Wystawa 2urban8


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2urban8 ENGLISH VERSION    ENGLISH VERSION
2urban8
2urban8 - Wystawa pod kierunkiem:
Klary Czyńskiej | Adama Zwolińskiego


Studenci:
Dagmara Sietko-Sierkiewicz, David Weclawowicz
Katarzyna Drobny, Łukasz Rożek
Karolina Tarkowska, Paweł Kochański
Katarzyna Krasowska, Ksawery Czyński
Wernisaż wystawy:
13. stycznia 2012, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
14|01|2012 - 26|02|2012


Kurator wystawy: Paweł Rubinowicz

Zobacz plakat wystawy (200dpi)      

02|02|2012

"Urbani¶ci musz± odpowiadać nie tylko na współczesne wyzwania, ale i na nadrzędne pytanie, co będzie w przyszło¶ci? Paradoks polega na tym, że nawet je¶li nie ma odpowiedzi na to, co będzie, urbanista musi zaproponować jak±¶ wizję. Aby rozwi±zać paradoks musi on polegać na własnym systemie warto¶ci. To wła¶nie pokazanie takiego wewnętrznego dyskursu sprawia, że wystawa 2urban8 jest warta zobaczenia. Jest to rodzaj kadru uwieczniaj±cego ekscytuj±cy dialog do¶wiadczonych nauczycieli i studentów, stoj±cych u progu osi±gnięcia stopnia zawodowego"
prof. Christian von Oppen, Uniwersytet Bauhaus w Weimarze

"Idea konfrontacji wizji dla różnych kontekstów urbanistycznych jest ważnym elementem dyskusji o rozwoju miast. Miasta mog± uczyć się od siebie. Przywołuj±c opinie Roberto Segre, porównywanie do¶wiadczeń w tej dziedzinie jest narzędziem, które choć nie daje systematycznej pewno¶ci, w istotny sposób poszerza nasz± ¶wiadomo¶ć i tworzy nowe wyzwania dla rozwijania koncepcji urbanistycznych (...)"
prof. Pedro Ressano Garcia, Universidade Lusofona, Lizbona

Przytoczone fragmenty dwóch recenzji oddaj± idee jakie przy¶wiecały Autorom wystawy 2urban8. Projektowanie urbanistyczne jest jedn± z najbardziej złożonych dyscyplin w obszarze architektury. Dochodzenie do okre¶lonych rozwi±zań wymaga umiejętno¶ci prowadzenia twórczego dialogu i współpracy. Każdy z czterech projektów został opracowany przez dwuosobowy zespół studentów. Zatem pierwotnym poziomem dyskusji, który w efekcie zaowocował propozycjami projektowymi, była współpraca studentów. Kolejn± płaszczyzn± dialogu był dyskurs między studentami i promotorami. Wreszcie przygotowanie wystawy, zorganizowanej pod kierunkiem promotorów, wymagało ponownie silnego współdziałania wszystkich dziesięciorga jej uczestników. Powstały nowe plansze, teksty, recenzje i katalog. Z jednej strony wystawa prezentuje autorski wymiar poszukiwań każdego z zespołów studenckich oraz honoruje autonomię projektów. Z drugiej strony w prezentowanych pracach wyraĽne s± pogl±dy i d±żenia promotorów. Wyodrębniły się dwa cykle tematyczne, zatytułowane City2City (Klara Czyńska) oraz City2Water (Adam Zwoliński). Propozycje przekształceń urbanistycznych fragmentów Berlina, Szczecina i Warszawy odnosz± się do aktualnej w Europie problematyki kształtowania przestrzeni centrów miast oraz waterfrontów.

Wystawę będzie można zobaczyć jeszcze do 26 lutego. Poniżej znajduje się kompilacja zdjęć zarejestrowanych podczas wernisażu. Prezentowane projekty, teksty recenzji, reportaż filmowy z otwarcia i inne materiały można zobaczyć również na niniejszej stronie internetowej.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


REPORTAŻ FILMOWY

2urban8
Reportaż z otwarcia wystawy
pod kierunkiem
Klary Czyńskiej i Adama Zwolińskiego
13|01|2012, Galeria Architektów FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU
Foto-reportaż z wernisażu
autor: Paweł Rubinowicz
fot. Leszek Smolak
fot. Klara Czyńska
fot. Katarzyna Wirkus
Zdjęcia z wernisażu
fot. Klara Czyńska
Zdjęcia z wernisażu
fot. Adam Słomski
Zdjęcia z wernisażu
fot. Leszek Smolak

Zdjęcia z wernisażu
fot. Katarzyna Wirkus

09|01|2012

W pi±tek, 13-go stycznia Galeria Architektów Forma będzie miała przyjemno¶ć przedstawić wystawę zatytułowan± 2urban8. Wystawa prezentuje cztery projekty dyplomowe z zakresu urbanistyki przygotowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dwojga młodych promotorów, doktorów architektury: Klary Czyńskiej i Adama Zwolińskiego. Dla studentów projekt dyplomowy jest kluczowym elementem studiów, podsumowuj±cym istotny etap kształtowania własnej wrażliwo¶ci twórczej. Dla promotorów praca z dyplomantami jest szczególn± i bardzo odpowiedzialn± form± działalno¶ci dydaktycznej. Wymaga rozpoznania indywidualnego potencjału studentów i umiejętnego kierunkowania ich poszukiwań, bez arbitralnego narzucania własnych rozwi±zań. Ide± wystawy jest pokazanie projektów, jako efektu dialogu twórczego debiutuj±cych promotorów i studentów-dyplomantów. Tytuł '2urban8' ('two-urban-eight') koduje podstawowe dane. Aktorami wydarzenia jest dwoje promotorów oraz o¶mioro studentów. Tematem i polem ich współdziałania jest współczesne kształtowanie przestrzeni urbanistycznej centów i waterfrontów miast europejskich: Berlina, Szczecina oraz Warszawy. Na wernisażu spodziewamy się obecno¶ci Zastępcy Prezydenta Miasta, pana Bogdana Jaroszewicza oraz JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pana Profesora Włodzimierza Kiernożyckiego. Recenzentami wystawy jest dwóch profesorów z Uczelni zagranicznych: Pedro Ressano Garcia (Universidade Lusofona w Lizbonie) oraz Christian von Oppen (Uniwersytet Bauhaus w Weimarze).

Klara Czyńska, jest architektem, absolwentem Politechniki Szczecińskiej. Jej praca doktorska obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej zdobyła nagrodę Ministra Infrastruktury. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na Wydziale Budownictwa i Architektury. Jest autork± licznych publikacji naukowych oraz opracowań studialnych dotycz±cych zagadnień urbanistycznego kształtowania miast oraz oceny wpływu zabudowy wysokiej. Jest promotork± kilku prac magisterskich i inżynierskich.

Adam Zwoliński, jest architektem, absolwentem Politechniki Szczecińskiej. Pracę doktorsk± obronił na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na Wydziale Budownictwa i Architektury. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotycz±cych między innymi kształtowania i użytkowania przestrzeni publicznych. Jest również autorem lub współautorem kilkudziesięciu projektów, konkursów, koncepcji i studiów architektonicznych lub urbanistycznych. Promotor kilku prac magisterskich i inżynierskich.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma


2urban8    IDEA WYSTAWY

Wystawa '2urban8' prezentuje cztery projekty dyplomowe z zakresu urbanistyki przygotowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dwojga młodych promotorów, doktorów architektury: Klary Czyńskiej i Adama Zwolińskiego.

Dla studentów, projekt dyplomowy jest kluczowym elementem studiów, podsumowuj±cym istotny etap kształtowania własnej wrażliwo¶ci twórczej. Dla promotorów, praca z dyplomantami jest szczególn± i bardzo odpowiedzialn± form± działalno¶ci dydaktycznej. Wymaga rozpoznania indywidualnego potencjału studentów i umiejętnego kierunkowania ich poszukiwań, bez arbitralnego narzucania własnych rozwi±zań. Ide± wystawy jest pokazanie projektów, jako efektu twórczego dialogu debiutuj±cych promotorów i studentów-dyplomantów. Tytuł '2urban8' ('two-urban-eight') koduje podstawowe dane. Aktorami wydarzenia jest dwoje promotorów oraz o¶mioro studentów. Tematem i polem ich współdziałania jest współczesne kształtowanie przestrzeni urbanistycznej centów i waterfrontów miast europejskich: Berlina, Szczecina oraz Warszawy. Galeria Architektów Forma / wernisaż: 13. stycznia 2010, o godz. 18.00 / wstęp wolny - zapraszam.

Paweł Rubinowicz
kurator wystawy2urban8 | City2City

Współczesne planowanie rozwoju miast powinno zmierzać do koncentracji funkcji strategicznych oraz do zwiększania intensywno¶ci zabudowy w obszarach centrów. Taki model rozwoju do¶rodkowego ma wiele oczywistych zalet. Z drugiej strony realizacja 'idei miasta kompaktowego' w odniesieniu do różnych miast europejskich w każdym przypadku jest zadaniem indywidualnym. Na wystawie '2urban8' pokazane s± dwa zupełnie odmienne przykłady rewitalizacji fragmentów substancji ¶ródmiejskiej.

Pierwszy projekt, autorstwa Dagmary i Davida, dotyczy przebudowy reprezentacyjnego fragmentu stolicy Niemiec - kwartału Luisenblock Ost, zlokalizowanego na przedłużeniu osi obiektów rz±dowych "Band des Bundes" oraz na styku wschodniego i zachodniego Berlina. Proces transformacji tych obszarów trwa od kilkunastu lat i jest współcze¶nie prawie zakończony. Warto¶ci± projektu szczecińskich dyplomantów jest umiejętne rozpoznanie silnie zdefiniowanych uwarunkowań zewnętrznych, architektonicznego języka miasta i miejsca oraz twórcza kontynuacja wcze¶niej zainicjowanych procesów rewitalizacji. Propozycja jest pow¶ci±gliwa, wyważona i racjonalna.

Zupełnie inny jest projekt drugi projekt - autorstwa Katarzyny i Łukasza, który zakłada rewitalizację zdegradowanego przestrzennie i funkcjonalnie obszaru w centrum Szczecina. Dawna zabudowa została całkowicie zniszczona w wyniku bombardowań dywanowych w czasie II wojny ¶wiatowej. W latach 60. teren był zarezerwowany pod drogę ekspresow±, która nigdy nie powstała. Mimo centralnej lokalizacji miejsce jest wył±czone z życia Szczecina. Współcze¶nie nie ma też żadnej dyskusji o rewitalizacji tego obszaru. Przedmiotem projektu było więc wymy¶lenie zupełnie nowej wizji miejsca. Powstała nowa ulica i nowa o¶ kompozycyjna ł±cz±ca ważne elementy struktury urbanistycznej miasta.

Klara Czyńska


2urban8 | City2Water

Współczesne miasta, w których według danych demograficznych, od 2008 roku zamieszkuje ponad połowa mieszkańców Ziemi stoj± przed ogromnymi wyzwaniami dotycz±cymi w zasadzie wszystkich dziedzin życia. Wobec aktualnych pogl±dów wskazuj±cych urbanizację jako szansę rozwoju miast, urbanistyka jest jedn± z kluczowych dziedzin. Miasta s± "żywymi" organizmami ci±gle ewoluuj±cymi i dopasowuj±cymi się do zmiennych uwarunkowań. Wci±ż poszukuj± wewnętrznych możliwo¶ci zwrócenia się i lepszego organizowania życia swoich mieszkańców. Miasta zlokalizowane nad wod± maj± pewn± niepowtarzaln± przewagę - woda to życie... zatem potrzeba zwracania się ku wodzie, oswajania jej i wykorzystania jej walorów w miastach jest naturalna i niezwykle ważna. Wystawa '2urban8' prezentuje dwie różne interpretacje relacji woda - miasto w dwóch studenckich urbanistycznych projektach dyplomowych.

Kasia i Ksawery w swoim projekcie tworz± w ramach warunków konkursu na zdegradowan± nadrzeczn± czę¶ć Warszawy, zlokalizowan± w rejonie Cypla Czerniakowskiego i zakończenia Osi Stanisławowskiej. Tworz± jednak wizję systemu unikalnych i zróżnicowanych przestrzeni na styku woda - miasto i w otoczeniu naturalnego zielonego krajobrazu. Układ urbanistyczny opiera się o gradację funkcji obszaru od zurbanizowanej czę¶ci usługowo-mieszkalnej na styku z miastem, do terenów aktywnego wypoczynku i kultury na styku z rzek±, basenem portowym i zieleni±... wszystko to nad wod± i po to by zwrócić ten obszar stolicy i ponownie zaprosić mieszkańców Warszawy.

Karolina i Paweł w swojej pracy dyplomowej w bardzo nowoczesny i błyskotliwy sposób interpretuj± Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wysp Kępa Parnicka i Zielonej w Szczecinie, aby stworzyć na styku dwóch wysp w geometrycznym centrum miasta atrakcyjn± miejsk± przestrzeń o charakterze waterfrontu. Tworz± precyzyjne założenie urbanistyczne odzwierciedlaj±ce wszelkie przesłanki nowoczesno¶ci w urbanistyce i architekturze... jednak wrażliwo¶ć na kontekst poprzemysłowego miejsca o silnych walorach kulturowych i krajobrazowych pozwala ożywić w projektowanym założeniu ducha tego miejsca używaj±c troskliwie artefaktów przeszło¶ci. Odważne, wrażliwe i wyważone projektowanie...

Adam Zwoliński

KATALOG WYSTAWY

Zobacz katalog wystawy >>>

Pobierz wersję PDF >>>
PROJEKTYRewitalizacja Luisenblock Ost w Berlinie

Autorzy: Dagmara Sietko-Sierkiewicz i David Weclawowicz
Promotor: Klara Czyńska
Typ projektu: praca dyplomowa inżynierska

Praca dotyczy najbardziej reprezentacyjnego fragmentu stolicy Niemiec z Bram± Brandenbursk±, Reichstagiem i współczesnym założeniem obiektów rz±dowych. Teren opracowania - kwartał Luisenblock Ost zlokalizowany jest na przedłużeniu charakterystycznej osi zabudowań "Band des Bundes" i był rezerwowany jako zakończenie całej kompozycji. Obecna struktura zabudowy w dużej czę¶ci przeznaczona jest do wyburzenia. Warunki zabudowy obszaru zostały okre¶lone przy okazji konkursu na jego zagospodarowanie przeprowadzonego w 2009 roku. Przygotowana przez Dagmarę i Davida koncepcja spełnia wszystkie okre¶lone wówczas wymogi i stanowi twórcze wykorzystanie potencjału miejsca. Z jednej strony z szacunkiem odnosi się do historycznej zabudowy i podkre¶la ¶lady przemysłowej przeszło¶ci miejsca, m.in. w charakterystycznym układzie uko¶nych podziałów parcelacyjnych działek. Z drugiej, stanowi bardzo innowacyjn±, a jednocze¶nie logiczn± koncepcję kontynuacji i zakończenia osi budynków rz±dkowych i nowych kwartałów zabudowy mieszkaniowej i biurowej.

Koncepcję projektow± poprzedza bardzo dobra i wnikliwa czę¶ć analityczna obejmuj±ca szerokie uwarunkowania zewnętrzne obszaru (analiza zieleni i komunikacji), charakterystykę gęsto¶ci i intensywno¶ci zabudowy, analizy funkcjonalne, komunikacyjne czy topograficzne w najbliższym kontek¶cie terenu opracowania. Cało¶ć przedstawiona jest w jasnym i czytelnym układzie graficznym. Koncepcja projektowa natomiast została dopracowana z uwzględnieniem detalu urbanistycznego i architektonicznego nowej zabudowy, zaprezentowana w sposób atrakcyjny na przekrojach 3D, wizualizacjach oraz zmontowanych zdjęciach lotniczych. Charakter zabudowy kontynuuje stylistykę budynków rz±dowych i bardzo dobrze wpisuje się w krajobraz miasta ogl±dany od strony rzeki. Koncepcja przeprowadzona jest z duż± dyscyplin± i dbało¶ci± o detal. Autorzy wykazali się bardzo dobrym warsztatem pracy, wnikliwo¶ci± oraz duż± wrażliwo¶ci± na istniej±c± przestrzeń zurbanizowan±. Praca dyplomowa została obroniona z wyróżnieniem w lipcu 2011 roku.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz katalog projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina
po poł±czeniu ulic Wielkopolskiej i Gontyny


Autorzy: Katarzyna Drobny, Łukasz Rożek
Promotor: Klara Czyńska
Typ projektu: praca dyplomowa magisterska

Praca dobrze wpisuje się w trwaj±c± w Szczecinie dyskusję nad poszukiwaniem "serca miasta". Niniejszy projekt zakłada bowiem rewitalizację zdegradowanego przestrzennie i funkcjonalnie obszaru centrum. Poł±czenie ulic Wielkopolskiej i Gontyny ma prowadzić nie tylko do czę¶ciowego rozładowania ruchu kołowego na obszarze ¶ródmie¶cia, ale również być pretekstem dla wykreowania na tym terenie zwartej i intensywnej zabudowy oraz przestrzeni publicznych o wysokich walorach użytkowych. Obecne zainwestowanie tych terenów jest bowiem bardziej wła¶ciwe dla rozluĽnionych osiedli mieszkaniowych z dużym udziałem zieleni, a nie dla ¶cisłego centrum dużego miasta.

Zaprojektowana o¶ rozpoczyna się na obszarze o cennych walorach kompozycyjnych (Al. Jana Pawła II), a kończy się na terenach o słabo okre¶lonej strukturze przestrzennej (Odzieżowa, Malczewskiego, Matejki). Obszar opracowania i sama koncepcja charakteryzuj± się więc podziałem na dwie czę¶ci. W pierwszej z nich zakładana jest maksymalna zgodno¶ć kontekstowa nowej zabudowy, w drugiej wykreowana jest zupełnie nowa wizja wielofunkcyjnej struktury przestrzennej. Jej kompozycja wypływa z wnikliwej analizy powi±zań obszaru. Na uwagę zasługuje m.in. idea poł±czenia w ci±g spacerowy dwóch parków miejskich Kasprowicza i Żeromskiego, co jednocze¶nie ma spowodować większ± integrację obszaru Wałów Chrobrego z miastem. Proponowany plan rewitalizacji jest scenariuszem maksymalnych szans rozwojowych tego ternu. Ukazuje przez to ich olbrzymi potencjał.

W 2011 roku praca została nagrodzona przez szczeciński oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz zdobyła II nagrodę ogólnopolskim w konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz katalog projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>Zespół zabudowy wielofunkcyjnej z przestrzeniami publicznymi
na fragmencie Wyspy Zielonej i Kępy Parnickiej w Szczecinie


Autorzy: Karolina Tarkowska, Paweł Kochański
Promotor: Adam Zwoliński
Typ projektu: praca dyplomowa inżynierska

Podjęta w pracy tematyka rewitalizacji obszaru styku wysp Zielonej i Kępy Parnickiej doskonale wpisuje się w aktualne problemy i plany rozwoju Szczecina oraz promowan± markę Szczecina - Floating Garden 2050. Praca dyplomowa porusza zagadnienia nowoczesnej zabudowy tzw. waterfrontu miasta. Jednocze¶nie projekt jest wielopłaszczyznowym ujęciem rewitalizacji i transformacji urbanistycznej obszaru leż±cego w zasadzie w geometrycznym centrum miasta, o silnie zdefiniowanym charakterze przestrzeni poprzemysłowej na styku z wod± i zieleni±.

Autorzy proponuj± w pracy nowoczesne rozwi±zanie urbanistyczne, oparte jednak na kanonach kompozycji urbanistycznej i wykorzystuj±ce potencjał kulturowo - przestrzenny obszaru opracowania. Innowacyjne i nowoczesne podej¶cie do kreowania zabudowy i przestrzeni publicznych wskazuj± na otwarto¶ć i przyszło¶ciowe my¶lenie o zagadnieniach urbanistycznych. Praca dyplomowa wrażliwo¶ć na kontekst miejsca i silna potrzeba poszukiwania kontynuacji kulturowo - przestrzennej obszaru, która skutkuje w pracy przyjęciem koncepcji przemysłowego "recyklingu" urz±dzeń i przestrzeni w zakresie nowoprojektowanego obszaru. Projekt opracowany został w pełnej zgodno¶ci z ustaleniami obowi±zuj±cego planu miejscowego dla obszaru wysp Szczecina.

W zakresie wyrazu architektonicznego projektowanych przestrzeni miejskich, autorzy podjęli bezkompromisow± drogę nowoczesnej architektury utrzymanej w charakterze waterfrontu, inspirowanej najlepszymi realizacjami europejskimi. Precyzyjne analizy widokowe, urbanistyczne oraz dokładne studia elementów krajobrazowych i poprzemysłowych "artefaktów" pozwoliły na zrównoważone i atrakcyjne poł±czenie nowoczesno¶ci z charakterystycznym klimatem dawnego portowego i przemysłowego Szczecina.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz katalog projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
obszaru portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie


Autorzy: Katarzyna Krasowska, Ksawery Czyński
Promotor: Adam Zwoliński
Typ projektu: Bachelor's diploma project

Praca dyplomowa została wykonana w oparciu o zapisy Regulaminu Konkursu na zagospodarowanie obszaru portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie przeprowadzonego w 2011 roku. Obszar opracowania stanowi zdegradowana przestrzeń nadrzecznej czę¶ci Warszawy w rejonie Osi Stanisławowskiej, zlokalizowana wokół basenu i portu Czerniakowskiego. Ide± przewodni± projektu było tworzenie nowej jako¶ci ładu przestrzennego na styku miasta z rzek±.

Podstawowym założeniem konkursu było wykorzystanie obszaru Cypla Czerniakowskiego dla potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych, usług o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, sportowym oraz organizacji imprez masowych. Dodatkowo wyzwaniem było przywrócenie odpowiedniej oprawy urbanistycznej Osi Stanisławowskiej oraz ochrona reliktów stoczni rzecznej oraz zaproponowanie zabudowy komercyjnej wzdłuż ulicy Czerniakowskiej.

Praca prezentuje wielofunkcyjn± koncepcję urbanistyczn± nios±c± ideę przywrócenia miastu zdegradowanych obszarów o atrakcyjnych cechach kulturowo - krajobrazowych. Transformacja urbanistyczna oparta została o koncepcję reaktywacji obszaru poprzez ponowne "zaproszenie" użytkowników, mieszkańców do nowoczesnej przestrzeni wypoczynku i rekreacji. Projekt wykorzystuje historyczne cechy i pozostało¶ci obszaru uzupełniaj±c je nowoczesnymi rozwi±zaniami urbanistyczno - krajobrazowymi. Autorzy wykorzystuj± w pracy szeroki wachlarz propozycji aktywnego wykorzystania przestrzeni rekreacyjnych, nowoczesnych ¶rodków transportu i komunikacji z miastem. Założenie urbanistyczne opiera się system unikalnych i zróżnicowanych charakterem przestrzeni rekreacji oraz zespołu nowoczesnej zabudowy wielofunkcyjnej wzmacniaj±cej miejski charakter obszaru. Najsilniejszym walorem pracy dyplomowej jest wszechobecna i interpretowana w zróżnicowanej formie relacja wody z otoczeniem, tworz±ca unikalny obszar eksponuj±cy walory stolicy nad Wisł± i ponownie należ±cy do mieszkańców Warszawy.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>

PROMOTORÓW

KLARA CZYŃSKA, architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej. Doktorat na Politechnice Wrocławskiej w 2007 roku, pt. Metody kształtowania współczesnej sylwety miasta na przykładzie panoram Szczecina (wyróżnienie Rady Wydziału Architektury PW oraz Nagroda Ministra Infrastruktury w 2008 r.). Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego od 2004 roku. Autorka 15 publikacji naukowych dotycz±cych m.in. zagadnień urbanistycznego kształtowania miast oraz oceny wpływu zabudowy wysokiej. Współautorka opracowań urbanistycznych dla kilku miast w Polsce (2005-2011), w których zostały wykorzystane jej teoretyczne metody analiz, oparte o zastosowanie wirtualnego modelu miasta. Promotorka pięciu prac dyplomowych magisterskich lub inżynierskich.

ADAM ZWOLIŃSKI, architekt, studia na Politechnice Szczecińskiej, studia podyplomowe na kierunku Urban Housing Management w Rotterdamie oraz na Uniwersytecie w Lund (Szwecja). Doktorat na Politechnice Wrocławskiej w 2008 roku, pt. Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych. Na przykładzie wielkopłytowych osiedli mieszkaniowych miasta Szczecina. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego od 2003 roku. Autor 15 publikacji naukowych. Zawodowo zwi±zany z biurem architektonicznym FBA od 2004 roku. Autor i współautor około 40 architektonicznych i urbanistycznych projektów, konkursów, koncepcji i studiów. Promotor czterech prac dyplomowych magisterskich lub inżynierskich.

STUDENTÓW

Dagmara Sietko-Sierkiewicz, absolwentka studiów architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Studiowała architekturę również na Uniwersytecie Technicznym w DreĽnie (w ramach programu Erasmus, w 2010 roku) oraz budownictwo na ZUT w Szczecinie (2006-2007). Odbyła czteromiesięczn± praktykę zawodow± w Atelier Gussmann w Berlinie (2011) oraz w innych biurach architektonicznych i urzędach w Szczecinie i ¦winouj¶ciu (2010-2011). Uczestniczka studenckich konkursów i warsztatów architektonicznych w DreĽnie ('Kaltes Klares Wasser', 2010) i Wiedniu oraz warsztatów urbanistycznych 'Vision of the Future -- Urban Housing [2]' zorganizowanych przez Wydział Architektury Uniwersytetu Gazi w Ankarze (2011).

David Weclawowicz, absolwent studiów architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Studiował architekturę również na Uniwersytecie Technicznym w DreĽnie (w ramach programu Erasmus, w 2010 roku). Odbył czteromiesięczn± praktykę zawodow± w Atelier Gussmann w Berlinie (również w ramach programu Erasmus, w 2011 roku) oraz w innych biurach architektonicznych i urzędach w Szczecinie i ¦winouj¶ciu (2010-2011). Uczestnik studenckich konkursów i warsztatów architektonicznych w DreĽnie ('Kaltes Klares Wasser', 2010) i Wiedniu oraz warsztatów urbanistycznych 'Vision of the Future -- Urban Housing [2]' zorganizowanych przez Wydział Architektury Uniwersytetu Gazi w Ankarze (2011).

Katarzyna Drobny, architekt, inżynier budownictwa. Studiowała architekturę i budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2004-2010). Praca dyplomowa magisterska zdobyła nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie oraz II nagrodę w ogólnopolskim konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2010 roku pracuje w Office for Architectural Responses Jorgen Grahl-Madsen w Bergen, w Norwegii. W czasie studiów współpracowała z kilkoma biurami projektowo-inżynierskimi i architektonicznymi w Szczecinie (Redan Sp. z o.o, mellon architekci s.c., Makowski & Sołdek, 2007-2010). Uczestniczka warsztatów i konkursów architektonicznych. I-nagroda w ogólnopolskim konkursie realizacyjnym, w zespole pod kierunkiem szczecińskiej pracowni Makowski & Sołdek (2009).

Łukasz Rożek, architekt. Studiował architekturę na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2005-2010). Praca dyplomowa magisterska uzyskała nagrodę Towarzystwa Urbanistów Polskich w Szczecinie oraz II nagrodę w ogólnopolskim konkursie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2011 roku pracuje w biurze architektonicznym Tag Arkitekter Bergen AS. W latach 2010-2011 pracował w dwóch innych biurach w Bergen w Norwegii (Gravdal Gruppa, Office for Architectural Responses Jorgen Grahl-Madsen). W czasie studiów współpracowała z kilkoma biurami architektonicznymi w Szczecinie (mellon architekci s.c., Makowski & Sołdek, FBA, 2008-2010). Uczestnik warsztatów i konkursów architektonicznych. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym, w zespole pod kierunkiem pracowni FBA (2010).

Karolina Tarkowska, absolwentka studiów architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Jej praca dyplomowa była prezentowana podczas Westivalu Sztuka Architektury w Szczecinie (2011). Praktyka zawodowa w Atelier Bizio+Ligierko (2010/2011), współpraca zawodowa również z innymi biurami architektonicznymi w Szczecinie i we Wrocławiu (SO.D.A., ARCHAD, 2009-2011). Uczestniczka studenckich warsztatów architektonicznych i urbanistycznych w Polsce (2009), Turcji ('Vision of the future...' Ankara, 2011) i Portugalii ('European Workshop Waterfront Urban Design', Universidade Lusófona, Lizbona 2011). Współautorka prac projektowych na pięć ogólnopolskich konkursów architektonicznych: w Koszalinie (2009), Gdyni (2010), Warszawie (2010), Ostrowcu ¦więtokrzyskim (2010) i Katowicach (2011).

Paweł Kochański, absolwent studiów architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Od 2011 roku pracuje w pracowni AGP we Wrocławiu. Praktyka zawodowa w Atelier Bizio+Ligierko (2010/2011), współpraca zawodowa również z innymi biurami architektonicznymi w Szczecinie (SO.D.A., ARCHAD, 2009-2011). Uczestnik studenckich warsztatów architektonicznych i urbanistycznych w Polsce ('Szczecin - city (not) existing by the water' 2009), Turcji ('Vision of the future...' Ankara, 2011) i Portugalii ('European Workshop Waterfront Urban Design', Universidade Lusófona, Lizbona 2011). Współautor prac projektowych na pięć ogólnopolskich konkursów architektonicznych: w Koszalinie, Gdyni, Warszawie, Ostrowcu ¦więtokrzyskim i Katowicach (2009-2011). Od 2006 roku jest DJ'em w szczecińskim klubie Hormon.

Katarzyna Krasowska, absolwent studiów architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Od 2011 roku kontynuuje studia architektoniczne (II stopień) oraz studiuje budownictwo WBiA, ZUT Szczecin. Praktyka zawodowa w Szczecinie (2011), współpraca zawodowa z biurami architektonicznymi w Barlinku (2007-2011) i w Warszawie (Renova sp. z.o.o., 2010-2011). Współautorka prac projektowych na pięć ogólnopolskich konkursów architektonicznych: w Goleniowie (2009), Gdyni (2010), Warszawie (dwukrotnie w roku 2010 ), Lublinie (2011). Posiada międzynarodowy certyfikat znajomo¶ci programów Autodesk (Revit Architecture, 3dsMax, AutoCad 2D i 3D). Od 2009 roku jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej specjalno¶ć: fitness.

Ksawery Czyński, absolwent studiów architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Od 2011 roku kontynuuje studia architektoniczne (II stopień) na WBiA, ZUT Szczecin. Praktyka zawodowa w Szczecinie (2011), współpraca zawodowa z biurami architektonicznymi w Barlinku (2007-2011) i w Warszawie (Renova sp. z.o.o. oraz ePublic.biz, 2010-2011). Współautor prac projektowych na pięć ogólnopolskich konkursów architektonicznych: w Goleniowie (2009), Gdyni (2010), Warszawie (dwukrotnie w roku 2010 ), Lublinie (2011). Prywatnie, w wolnych chwilach od 2009 roku lat zajmuje się projektowaniem i budowaniem desek longboardowych i surfingowych.

RECENZJE WYSTAWY

Urban design is one of the most complex disciplines in the architectural field. And at the same time the simplest. Its creative challenge is free of any temporary design trends. Many projects are scheduled for more than 30 years. Therefore the ideas of the civic designers must be in a way timeless. If a project gets realized, its structure could last more than 2000 years. Sites and streets are the most robust cultural memory. Urban designers have to answer to contemporary challenges and to the superordinated question, what will be in the future. The paradox is, even if there is no answer to what will be, an urban designer has to find one. To overcome this paradox the urban designer has to rely on his personal value system. It is this inner discourse, which makes the exhibition 2urban8 worth seeing. It is a snap shot of an exciting dialog of experienced teachers and students on the threshold to an academic degree. You can tell by each project how deeply involved all partners were in the design development.

The accuracy of the analysis of the Luisen-Block project in Berlin by Dagmara Sietko-Sierkiewicz and David Weclawowicz is notable. The well-sorted plans give a quick impression of the complex situation at the site. Berlin is a truly fragmented city. Therefore it was a very canny decision to sustain the existing architectural expression of the Band des Bundes. The design convinces because of the elegance with which the additional buildings were composed into the uneasy shape of the site by keeping the important historical buildings. But also the chosen materials and the visualisations prove how professional the design process had been carried out.

Everybody who is acquainted with Szczecin knows that you need enthusiasm to find the right answers for the war-torn parts of the city. Like in the Berlin project, the authors - Katarzyna Drobny and Łukasz Rożek - strengthen their design by enforcing an existing quality, Szczecin's boulevards. It is a consequent decision to continue the historical building structure in a contemporary form. Very clever is the idea to implement a second boulevard. The intersection of these two force lines might have the power to create a gravity centre in the projected district. Whether a project like this could stop the urban sprawl is questionable. A successful re-urbanisation is based on a society's change in outlook. It is a task that cannot be solved only by urban design. Nevertheless it is one important step on the long way out of the disastrous loss of urban quality.

It is noticeable that both projects focus on a specific part of each city. The borders of the analysed area in the Berlin project are framing quite precisely the government district, a suitable perspective. The frame of the analysed area of the Szczecin project is not so easy to decode, especially because the project is based on the street grid, which links the city together. It would have been nice to get an idea which influence the design decision could have on the city as a whole. But so the discussion about urban design will be continued with enthusiasm and graveness not only at the upcoming exhibition.

Christian von Oppen
Bauhaus University Weimar


Restoring the waterfront requires a theory that will satisfy various needs. Because the theme is global, comparisons between cases should be established. In my opinion the idea of crossing visions on different urban context is important for cities to learn from each other. In crossing of experiences, Roberto Segre also argues that comparing experiences is a tool which, while not providing systematic certainties, enriches our understanding and challenges us to carry out urban projects. In recent publications on the subject, some authors involved in the contemporary debate emphasised the importance of how cities reclaim their riverfronts. The founders of the Waterfront Center in the United States of America, Breen and Rigby, for example, titled their book Waterfronts, Cities Reclaim Their Edge. When reading this book we must understand what cities are reclaiming: what is the edge or boundary, how was this edge created, since it is always a construction, always Man's mark over nature. The answer does not depend on adding new buildings, but extending infrastructures and integrating solutions in the city. As a regeneration process in motion, information regarding the area's history and geography may form a body of knowledge that will enhance discussion on the waterfront. Many port cities face similar problems. There is no "ready to use" recipe for achieving a successful solution. Certainly, the problem is so complex that each urban situation requires a different solution. Each city has different sources of potential and must rely on these to find solutions. Therefore it is necessary to have information about the origin, development and decline of the areas concerned, since many solutions come from an understanding of the evolutionary process itself in which the urban space is constantly changing.

The approach of Katarzyna Krasowska and Ksawery Czyński intends to follow a strategy that can be adopted globally. It requires a rigorous knowledge of the site, based on which, it is possible to design the strategy. Such knowledge provides information on the site's identity, so that it can be incorporated into the design, giving it a brand rooted in the culture of the city. The site's cultural significance holds a theoretical perspective that is of great value. Each case has been founded and encouraged in a different way of thinking about the waterfront. The general consensus on the value of public spaces in urban waterfront regeneration emphasizes the importance of classifying public spaces and enhancing them. The creation of public spaces takes the contours of a structuring element in the urban regeneration process, with particular attention being given to creating a set of public spaces with pedestrian access.

The project by Karolina Tarkowska and Paweł Kochański presents a clear strategy on waterfront urban design. In their proposal they join synergies to imagine a process that integrates the knowledge of local urban network. Geographical and historical conditions are taken in consideration while formulating a new vision for the necessary solution. The new public spaces facing the water suggest an important cultural factor due to their particular proximity to the city centre and the water. The offer of creative public waterfront spaces related to the memory of the place, while revealing the natural environmental qualities, is designed beautifully, in their proposal. The schemes of urban design are intelligent, as they reveal the solution with an increasing level of complexity by layers being juxtaposed over the waterfront territory. Such schemes are an engaging way to communicate ideas, they are effectively strong and necessary, when dealing with waterfront territories. Intriguing industrial artifacts and variations in the topography near the iconic building are used to value a key factor in the public inventive usage of the urban habitat, leading to the possible functions and inventions that breed social life. They highlight a sense of place. The project also deals with the question of the future role of water and the fragile balance of nature, in a subtle way. Enhancing the cultural understanding of the place, while promoting knowledge of its past purpose with ambition for the future sustainable built environment.

Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusofona in Lisbon

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska