf Bahner, secretary for cultural exchange from BDA and Jacek Le-nart, competition judge of the final stage, vice-chairman of SARP. Both architects understand the competition mainly as creating dialog of young architects, dialog of scopes on contempo-rary problems from different cultural perspectives, to raise mutual consciousness and knowl-edge on architecture in our countries. The participants of the opening will be authors of se-lected projects, also laureates the previous edition. The exhibition is under media patronage of Architecture&Business magazine. The leading texts of Bahner and Lenart with full list of projects will be published on the Internet sites devoted to our exhibition.

Paweł Rubinowicz
Curator at Architects' Gallery FORMaTEKSTY PRZEWODNIE / RECENZJE

Od 2003 roku Polskie oraz Niemieckie Stowarzyszenie Architektów, SARP i BDA, wspólnie ogłaszająkonkurs na najlepsząpracę dyplomowąopracowanąna uczelniach polskich i niemieckich. Intencjąnagrody BDA-SARP jest integrowanie środowiska młodych architektów z Polski i Niemiec, podnoszenie wzajemnej świadomości i wiedzy o architekturze naszych krajów. Idea ta dobrze wpisuje w jednej z priorytetów Unii Europejskiej, jakim jest realizacja współpracy ponad granicami.

Niemiecki architekt Walter Henn ustanowił nagrodąokoło 25 lat temu. Walter Henn jest znany z jego budynków przemysłowych, takich jak dla fabryki Volkswagena w Wolfsburgu. Intencjąpowołania nagrody było budowanie mostu między Wschodem i Zachodem, między socjalistycznąwówczas Polskąi Niemcami Zachodnimi. W okresie zimnej wojny nagroda ta była znakiem nadziei dla wielu polskich architektów. Każdy z laureatów miał bowiem okazję pracować w biurze Waltera Henna w Monachium i przez pewien okres nabywać tam bezcenne doświadczenie zawodowe.

Po upadku muru berlińskiego Polskie i Niemieckie Stowarzyszania Architektów postanowiły kontynuować tradycję. Zgodnie z pierwotna intencją, nagroda BDA-SARP nadal ma zachęcać do wymiany kulturalnej i politycznej między Polskąi Niemcami w dziedzinie architektury i urbanistyki. Rokrocznie - naprzemiennie, grupa polskich uczestników przyjeżdża do Berlina, a w każdym kolejnym roku młodzi absolwenci odwiedzająWarszawę, by wymieniać wiedzę o kreacji architektonicznej.

dr Olaf Bahner
Sekretarz do spraw w współpracy kulturalnej, BDA

Since 2003 the Associations of Polish and German Architects, SARP and BDA, announce the BDA-SARP Award for the best diploma at Polish and German universities. The intention of the BDA-SARP Award is to bring the young generation of architects from Poland and Germany together, in order to work on a project together and to get a greater architectural understanding of the other country. These are ideas, which fulfil one aim of the European Union - the cooperation beyond borders.

The German architect Walter Henn set up the Award about 25 years ago. Walter Henn is famous for his industrial buildings, such as for Volkswagen in Wolfsburg. His intention of the Award was to build a bridge between the East and the West, between the socialist Poland and West Germany. The Award was a sign of hope for many polish architects during the cold war, because the winner of the Award had the opportunity to work at the office of Walter Henn in Munich for a certain period and experience a different way of working and building architecture.

After the wall came down the Polish and the German Association of Architects had decided to continue this tradition. The original intention of the Award determines still the involvement of the BDA: The Award shall encourage the cultural and political exchange between Poland and Germany in the field of architecture and urban planning. Every year a group of polish participants of the Award come to Berlin and every other year the German students and young graduates visit Warsaw to exchange their knowledge and the way of making architecture.

Dr. Olaf Bahner
Speaker of Building Culture and Vocational Interests, BDA

---

Nie byłoby nagrody BDA-SARP gdyby nie Ludwika Horwath-Gumułowa i Walter Henn. Ona - znana architekt ze ¦ląska, członek Zarządu Głównego SARP, tworząca architekturę przemysłową. On - profesor architektury z Monachium, którego największe osiągnięcia wiążąsię z architekturąmiejsc pracy. Ci dwoje wymyślili i wprowadzili w życie, w dobie najczarniejszych lat PRLu, Nagrodę Waltera Henna - skierowanądo polskich absolwentów architektury. Corocznie organizowało jąStowarzyszenie Architektów Polskich, a profesor Walter Henn fundował nagrodę, którąbyło stypendium w Jego (lub innym zachodnioniemieckim biurze projektów) dla autora najlepszej pracy dyplomowej obronionej na polskim wydziale architektury, której tematem jest obiekt/zagadnienie z dziedziny "Miejsca Pracy". Ten niezwykły wkład w edukację i międzynarodowe "przetarcie" polskich młodych architektów, w czasach trudnego dostępu do wymiany międzynarodowej pozostanie na trwałe na kartach historii współpracy niemieckich i polskich architektów.

Konkurs kontynuowano w warunkach zmienionej rzeczywistości międzynarodowej po roku 1989. Nadal świetnie wpisywał się w szybkie tempo odrabiania zaległości przez polskie środowisko architektoniczne, choć już nie był, jak poprzednio, wyjątkowąszansąwyjazdu na Zachód. ¦mierć Profesora Henna spowodowała inicjatywę SARP skierowanądo BDA, by konkurs ten - w nowej formule - kontynuować. Nowe stało się to, że miała się z tego zrodzić platforma konfrontacji i współpracy pomiędzy młodymi architektami obu krajów. Konkurs stał się konkursem dyplomów polskich i niemieckich. I od ponad 10 lat jest arenązmagań, ale i żródłem nowych przyjażni młodych architektów z Niemiec i Polski. A jednocześnie dokonuje się podczas jego trwania bezcenna wymiana idei - trudno przewidzieć, czy inaczej tak bezpośrednio możliwa.

Osobiście zaś mam satysfakcję, iż widać z przebiegu kolejnych edycji konkursu - ze sposobu stawiania dylematów projektowych, z poziomu będących na nie odpowiedziąopracowań dyplomowych - że dialog młodego pokolenia architektów stał się dialogiem spojrzeń na problemy współczesności tak samo wnikliwych, choć dokonywanych z różnych kulturowo perspektyw. I nikt nikogo nie traktuje z protekcjonalizmem. Gratuluję i zazdroszczę jego uczestnikom takiego doświadczenia.

Jacek Lenart
Wiceprezes SARP

BDA-SARP Award exists because of the friendship with Ludwika Horwath-Gumulowa and Walter Henn. She - well known Polish Silesian architect, member of the SARP Main Board, practicing on industrial architecture. He - professor of architecture from Munich, whose greatest achievements are known in the field of architecture for workplaces. These two invented and made real - in dark times of the Polish People's Republic - the Walter Henn Award addressed to young Polish architects. Every year SARP organized the competition and Professor Walter Henn has founded the Prize - training in his (or other) office for author of the best graduate project on "Architecture of Workplaces". This extraordinary impact on education and international experience of young Polish architects in times of the "iron curtain" will be forever the strong chart in the history of cooperation between German and Polish architects.

The competition has been continued after the wall came down. It still has been the very practical tool to develop the architectural abilities of young Polish architects, however it hasn't been the only window to the West anymore. After Professor Henn died, SARP and BDA decided to continue the competition - in new formula. Since that time, BDA-SARP Award has become the platform of cooperation and confrontation between young architects of both countries; it has become competition of Polish and German architectural graduate projects. Now, since more than 10 years, it is the place of competition and source of new friendships for still new groups of young German and Polish architects. At the same time, the exchange of ideas is still taking place, maybe not possible in another way.

I am personally satisfied, that every next event gives us very strong message - the undertaken ideas, the designed architectural answers are becoming more and more common for both groups of young generation of architects. This dialog is examining very crucial problems of our social reality - seen from another cultural perspectives. There is no place for condescending treatment from one to another. I see this event very valuable and congratulate the participants such professional experience.

Jacek Lenart
Vice-chairman of SARP


PREZENTOWANE PRACE

h2eau / Neubau Wasserwerk mit Zusatznutzungenbei Weil am Rhein
Autor pracy: arch. Antonia Blaer
Promotor: Prof. Markus Allman
Uniwersytet w Stuttgarcie
I-NAGRODA BDA-SARP-AWARD 2013 - NADANA EX-AEQUO

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
Cityscreen, new noise barrier. Solution of a problem where busy road crosses citycentre
on the example of Gliwice city in Poland
Ekran miejsca. Rozwiązanie problemu styku ruchliwej drogi z centralnym obszarem
miejskim na przykładzie Gliwic

Author: Paweł Dadok, Tutor: dr inż. arch. Jan Kubec
Wydział Architektury Politechniki ¦ląskiej
I-NAGRODA BDA-SARP-AWARD 2013 - NADANA EX-AEQUO

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
Acoustic Hamman
Akustischer Hammam

Author: Matt Ceckiewicz; Tutor: Prof. Bettina Götz
Universität der Künste Berlin
II-NAGRODA BDA-SARP-AWARD 2013

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
An architectural concept for an inner-city place with building stock
in prefabricated concrete construction
Schülershof und Trödel in Halle an der Saale
Author: Jannic Schubert; Tutor: Prof. Dr.-Ing. Reinhard Maurer
Technische Universität Dortmund
HONOROWE WYRÓŻNIENIE

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
Ernst Busch Academy of Dramatic Art
Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch
Authors: Magdalena Vondung, Daniel Dell; Tutor: Prof. Dipl.-Ing. Dietrich Fink
Technische Universität München

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
Depots | Workshops and showrooms for the city of Schwerin
Depots | Werkstätten und Ausstellungslagerfür Schwerin

Authors: Jessica Kurpiers, Anna-Lena Waldeyer
Tutors: Prof. Marco Hemmerlingm, Prof. V. Lutz Artmann
Hochschule Ostwestfalen-Lippe

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
The Factory - Re-definition of an Urban Accommodation
Die Fabrik - Neudefinitioneinesurbanen Quartiers

Autor: Felix Wilhelm; Tutors: Prof. Sondermann, Prof. Grillitsch
HochschulefürTechnik Stuttgart

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
Campus of creative economies
Author: Fabian Seeberger; Tutors: Prof. ZvonkoTurkali, Prof. Hilde Léon
Leibniz Universität Hannover

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
Living on the Rotdorn Street
Wohnenim Rotdornweg

Author: Enikö Ujvári; Tutors: Prof. Michael Mann, Prof. Rolf Hempelt
Fachhochschule Erfurt

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
memoriaartis - The memory of the dOCUMENTA
memoriaartis - Das Gedächtnis der dOCUMENTA

Author: Sebastian Timmermann; Tutor: Prof. Manfred Hegger
Technische Universität Darmstadt

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja DE)
Kretowisko. Multifunctional complex and urban concept for slag heap Szarlota in Rydułtowy, Poland
Kretowisko. Kompleks muzealno-naukowy oraz zagospodarowanie hałdy Szarlota w Rydułtowach
Author: Anna Jabłońska; Tutor: prof. dr inż. arch. Jerzy Witeczek
Wydział Architektury Politechniki ¦ląskiej


> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
Athletic and educational centre for divers Zakrzówek / Kraków
Projekt centrum sportowo-szkoleniowego nurków na Zakrzówku w Krakowie

Author: Izabela Jędrzejek; Tutor: dr Tomasz Głowacki
Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
Economic conditionings in architecture. Interdisciplinary Institute of Architectural Studies
Ergonomiczne uwarunkowania w architekturze. Międzywydziałowy Instytut Badań Architektonicznych

Author: Paweł Łaguna; Tutor: dr hab. inż. arch. Jan Słyk
Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej


> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
POLISTOURISM - modern city tourism in face of a multinational city (on an example of city Bialystok)
POLISTOURISM - turystyka miejska miasta wielonarodowościowego (na przykładzie Białegostoku)

Author: Patrycja Lange; Tutor: dr Romuald Loegler
Wydział Architektury Politechniki Białostockiej

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
Lubuska Wineyard
Winnica Lubuska

Author: Konrad Nieradka; Tutor: dr inż. arch. Grzegorz Nawrot
Wydział Architektury Politechniki ¦ląskiej

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
Design Center in Lublin
Centrum Design'u w Lublinie

Author: Mateusz Pakuła; Tutor: mgr inż. arch. Marek Szcześniak
Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Lubelskiej

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
The Childrens' Hospital friendly for little patients and their families. Project of Childrens' Hospitalconvertion
Przestrzeń przyjazna małym pacjentom i ich rodzicom. Projekt przebudowy Szpitala Dziecięcego przy ul. Nowowiejskiego w Poznaniu

Author: Anna Stojcev; Tutor: dr inż. arch. Eugeniusz Skrzypczak
Wydział Architektury i Wzornictwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
CO CITY OFFICE TOWER in Reggio di Calabria, Italy - Harbor refubrishmentproject and creation of the newlandmark - Europe'sHighestSkyscraper (315 m)
Projekt biurowego budynku wysokościowego w kompleksie ECO CITY - najwyższego wieżowca Europy (315m) - na tle rewitalizacji portu Reggio di Calabria

Author: Marcin Tęcza; Tutor: prof. zw. dr hab. inż. arch. Wojciech Buliński
Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
Adaptation of the air-raid shelter at ¦więtojańska street in Szczecinie
Adaptacja schronu przeciwlotniczego przy ul. ¦więtojańskiej w Szczecinie
Author: Paulina Witczak, Tutor: dr inż. arch. Piotr Fiuk
Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
WYRÓŻNIENIE II STOPNIA 2012

> Zobacz plansze i wybrane wizualizacje
> Zobacz opis w PDF (wersja PL/EN)
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska