Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2urban8 ENGLISH VERSION    ENGLISH VERSION
2urban8
2urban8 - Wystawa pod kierunkiem:
Klary Czyskiej | Adama Zwoliskiego


Studenci:
Dagmara Sietko-Sierkiewicz, David Weclawowicz
Katarzyna Drobny, ukasz Roek
Karolina Tarkowska, Pawe Kochaski
Katarzyna Krasowska, Ksawery Czyski
Wernisa wystawy:
13. stycznia 2012, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
14|01|2012 - 26|02|2012


Kurator wystawy: Pawe Rubinowicz

Zobacz plakat wystawy (200dpi)      

02|02|2012

"Urbanici musz odpowiada nie tylko na wspczesne wyzwania, ale i na nadrzdne pytanie, co bdzie w przyszoci? Paradoks polega na tym, e nawet jeli nie ma odpowiedzi na to, co bdzie, urbanista musi zaproponowa jak wizj. Aby rozwiza paradoks musi on polega na wasnym systemie wartoci. To wanie pokazanie takiego wewntrznego dyskursu sprawia, e wystawa 2urban8 jest warta zobaczenia. Jest to rodzaj kadru uwieczniajcego ekscytujcy dialog dowiadczonych nauczycieli i studentw, stojcych u progu osignicia stopnia zawodowego"
prof. Christian von Oppen, Uniwersytet Bauhaus w Weimarze

"Idea konfrontacji wizji dla rnych kontekstw urbanistycznych jest wanym elementem dyskusji o rozwoju miast. Miasta mog uczy si od siebie. Przywoujc opinie Roberto Segre, porwnywanie dowiadcze w tej dziedzinie jest narzdziem, ktre cho nie daje systematycznej pewnoci, w istotny sposb poszerza nasz wiadomo i tworzy nowe wyzwania dla rozwijania koncepcji urbanistycznych (...)"
prof. Pedro Ressano Garcia, Universidade Lusofona, Lizbona

Przytoczone fragmenty dwch recenzji oddaj idee jakie przywiecay Autorom wystawy 2urban8. Projektowanie urbanistyczne jest jedn z najbardziej zoonych dyscyplin w obszarze architektury. Dochodzenie do okrelonych rozwiza wymaga umiejtnoci prowadzenia twrczego dialogu i wsppracy. Kady z czterech projektw zosta opracowany przez dwuosobowy zesp studentw. Zatem pierwotnym poziomem dyskusji, ktry w efekcie zaowocowa propozycjami projektowymi, bya wsppraca studentw. Kolejn paszczyzn dialogu by dyskurs midzy studentami i promotorami. Wreszcie przygotowanie wystawy, zorganizowanej pod kierunkiem promotorw, wymagao ponownie silnego wspdziaania wszystkich dziesiciorga jej uczestnikw. Powstay nowe plansze, teksty, recenzje i katalog. Z jednej strony wystawa prezentuje autorski wymiar poszukiwa kadego z zespow studenckich oraz honoruje autonomi projektw. Z drugiej strony w prezentowanych pracach wyrane s pogldy i denia promotorw. Wyodrbniy si dwa cykle tematyczne, zatytuowane City2City (Klara Czyska) oraz City2Water (Adam Zwoliski). Propozycje przeksztace urbanistycznych fragmentw Berlina, Szczecina i Warszawy odnosz si do aktualnej w Europie problematyki ksztatowania przestrzeni centrw miast oraz waterfrontw.

Wystaw bdzie mona zobaczy jeszcze do 26 lutego. Poniej znajduje si kompilacja zdj zarejestrowanych podczas wernisau. Prezentowane projekty, teksty recenzji, reporta filmowy z otwarcia i inne materiay mona zobaczy rwnie na niniejszej stronie internetowej.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma


REPORTA FILMOWY

2urban8
Reporta z otwarcia wystawy
pod kierunkiem
Klary Czyskiej i Adama Zwoliskiego
13|01|2012, Galeria Architektw FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu
ZDJCIA Z WERNISAU
Foto-reporta z wernisau
autor: Pawe Rubinowicz
fot. Leszek Smolak
fot. Klara Czyska
fot. Katarzyna Wirkus
Zdjcia z wernisau
fot. Klara Czyska
Zdjcia z wernisau
fot. Adam Somski
Zdjcia z wernisau
fot. Leszek Smolak

Zdjcia z wernisau
fot. Katarzyna Wirkus

09|01|2012

W pitek, 13-go stycznia Galeria Architektw Forma bdzie miaa przyjemno przedstawi wystaw zatytuowan 2urban8. Wystawa prezentuje cztery projekty dyplomowe z zakresu urbanistyki przygotowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dwojga modych promotorw, doktorw architektury: Klary Czyskiej i Adama Zwoliskiego. Dla studentw projekt dyplomowy jest kluczowym elementem studiw, podsumowujcym istotny etap ksztatowania wasnej wraliwoci twrczej. Dla promotorw praca z dyplomantami jest szczegln i bardzo odpowiedzialn form dziaalnoci dydaktycznej. Wymaga rozpoznania indywidualnego potencjau studentw i umiejtnego kierunkowania ich poszukiwa, bez arbitralnego narzucania wasnych rozwiza. Ide wystawy jest pokazanie projektw, jako efektu dialogu twrczego debiutujcych promotorw i studentw-dyplomantw. Tytu '2urban8' ('two-urban-eight') koduje podstawowe dane. Aktorami wydarzenia jest dwoje promotorw oraz omioro studentw. Tematem i polem ich wspdziaania jest wspczesne ksztatowanie przestrzeni urbanistycznej centw i waterfrontw miast europejskich: Berlina, Szczecina oraz Warszawy. Na wernisau spodziewamy si obecnoci Zastpcy Prezydenta Miasta, pana Bogdana Jaroszewicza oraz JM Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, pana Profesora Wodzimierza Kiernoyckiego. Recenzentami wystawy jest dwch profesorw z Uczelni zagranicznych: Pedro Ressano Garcia (Universidade Lusofona w Lizbonie) oraz Christian von Oppen (Uniwersytet Bauhaus w Weimarze).

Klara Czyska, jest architektem, absolwentem Politechniki Szczeciskiej. Jej praca doktorska obroniona na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej zdobya nagrod Ministra Infrastruktury. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na Wydziale Budownictwa i Architektury. Jest autork licznych publikacji naukowych oraz opracowa studialnych dotyczcych zagadnie urbanistycznego ksztatowania miast oraz oceny wpywu zabudowy wysokiej. Jest promotork kilku prac magisterskich i inynierskich.

Adam Zwoliski, jest architektem, absolwentem Politechniki Szczeciskiej. Prac doktorsk obroni na Wydziale Architektury Politechniki Wrocawskiej. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, na Wydziale Budownictwa i Architektury. Jest autorem licznych publikacji naukowych dotyczcych midzy innymi ksztatowania i uytkowania przestrzeni publicznych. Jest rwnie autorem lub wspautorem kilkudziesiciu projektw, konkursw, koncepcji i studiw architektonicznych lub urbanistycznych. Promotor kilku prac magisterskich i inynierskich.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma


2urban8    IDEA WYSTAWY

Wystawa '2urban8' prezentuje cztery projekty dyplomowe z zakresu urbanistyki przygotowane na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem dwojga modych promotorw, doktorw architektury: Klary Czyskiej i Adama Zwoliskiego.

Dla studentw, projekt dyplomowy jest kluczowym elementem studiw, podsumowujcym istotny etap ksztatowania wasnej wraliwoci twrczej. Dla promotorw, praca z dyplomantami jest szczegln i bardzo odpowiedzialn form dziaalnoci dydaktycznej. Wymaga rozpoznania indywidualnego potencjau studentw i umiejtnego kierunkowania ich poszukiwa, bez arbitralnego narzucania wasnych rozwiza. Ide wystawy jest pokazanie projektw, jako efektu twrczego dialogu debiutujcych promotorw i studentw-dyplomantw. Tytu '2urban8' ('two-urban-eight') koduje podstawowe dane. Aktorami wydarzenia jest dwoje promotorw oraz omioro studentw. Tematem i polem ich wspdziaania jest wspczesne ksztatowanie przestrzeni urbanistycznej centw i waterfrontw miast europejskich: Berlina, Szczecina oraz Warszawy. Galeria Architektw Forma / wernisa: 13. stycznia 2010, o godz. 18.00 / wstp wolny - zapraszam.

Pawe Rubinowicz
kurator wystawy2urban8 | City2City

Wspczesne planowanie rozwoju miast powinno zmierza do koncentracji funkcji strategicznych oraz do zwikszania intensywnoci zabudowy w obszarach centrw. Taki model rozwoju dorodkowego ma wiele oczywistych zalet. Z drugiej strony realizacja 'idei miasta kompaktowego' w odniesieniu do rnych miast europejskich w kadym przypadku jest zadaniem indywidualnym. Na wystawie '2urban8' pokazane s dwa zupenie odmienne przykady rewitalizacji fragmentw substancji rdmiejskiej.

Pierwszy projekt, autorstwa Dagmary i Davida, dotyczy przebudowy reprezentacyjnego fragmentu stolicy Niemiec - kwartau Luisenblock Ost, zlokalizowanego na przedueniu osi obiektw rzdowych "Band des Bundes" oraz na styku wschodniego i zachodniego Berlina. Proces transformacji tych obszarw trwa od kilkunastu lat i jest wspczenie prawie zakoczony. Wartoci projektu szczeciskich dyplomantw jest umiejtne rozpoznanie silnie zdefiniowanych uwarunkowa zewntrznych, architektonicznego jzyka miasta i miejsca oraz twrcza kontynuacja wczeniej zainicjowanych procesw rewitalizacji. Propozycja jest powcigliwa, wywaona i racjonalna.

Zupenie inny jest projekt drugi projekt - autorstwa Katarzyny i ukasza, ktry zakada rewitalizacj zdegradowanego przestrzennie i funkcjonalnie obszaru w centrum Szczecina. Dawna zabudowa zostaa cakowicie zniszczona w wyniku bombardowa dywanowych w czasie II wojny wiatowej. W latach 60. teren by zarezerwowany pod drog ekspresow, ktra nigdy nie powstaa. Mimo centralnej lokalizacji miejsce jest wyczone z ycia Szczecina. Wspczenie nie ma te adnej dyskusji o rewitalizacji tego obszaru. Przedmiotem projektu byo wic wymylenie zupenie nowej wizji miejsca. Powstaa nowa ulica i nowa o kompozycyjna czca wane elementy struktury urbanistycznej miasta.

Klara Czyska


2urban8 | City2Water

Wspczesne miasta, w ktrych wedug danych demograficznych, od 2008 roku zamieszkuje ponad poowa mieszkacw Ziemi stoj przed ogromnymi wyzwaniami dotyczcymi w zasadzie wszystkich dziedzin ycia. Wobec aktualnych pogldw wskazujcych urbanizacj jako szans rozwoju miast, urbanistyka jest jedn z kluczowych dziedzin. Miasta s "ywymi" organizmami cigle ewoluujcymi i dopasowujcymi si do zmiennych uwarunkowa. Wci poszukuj wewntrznych moliwoci zwrcenia si i lepszego organizowania ycia swoich mieszkacw. Miasta zlokalizowane nad wod maj pewn niepowtarzaln przewag - woda to ycie... zatem potrzeba zwracania si ku wodzie, oswajania jej i wykorzystania jej walorw w miastach jest naturalna i niezwykle wana. Wystawa '2urban8' prezentuje dwie rne interpretacje relacji woda - miasto w dwch studenckich urbanistycznych projektach dyplomowych.

Kasia i Ksawery w swoim projekcie tworz w ramach warunkw konkursu na zdegradowan nadrzeczn cz Warszawy, zlokalizowan w rejonie Cypla Czerniakowskiego i zakoczenia Osi Stanisawowskiej. Tworz jednak wizj systemu unikalnych i zrnicowanych przestrzeni na styku woda - miasto i w otoczeniu naturalnego zielonego krajobrazu. Ukad urbanistyczny opiera si o gradacj funkcji obszaru od zurbanizowanej czci usugowo-mieszkalnej na styku z miastem, do terenw aktywnego wypoczynku i kultury na styku z rzek, basenem portowym i zieleni... wszystko to nad wod i po to by zwrci ten obszar stolicy i ponownie zaprosi mieszkacw Warszawy.

Karolina i Pawe w swojej pracy dyplomowej w bardzo nowoczesny i byskotliwy sposb interpretuj Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru wysp Kpa Parnicka i Zielonej w Szczecinie, aby stworzy na styku dwch wysp w geometrycznym centrum miasta atrakcyjn miejsk przestrze o charakterze waterfrontu. Tworz precyzyjne zaoenie urbanistyczne odzwierciedlajce wszelkie przesanki nowoczesnoci w urbanistyce i architekturze... jednak wraliwo na kontekst poprzemysowego miejsca o silnych walorach kulturowych i krajobrazowych pozwala oywi w projektowanym zaoeniu ducha tego miejsca uywajc troskliwie artefaktw przeszoci. Odwane, wraliwe i wywaone projektowanie...

Adam Zwoliski

KATALOG WYSTAWY

Zobacz katalog wystawy >>>

Pobierz wersj PDF >>>
PROJEKTYRewitalizacja Luisenblock Ost w Berlinie

Autorzy: Dagmara Sietko-Sierkiewicz i David Weclawowicz
Promotor: Klara Czyska
Typ projektu: praca dyplomowa inynierska

Praca dotyczy najbardziej reprezentacyjnego fragmentu stolicy Niemiec z Bram Brandenbursk, Reichstagiem i wspczesnym zaoeniem obiektw rzdowych. Teren opracowania - kwarta Luisenblock Ost zlokalizowany jest na przedueniu charakterystycznej osi zabudowa "Band des Bundes" i by rezerwowany jako zakoczenie caej kompozycji. Obecna struktura zabudowy w duej czci przeznaczona jest do wyburzenia. Warunki zabudowy obszaru zostay okrelone przy okazji konkursu na jego zagospodarowanie przeprowadzonego w 2009 roku. Przygotowana przez Dagmar i Davida koncepcja spenia wszystkie okrelone wwczas wymogi i stanowi twrcze wykorzystanie potencjau miejsca. Z jednej strony z szacunkiem odnosi si do historycznej zabudowy i podkrela lady przemysowej przeszoci miejsca, m.in. w charakterystycznym ukadzie ukonych podziaw parcelacyjnych dziaek. Z drugiej, stanowi bardzo innowacyjn, a jednoczenie logiczn koncepcj kontynuacji i zakoczenia osi budynkw rzdkowych i nowych kwartaw zabudowy mieszkaniowej i biurowej.

Koncepcj projektow poprzedza bardzo dobra i wnikliwa cz analityczna obejmujca szerokie uwarunkowania zewntrzne obszaru (analiza zieleni i komunikacji), charakterystyk gstoci i intensywnoci zabudowy, analizy funkcjonalne, komunikacyjne czy topograficzne w najbliszym kontekcie terenu opracowania. Cao przedstawiona jest w jasnym i czytelnym ukadzie graficznym. Koncepcja projektowa natomiast zostaa dopracowana z uwzgldnieniem detalu urbanistycznego i architektonicznego nowej zabudowy, zaprezentowana w sposb atrakcyjny na przekrojach 3D, wizualizacjach oraz zmontowanych zdjciach lotniczych. Charakter zabudowy kontynuuje stylistyk budynkw rzdowych i bardzo dobrze wpisuje si w krajobraz miasta ogldany od strony rzeki. Koncepcja przeprowadzona jest z du dyscyplin i dbaoci o detal. Autorzy wykazali si bardzo dobrym warsztatem pracy, wnikliwoci oraz du wraliwoci na istniejc przestrze zurbanizowan. Praca dyplomowa zostaa obroniona z wyrnieniem w lipcu 2011 roku.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz katalog projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>Koncepcja rewitalizacji centrum Szczecina
po poczeniu ulic Wielkopolskiej i Gontyny


Autorzy: Katarzyna Drobny, ukasz Roek
Promotor: Klara Czyska
Typ projektu: praca dyplomowa magisterska

Praca dobrze wpisuje si w trwajc w Szczecinie dyskusj nad poszukiwaniem "serca miasta". Niniejszy projekt zakada bowiem rewitalizacj zdegradowanego przestrzennie i funkcjonalnie obszaru centrum. Poczenie ulic Wielkopolskiej i Gontyny ma prowadzi nie tylko do czciowego rozadowania ruchu koowego na obszarze rdmiecia, ale rwnie by pretekstem dla wykreowania na tym terenie zwartej i intensywnej zabudowy oraz przestrzeni publicznych o wysokich walorach uytkowych. Obecne zainwestowanie tych terenw jest bowiem bardziej waciwe dla rozlunionych osiedli mieszkaniowych z duym udziaem zieleni, a nie dla cisego centrum duego miasta.

Zaprojektowana o rozpoczyna si na obszarze o cennych walorach kompozycyjnych (Al. Jana Pawa II), a koczy si na terenach o sabo okrelonej strukturze przestrzennej (Odzieowa, Malczewskiego, Matejki). Obszar opracowania i sama koncepcja charakteryzuj si wic podziaem na dwie czci. W pierwszej z nich zakadana jest maksymalna zgodno kontekstowa nowej zabudowy, w drugiej wykreowana jest zupenie nowa wizja wielofunkcyjnej struktury przestrzennej. Jej kompozycja wypywa z wnikliwej analizy powiza obszaru. Na uwag zasuguje m.in. idea poczenia w cig spacerowy dwch parkw miejskich Kasprowicza i eromskiego, co jednoczenie ma spowodowa wiksz integracj obszaru Waw Chrobrego z miastem. Proponowany plan rewitalizacji jest scenariuszem maksymalnych szans rozwojowych tego ternu. Ukazuje przez to ich olbrzymi potencja.

W 2011 roku praca zostaa nagrodzona przez szczeciski oddzia Towarzystwa Urbanistw Polskich oraz zdobya II nagrod oglnopolskim w konkursie Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz katalog projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>Zesp zabudowy wielofunkcyjnej z przestrzeniami publicznymi
na fragmencie Wyspy Zielonej i Kpy Parnickiej w Szczecinie


Autorzy: Karolina Tarkowska, Pawe Kochaski
Promotor: Adam Zwoliski
Typ projektu: praca dyplomowa inynierska

Podjta w pracy tematyka rewitalizacji obszaru styku wysp Zielonej i Kpy Parnickiej doskonale wpisuje si w aktualne problemy i plany rozwoju Szczecina oraz promowan mark Szczecina - Floating Garden 2050. Praca dyplomowa porusza zagadnienia nowoczesnej zabudowy tzw. waterfrontu miasta. Jednoczenie projekt jest wielopaszczyznowym ujciem rewitalizacji i transformacji urbanistycznej obszaru lecego w zasadzie w geometrycznym centrum miasta, o silnie zdefiniowanym charakterze przestrzeni poprzemysowej na styku z wod i zieleni.

Autorzy proponuj w pracy nowoczesne rozwizanie urbanistyczne, oparte jednak na kanonach kompozycji urbanistycznej i wykorzystujce potencja kulturowo - przestrzenny obszaru opracowania. Innowacyjne i nowoczesne podejcie do kreowania zabudowy i przestrzeni publicznych wskazuj na otwarto i przyszociowe mylenie o zagadnieniach urbanistycznych. Praca dyplomowa wraliwo na kontekst miejsca i silna potrzeba poszukiwania kontynuacji kulturowo - przestrzennej obszaru, ktra skutkuje w pracy przyjciem koncepcji przemysowego "recyklingu" urzdze i przestrzeni w zakresie nowoprojektowanego obszaru. Projekt opracowany zosta w penej zgodnoci z ustaleniami obowizujcego planu miejscowego dla obszaru wysp Szczecina.

W zakresie wyrazu architektonicznego projektowanych przestrzeni miejskich, autorzy podjli bezkompromisow drog nowoczesnej architektury utrzymanej w charakterze waterfrontu, inspirowanej najlepszymi realizacjami europejskimi. Precyzyjne analizy widokowe, urbanistyczne oraz dokadne studia elementw krajobrazowych i poprzemysowych "artefaktw" pozwoliy na zrwnowaone i atrakcyjne poczenie nowoczesnoci z charakterystycznym klimatem dawnego portowego i przemysowego Szczecina.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz katalog projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>Koncepcja zagospodarowania przestrzennego
obszaru portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie


Autorzy: Katarzyna Krasowska, Ksawery Czyski
Promotor: Adam Zwoliski
Typ projektu: Bachelor's diploma project

Praca dyplomowa zostaa wykonana w oparciu o zapisy Regulaminu Konkursu na zagospodarowanie obszaru portu i Cypla Czerniakowskiego w Warszawie przeprowadzonego w 2011 roku. Obszar opracowania stanowi zdegradowana przestrze nadrzecznej czci Warszawy w rejonie Osi Stanisawowskiej, zlokalizowana wok basenu i portu Czerniakowskiego. Ide przewodni projektu byo tworzenie nowej jakoci adu przestrzennego na styku miasta z rzek.

Podstawowym zaoeniem konkursu byo wykorzystanie obszaru Cypla Czerniakowskiego dla potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznych, usug o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, sportowym oraz organizacji imprez masowych. Dodatkowo wyzwaniem byo przywrcenie odpowiedniej oprawy urbanistycznej Osi Stanisawowskiej oraz ochrona reliktw stoczni rzecznej oraz zaproponowanie zabudowy komercyjnej wzdu ulicy Czerniakowskiej.

Praca prezentuje wielofunkcyjn koncepcj urbanistyczn niosc ide przywrcenia miastu zdegradowanych obszarw o atrakcyjnych cechach kulturowo - krajobrazowych. Transformacja urbanistyczna oparta zostaa o koncepcj reaktywacji obszaru poprzez ponowne "zaproszenie" uytkownikw, mieszkacw do nowoczesnej przestrzeni wypoczynku i rekreacji. Projekt wykorzystuje historyczne cechy i pozostaoci obszaru uzupeniajc je nowoczesnymi rozwizaniami urbanistyczno - krajobrazowymi. Autorzy wykorzystuj w pracy szeroki wachlarz propozycji aktywnego wykorzystania przestrzeni rekreacyjnych, nowoczesnych rodkw transportu i komunikacji z miastem. Zaoenie urbanistyczne opiera si system unikalnych i zrnicowanych charakterem przestrzeni rekreacji oraz zespou nowoczesnej zabudowy wielofunkcyjnej wzmacniajcej miejski charakter obszaru. Najsilniejszym walorem pracy dyplomowej jest wszechobecna i interpretowana w zrnicowanej formie relacja wody z otoczeniem, tworzca unikalny obszar eksponujcy walory stolicy nad Wis i ponownie nalecy do mieszkacw Warszawy.

Zobacz wszystkie plansze projektowe >>>
Zobacz wybrane wizualizacje projektu >>>
Zobacz obszar opracowania w Google Maps >>>

PROMOTORW

KLARA CZYSKA, architekt, studia na Politechnice Szczeciskiej. Doktorat na Politechnice Wrocawskiej w 2007 roku, pt. Metody ksztatowania wspczesnej sylwety miasta na przykadzie panoram Szczecina (wyrnienie Rady Wydziau Architektury PW oraz Nagroda Ministra Infrastruktury w 2008 r.). Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego od 2004 roku. Autorka 15 publikacji naukowych dotyczcych m.in. zagadnie urbanistycznego ksztatowania miast oraz oceny wpywu zabudowy wysokiej. Wspautorka opracowa urbanistycznych dla kilku miast w Polsce (2005-2011), w ktrych zostay wykorzystane jej teoretyczne metody analiz, oparte o zastosowanie wirtualnego modelu miasta. Promotorka piciu prac dyplomowych magisterskich lub inynierskich.

ADAM ZWOLISKI, architekt, studia na Politechnice Szczeciskiej, studia podyplomowe na kierunku Urban Housing Management w Rotterdamie oraz na Uniwersytecie w Lund (Szwecja). Doktorat na Politechnice Wrocawskiej w 2008 roku, pt. Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespow mieszkaniowych w oparciu o parametry uytkowania przestrzeni publicznych. Na przykadzie wielkopytowych osiedli mieszkaniowych miasta Szczecina. Pracuje na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie w Instytucie Architektury i Planowania Przestrzennego od 2003 roku. Autor 15 publikacji naukowych. Zawodowo zwizany z biurem architektonicznym FBA od 2004 roku. Autor i wspautor okoo 40 architektonicznych i urbanistycznych projektw, konkursw, koncepcji i studiw. Promotor czterech prac dyplomowych magisterskich lub inynierskich.

STUDENTW

Dagmara Sietko-Sierkiewicz, absolwentka studiw architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Studiowaa architektur rwnie na Uniwersytecie Technicznym w Drenie (w ramach programu Erasmus, w 2010 roku) oraz budownictwo na ZUT w Szczecinie (2006-2007). Odbya czteromiesiczn praktyk zawodow w Atelier Gussmann w Berlinie (2011) oraz w innych biurach architektonicznych i urzdach w Szczecinie i winoujciu (2010-2011). Uczestniczka studenckich konkursw i warsztatw architektonicznych w Drenie ('Kaltes Klares Wasser', 2010) i Wiedniu oraz warsztatw urbanistycznych 'Vision of the Future -- Urban Housing [2]' zorganizowanych przez Wydzia Architektury Uniwersytetu Gazi w Ankarze (2011).

David Weclawowicz, absolwent studiw architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Studiowa architektur rwnie na Uniwersytecie Technicznym w Drenie (w ramach programu Erasmus, w 2010 roku). Odby czteromiesiczn praktyk zawodow w Atelier Gussmann w Berlinie (rwnie w ramach programu Erasmus, w 2011 roku) oraz w innych biurach architektonicznych i urzdach w Szczecinie i winoujciu (2010-2011). Uczestnik studenckich konkursw i warsztatw architektonicznych w Drenie ('Kaltes Klares Wasser', 2010) i Wiedniu oraz warsztatw urbanistycznych 'Vision of the Future -- Urban Housing [2]' zorganizowanych przez Wydzia Architektury Uniwersytetu Gazi w Ankarze (2011).

Katarzyna Drobny, architekt, inynier budownictwa. Studiowaa architektur i budownictwo na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2004-2010). Praca dyplomowa magisterska zdobya nagrod Towarzystwa Urbanistw Polskich w Szczecinie oraz II nagrod w oglnopolskim konkursie Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego. Od 2010 roku pracuje w Office for Architectural Responses Jorgen Grahl-Madsen w Bergen, w Norwegii. W czasie studiw wsppracowaa z kilkoma biurami projektowo-inynierskimi i architektonicznymi w Szczecinie (Redan Sp. z o.o, mellon architekci s.c., Makowski & Sodek, 2007-2010). Uczestniczka warsztatw i konkursw architektonicznych. I-nagroda w oglnopolskim konkursie realizacyjnym, w zespole pod kierunkiem szczeciskiej pracowni Makowski & Sodek (2009).

ukasz Roek, architekt. Studiowa architektur na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2005-2010). Praca dyplomowa magisterska uzyskaa nagrod Towarzystwa Urbanistw Polskich w Szczecinie oraz II nagrod w oglnopolskim konkursie Marszaka Wojewdztwa Zachodniopomorskiego. Od 2011 roku pracuje w biurze architektonicznym Tag Arkitekter Bergen AS. W latach 2010-2011 pracowa w dwch innych biurach w Bergen w Norwegii (Gravdal Gruppa, Office for Architectural Responses Jorgen Grahl-Madsen). W czasie studiw wsppracowaa z kilkoma biurami architektonicznymi w Szczecinie (mellon architekci s.c., Makowski & Sodek, FBA, 2008-2010). Uczestnik warsztatw i konkursw architektonicznych. Wyrnienie w oglnopolskim konkursie urbanistyczno-architektonicznym, w zespole pod kierunkiem pracowni FBA (2010).

Karolina Tarkowska, absolwentka studiw architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Jej praca dyplomowa bya prezentowana podczas Westivalu Sztuka Architektury w Szczecinie (2011). Praktyka zawodowa w Atelier Bizio+Ligierko (2010/2011), wsppraca zawodowa rwnie z innymi biurami architektonicznymi w Szczecinie i we Wrocawiu (SO.D.A., ARCHAD, 2009-2011). Uczestniczka studenckich warsztatw architektonicznych i urbanistycznych w Polsce (2009), Turcji ('Vision of the future...' Ankara, 2011) i Portugalii ('European Workshop Waterfront Urban Design', Universidade Lusfona, Lizbona 2011). Wspautorka prac projektowych na pi oglnopolskich konkursw architektonicznych: w Koszalinie (2009), Gdyni (2010), Warszawie (2010), Ostrowcu witokrzyskim (2010) i Katowicach (2011).

Pawe Kochaski, absolwent studiw architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Od 2011 roku pracuje w pracowni AGP we Wrocawiu. Praktyka zawodowa w Atelier Bizio+Ligierko (2010/2011), wsppraca zawodowa rwnie z innymi biurami architektonicznymi w Szczecinie (SO.D.A., ARCHAD, 2009-2011). Uczestnik studenckich warsztatw architektonicznych i urbanistycznych w Polsce ('Szczecin - city (not) existing by the water' 2009), Turcji ('Vision of the future...' Ankara, 2011) i Portugalii ('European Workshop Waterfront Urban Design', Universidade Lusfona, Lizbona 2011). Wspautor prac projektowych na pi oglnopolskich konkursw architektonicznych: w Koszalinie, Gdyni, Warszawie, Ostrowcu witokrzyskim i Katowicach (2009-2011). Od 2006 roku jest DJ'em w szczeciskim klubie Hormon.

Katarzyna Krasowska, absolwent studiw architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Od 2011 roku kontynuuje studia architektoniczne (II stopie) oraz studiuje budownictwo WBiA, ZUT Szczecin. Praktyka zawodowa w Szczecinie (2011), wsppraca zawodowa z biurami architektonicznymi w Barlinku (2007-2011) i w Warszawie (Renova sp. z.o.o., 2010-2011). Wspautorka prac projektowych na pi oglnopolskich konkursw architektonicznych: w Goleniowie (2009), Gdyni (2010), Warszawie (dwukrotnie w roku 2010 ), Lublinie (2011). Posiada midzynarodowy certyfikat znajomoci programw Autodesk (Revit Architecture, 3dsMax, AutoCad 2D i 3D). Od 2009 roku jest Instruktorem Rekreacji Ruchowej specjalno: fitness.

Ksawery Czyski, absolwent studiw architektonicznych I-go stopnia na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (2007-2011). Od 2011 roku kontynuuje studia architektoniczne (II stopie) na WBiA, ZUT Szczecin. Praktyka zawodowa w Szczecinie (2011), wsppraca zawodowa z biurami architektonicznymi w Barlinku (2007-2011) i w Warszawie (Renova sp. z.o.o. oraz ePublic.biz, 2010-2011). Wspautor prac projektowych na pi oglnopolskich konkursw architektonicznych: w Goleniowie (2009), Gdyni (2010), Warszawie (dwukrotnie w roku 2010 ), Lublinie (2011). Prywatnie, w wolnych chwilach od 2009 roku lat zajmuje si projektowaniem i budowaniem desek longboardowych i surfingowych.

RECENZJE WYSTAWY

Urban design is one of the most complex disciplines in the architectural field. And at the same time the simplest. Its creative challenge is free of any temporary design trends. Many projects are scheduled for more than 30 years. Therefore the ideas of the civic designers must be in a way timeless. If a project gets realized, its structure could last more than 2000 years. Sites and streets are the most robust cultural memory. Urban designers have to answer to contemporary challenges and to the superordinated question, what will be in the future. The paradox is, even if there is no answer to what will be, an urban designer has to find one. To overcome this paradox the urban designer has to rely on his personal value system. It is this inner discourse, which makes the exhibition 2urban8 worth seeing. It is a snap shot of an exciting dialog of experienced teachers and students on the threshold to an academic degree. You can tell by each project how deeply involved all partners were in the design development.

The accuracy of the analysis of the Luisen-Block project in Berlin by Dagmara Sietko-Sierkiewicz and David Weclawowicz is notable. The well-sorted plans give a quick impression of the complex situation at the site. Berlin is a truly fragmented city. Therefore it was a very canny decision to sustain the existing architectural expression of the Band des Bundes. The design convinces because of the elegance with which the additional buildings were composed into the uneasy shape of the site by keeping the important historical buildings. But also the chosen materials and the visualisations prove how professional the design process had been carried out.

Everybody who is acquainted with Szczecin knows that you need enthusiasm to find the right answers for the war-torn parts of the city. Like in the Berlin project, the authors - Katarzyna Drobny and ukasz Roek - strengthen their design by enforcing an existing quality, Szczecin's boulevards. It is a consequent decision to continue the historical building structure in a contemporary form. Very clever is the idea to implement a second boulevard. The intersection of these two force lines might have the power to create a gravity centre in the projected district. Whether a project like this could stop the urban sprawl is questionable. A successful re-urbanisation is based on a society's change in outlook. It is a task that cannot be solved only by urban design. Nevertheless it is one important step on the long way out of the disastrous loss of urban quality.

It is noticeable that both projects focus on a specific part of each city. The borders of the analysed area in the Berlin project are framing quite precisely the government district, a suitable perspective. The frame of the analysed area of the Szczecin project is not so easy to decode, especially because the project is based on the street grid, which links the city together. It would have been nice to get an idea which influence the design decision could have on the city as a whole. But so the discussion about urban design will be continued with enthusiasm and graveness not only at the upcoming exhibition.

Christian von Oppen
Bauhaus University Weimar


Restoring the waterfront requires a theory that will satisfy various needs. Because the theme is global, comparisons between cases should be established. In my opinion the idea of crossing visions on different urban context is important for cities to learn from each other. In crossing of experiences, Roberto Segre also argues that comparing experiences is a tool which, while not providing systematic certainties, enriches our understanding and challenges us to carry out urban projects. In recent publications on the subject, some authors involved in the contemporary debate emphasised the importance of how cities reclaim their riverfronts. The founders of the Waterfront Center in the United States of America, Breen and Rigby, for example, titled their book Waterfronts, Cities Reclaim Their Edge. When reading this book we must understand what cities are reclaiming: what is the edge or boundary, how was this edge created, since it is always a construction, always Man's mark over nature. The answer does not depend on adding new buildings, but extending infrastructures and integrating solutions in the city. As a regeneration process in motion, information regarding the area's history and geography may form a body of knowledge that will enhance discussion on the waterfront. Many port cities face similar problems. There is no "ready to use" recipe for achieving a successful solution. Certainly, the problem is so complex that each urban situation requires a different solution. Each city has different sources of potential and must rely on these to find solutions. Therefore it is necessary to have information about the origin, development and decline of the areas concerned, since many solutions come from an understanding of the evolutionary process itself in which the urban space is constantly changing.

The approach of Katarzyna Krasowska and Ksawery Czyski intends to follow a strategy that can be adopted globally. It requires a rigorous knowledge of the site, based on which, it is possible to design the strategy. Such knowledge provides information on the site's identity, so that it can be incorporated into the design, giving it a brand rooted in the culture of the city. The site's cultural significance holds a theoretical perspective that is of great value. Each case has been founded and encouraged in a different way of thinking about the waterfront. The general consensus on the value of public spaces in urban waterfront regeneration emphasizes the importance of classifying public spaces and enhancing them. The creation of public spaces takes the contours of a structuring element in the urban regeneration process, with particular attention being given to creating a set of public spaces with pedestrian access.

The project by Karolina Tarkowska and Pawe Kochaski presents a clear strategy on waterfront urban design. In their proposal they join synergies to imagine a process that integrates the knowledge of local urban network. Geographical and historical conditions are taken in consideration while formulating a new vision for the necessary solution. The new public spaces facing the water suggest an important cultural factor due to their particular proximity to the city centre and the water. The offer of creative public waterfront spaces related to the memory of the place, while revealing the natural environmental qualities, is designed beautifully, in their proposal. The schemes of urban design are intelligent, as they reveal the solution with an increasing level of complexity by layers being juxtaposed over the waterfront territory. Such schemes are an engaging way to communicate ideas, they are effectively strong and necessary, when dealing with waterfront territories. Intriguing industrial artifacts and variations in the topography near the iconic building are used to value a key factor in the public inventive usage of the urban habitat, leading to the possible functions and inventions that breed social life. They highlight a sense of place. The project also deals with the question of the future role of water and the fragile balance of nature, in a subtle way. Enhancing the cultural understanding of the place, while promoting knowledge of its past purpose with ambition for the future sustainable built environment.

Pedro Ressano Garcia
Universidade Lusofona in Lisbon

`
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska