2TaLL: Czyńska, Rubinowicz, Zwoliński


Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

2TaLL
Application of 3D virtual city models
in urban analyses of tall buildings

Klara Czyńska
Paweł Rubinowicz
Adam ZwolińskiWernisaż wystawy:
18 marca 2016, piątek, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
luty - czerwiec 2016Galeria Architektów Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy: Jakub Gołębiewski, Mikołaj Heigel

Strona internetowa projektu: http://project2tall.zut.edu.pl

Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
REPORTAŻ Z WERNISAŻU

2TaLL - Application of 3D virtual city models in urban analyses of tall buildings
-- reportaż filmowy

18|03|2016, Galeria Architektów FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu

    Foto-reportaż z wernisażu
autor: P. Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot.: M. Heigiel
STORNA INTERNETOWA PROJEKTU 2TaLL | 2TaLL PROJECT WEBSITE


11|03|2016

W piątek 18 marca 2016 roku w Galerii Architektów Forma odbędzie się oficjalny wernisaż wystawy prezentującej efekty badań naukowych uzyskane w ramach projektu 2TaLL: Application of 3D Virtual City Models in Urban Analyses of Tall Buildings, który został zrealizowany w latach 2013-2016 w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego, przez zespół naukowców Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie: dr inż. arch. Klarę Czyńska - kierownika projektu - oraz dr. inż. arch. Pawła Rubinowicza i Adama Zwolińskiego.

Intencją Autorów wystawy jest przeniesienie widza w świat cyfrowych analiz urbanistycznych opracowanych w projekcie 2TaLL, pokazanie nowych możliwości wirtualnego modelowania miast z użyciem najnowszych technologii oraz znaczenia zabudowy wysokiej dla współczesnego kształtowania krajobrazów miast europejskich. Ekspozycja jest podzielona na kilka grup tematycznych związanych kolejno: z nowymi metodami badawczymi opracowanymi w ramach projektu, z warsztatem komputerowym umożliwiającym cyfrową projekcję i analizę krajobrazu miasta oraz z badaniami in situ zabudowy wysokiej, które zostały przeprowadzone dla kilkunastu miast w Europie.

Zarówno w opisie autorskim, jak też w recenzjach wystawy, czytamy o rosnącej popularności zabudowy wysokiej i o zarysowanym już trendzie "do budowania wysoko". Potwierdzeniem aktualności tematu, jego znaczenia dla współczesnej urbanistyki oraz potrzeby rozwijania badań kierunkowych, była bardzo wysoka ocena wniosku o grant, który zdobył najwyższą w Polsce ilość punktów spośród ponad 200 aplikacji. 2TaLL był też jednym z pierwszych sukcesów Uczelni (ZUT) w pozyskiwaniu funduszy na badania w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Recenzenci wystawy, profesorowie Robert Barełkowski, Reinhard Keonig i Waldemar Marzęcki, podkreślają znaczenie badań przeprowadzonych w projekcie 2TaLL oraz wysoką aplikacyjność nowych narzędzi cyfrowej analizy krajobrazu miasta w realnym planowaniu. Metody umożliwiają precyzyjne wyznaczanie pola i siły oddziaływania wizualnego budynku wysokiego w krajobrazie, określanie maksymalnych wysokości zabudowy w mieście przy założeniu ochrony widoków strategicznych oraz wieloaspektowe analizy wpływu zabudowy wysokiej na jakość przestrzeni publicznych miasta.

Klara Czyńska, jest architektem, adiunktem ZUT. W 2007 roku obroniła na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej pracę doktorską pt. "Metody kształtowania współczesnej sylwety miasta na przykładzie Szczecina. Wykorzystanie wirtualnych modeli miast w monitoringu i symulacji panoram". Jest autorką licznych publikacji naukowych o kształtowaniu krajobrazu miasta oraz współautorką opracowań planistycznych dla kilku miast w Polsce: Szczecina, Lublina, Warszawy. W latach 2013-2016 była kierownikiem projektu badawczego 2TaLL.

Paweł Rubinowicz, jest architektem, adiunktem ZUT. Studia na Politechnice Szczecińskiej oraz Fachhochschule w Oldenburgu. W 2011 roku obronił na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej pracę doktorską pt. "Chaos jako porządek wyższego rzędu w wybranych trendach współczesnej architektury". Autor publikacji z dziedziny modelowania parametrycznego w architekturze, teorii chaosu, wirtualnego modelowania miast. Współautor studiów urbanistycznych. Autor kilkunastu indywidualnych wystaw fotograficznych lub artystycznych w Polsce.

Adam Zwoliński, jest architektem, adiunktem ZUT. Studia na Politechnice Szczecińskiej. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Lund w Szwecji oaz w Instytucie Studiów Mieszkalnictwa w Rotterdamie. W 2008 roku obronił pracę doktorską pt. "Wyznaczniki urbanistycznej transformacji zespołów mieszkaniowych w oparciu o parametry użytkowania przestrzeni publicznych miasta" na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Jest uczestnikiem konkursów oraz autorem lub współautorem ponad 40 projektów architektonicznych i urbanistycznych.

Jakub Gołębiewski, kurator wystawy

AUTORSKI OPIS WYSTAWY | ABOUT THE EXHIBITION

Tendencja do zabudowy wysokiej w Europie
Przez ostatnie dwie dekady możemy obserwować gwałtowny wzrost popularności zabudowy wysokiej na kontynencie Europejskim. Wzrosła nie tylko ilość budowanych obiektów, ale również ich średnia wysokość (wg CTBUH Council on Tall Buildings and Urban Habitat ). Wpływa to w dużym stopniu na uformowany przez wieki historyczny krajobraz wielu miast. W odróżnieniu od azjatyckich czy amerykańskich, miasta europejskie zostały ukształtowane w wyniku stopniowej i raczej powolnej ewolucji. Efekty tego procesu narastania są widoczne w strukturze urbanistycznej, charakterystycznych kompozycjach przestrzennych oraz w ich sylwetach. Historyczne dominaty tworzyły rozpoznawalne i utrwalone w społecznej świadomości motywy krajobrazowe. Współczesna zabudowa wysoka w szybkim tempie zmienia ten ustalony porządek wpływając, często w przypadkowy sposób, na ważne wizerunkowo założenia urbanistyczne.
Przykładów niekorzystnych przekształceń ważnych widoków historycznych wciąż przybywa. Wśród wcześniejszych, najbardziej znanych można przytoczyć oś Pól Marsowych w Paryżu z wieżowcem Montparnasse, który rozbił to symetryczne i szczególnie reprezentacyjne w skali miasta założenie. Odwołując się realizacji w Polsce można przytoczyć, niedawno ukończony budynek ING przy Placu Unii Lubelskiej jest widoczny ponad dachem Belwederu z Łazienek Królewskich. Z kolei widok na Grób Nieznanego Żołnierza jest zakłócony poprzez wieżowiec Warsaw Trade Tower. Wydaje się, że zasięgu odziaływania tych budynków na miasto nikt nie przewidział. Tymczasem tej rangi strategiczne widoki powinny podlegać szczególnej ochronie. Dotychczasowe techniki planistyczne, jak pokazują powyższe przykłady, nie stanowią skutecznego zabezpieczenia. Z jednej strony ważne jest wykluczenie niekorzystnych interakcji wizualnych z zabudową historyczną. Jednakże nie mniej istotne jest kreowanie atrakcyjnej sylwety miasta z zabudową wysoką jako nową wartością przestrzenną oraz odpowiednie osadzenie nowych dominant w zgodzie z układem urbanistycznym miasta. Potrzebne są zatem nowe techniki, które w obiektywny i kompleksowy sposób zobrazują skutki przestrzenne lokowania zabudowy wysokiej.

Realizacja głównych założeń projektu
Badania nad zabudową wysoką w ramach projektu 2TaLL prowadzone były dwutorowo. Z jednej strony zmierzały do udokumentowania wybranych przykładów lokowania budynków wysokich w miastach europejskich i analizy ich wpływu na krajobraz. Z drugiej strony, ukierunkowane były na stworzenie narzędzi i metod komputerowej symulacji skutków przestrzennych zabudowy wysokiej. Nowe metody umożliwiają diagnozę oddziaływania wizualnego obiektu w mieście (metoda VIS) oraz ochronę ważnych założeń krajobrazowych przed przypadkowym wpływem nowej zabudowy (metoda VPS). Dodatkowo rozwijane były zagadnienia analizy przestrzeni publicznych (3D-negative), zacieniania, Sky View Factor (SVF), czy widoków osiowych (AXV). Nowe techniki są oparte o wykorzystanie współcześnie stosowanych cyfrowych modeli 3D miast (CityGML, DSM / LiDAR).
Jednym z kluczowych założeń projektu 2TaLL było rozpoznanie i przeanalizowanie oddziaływania zabudowy wysokiej w wybranych miastach Europy. Badania terenowe przeprowadzono w 13 miastach różnej wielkości i o różnej charakterystyce przestrzennej: Amsterdam, Bruksela, Drezno, Frankfurt, Kolonia, Londyn, Mediolan, Monachium, Norymberga, Paryż, Wiedeń, Warszawa i Wrocław. Analiza miała na celu udokumentowanie i ocenę wpływu zabudowy wysokiej na krajobraz. Brano pod uwagę: oddziaływanie na najbliższe otoczenie budynku, oddziaływanie na ważne osie i wnętrza urbanistyczne oraz na szerszy krajobraz miejski (linię sylwetową miasta). Przeprowadzone badania porównawcze doprowadziły do ogólnych wniosków w odniesieniu do specyfiki zabudowy wysokiej opisanych w osobnych publikacjach.
(...)

Opracowane metody analityczne
Metoda Visual Imapct Size (VIS) została stworzona do kompleksowej oceny zasięgu oddziaływania wizualnego pojedynczego budynku wysokiego. Pozwala na precyzyjne ustalenie fragmentów przestrzeni publicznych miasta, na które nowy obiekt będzie mieć wpływ. W jednym procesie obliczeniowym definiowana jest jednocześnie siła jego oddziaływania na daną przestrzeń - to czy będziemy widzieć obiekt w całości, w dużym fragmencie, czy jedynie jako mały akcent przestrzenny. Metoda pozwala mierzyć całkowity wpływ wizualny budynku przy różnych pułapach jego wysokości. Wynik generowany jest automatycznie w postaci mapy 2D. Interpretacja otrzymanych wyników może mieć istotne znaczenie dla kierunkowania dalszych działań planistycznych. Mapa VIS pozwala przede wszystkim na ustalenie ważnych ekspozycji nowego budynku, w tym takich, które mogą zagrażać integralności ważnych założeń przestrzennych (np. obszarów staromiejskich, czy założeń symetrycznych). Rozpoznane na podstawie analizy VIS punkty widokowe mogą być następnie poddane dalszej symulacji np. z użyciem linijek wysokości, które pokażą prawdziwą skalę obiektu w przestrzeni.
(...)

Czytaj więcej >>>RECENZJE WYSTAWY | EXHIBITION'S REVIEWS

Zespół, w skład którego wchodzą dr inż. arch. Klara Czyńska, dr inż. arch. Paweł Rubinowicz oraz dr inż. arch. Adam Zwoliński, od lat rozwija koncepcję przestrzennych analiz struktury miejskiej i w działaniach tych posługuje się technikami cyfrowymi. (…) Zetknięcie się z dorobkiem trojga młodych badaczy budzi respekt. Nie tylko bowiem udało się im sformułować prostą ideę, pokazać całą drogę rozwijania narzędzia analitycznego, które w tkance miasta ujawnia obszary obejmowane oddziaływaniem wizualnym oraz, co ważniejsze, związanym z przysłanianiem lub nasłonecznianiem, ale dokonuje wcale nie tak częstego procesu sensownego, pożytecznego wdrożenia narzędzia.
Pełny tekst recenzji PL>>>

For a number of years, a team, comprising dr inż. arch. Klara Czyńska, dr inż. arch. Paweł Rubinowicz and dr inż. arch. Adam Zwoliński, has been developing a concept of spatial analysis of an urban structure using digital techniques. (…) The output of those three researchers evokes respect. Not only did they succeed in formulating a simple idea and showed the entire process of developing the analytical tool, which presents visual impact areas in a city involving shadowing and revealing of specific objects, but more importantly provided for a very useful application of the tool which does not happen too often.
Full text EN>>>

dr hab. inż. arch. Robert Barełkowski, prof. ZUT, UTP
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie---
Findings of the 2TaLL research project present a series of new analysis methods that facilitate studies on the impact of new buildings on a city. In particular, visibility studies based on Visual Protection Surfaces provide new opportunities for an urban planning practice that respects historical urban heritage. (…) The integration of the third dimension in the visibility analysis of urban areas enables new and innovative systematical view analyses. The most important one is the comprehensive analysis of buildings visibility which combines the height of a building with its visual impact, namely the Visual Impact Size method.
Full text EN>>>

Rezultatem projektu 2TaLL jest szereg nowych metod analitycznych umożliwiających badania wpływu nowej zabudowy wysokiej na miasto. W szczególności badania widoczności w oparciu o metodę Visual Protection Surface (VPS) wprowadzają nowe możliwości dla praktyki urbanistycznej, opartej o poszanowanie historycznej tkanki miast. (...) Uwzględnienie trzeciego wymiaru przestrzeni oraz jego integracja z analizami widoczności obszarów miejskich umożliwia nowatorską systematykę analiz widokowych. Najważniejsza jest kompleksowa analiza zasięgu widokowego budynku nie tylko w bezpośrednim, ale także dalekim kontekście.
Pełny tekst recenzji PL>>>

Reinhard Koenig, Junior-Professor Dr.
Bauhaus Universität Weimar, Technische Universität München, ETH Zurich---
Zaprezentowane na wystawie osiągnięcia naukowe stanowią istotny wkład w tworzenie nowatorskich metod analizy struktur urbanistycznych - bardzo aktualnych i bardzo istotnych dla współczesnego kształtowania miast europejskich. Przeprowadzone przez Zespół badania naukowe i opracowane metody umożliwiają: a) lepsze przewidywanie skutków przestrzennych decyzji planistycznych odnoszących się do zabudowy wysokiej, b) definiowanie ich znaczenia dla struktury przestrzeni publicznych miasta oraz c) badanie chłonności miasta na zabudowę wysoką, z uwzględnieniem ochrony krajobrazu historycznego.
Pełny tekst recenzji PL>>>

The attainments presented in the exhibition are a major contribution to innovative urban structure analysis methods so much valid and important for the contemporary development of cities in Europe. The research implemented and methods developed enable: a) better forecasting of spatial consequences of certain planning decisions as regards the development of tall buildings, b) defining their significance for the public structure in a city and c) examining the capacity of a city as regards tall buildings, while taking into consideration its historical landscape.
Full text EN>>>

Prof. dr hab. inż. arch. Waldemar Marzęcki
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

KATALOG WYSTAWY | EXHIBITION CATALOG

INFORMACJE O AUTORACH | ABOUT THE AUTHORS

PhD architect, KLARA CZYŃSKA, studied at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin. PhD at Wroclaw University of Technology in 2007: Methods for developing a contemporary skyline. Using virtual urban models for panorama monitoring and simulation. She works at the Institute of Architecture and Spatial Planning at West Pomeranian University of Technology since 2004. Author of scientific publications on issues such as urban development of cities and high building impact. Cooperation in EU projects under the program 'Culture2000' (Poland, Sweden, Lithuania, Estonia). Co-author of urban studies including analysis of the high-rise buildings, commissioned by the city councils of several cities in Poland (2005-2016). In professional work she use her individual computational methods based on virtual 3D city models. Principal Investigator of 2TaLL project founded by Polish-Norwegian research program and realised in years 2013-2016. Contact: kczynska@zut.edu.pl

PhD architect, PAWEŁ RUBINOWICZ, studied at the West Pomeranian University of Technology in Szczecin and Fachhochschule Oldenburg (Germany). PhD at Cracow University of Technology in 2011: Chaos as the higher order in selected trends of contemporary architecture. He works at the Institute of Architecture and Spatial Planning at West Pomeranian University of Technology since 1999. Participated in numerous competitions, workshops and architectural conferences in Poland, Germany, Finland, Sweden, Lithuania, Spain, United Kingdom, the United States and South Africa. Author of scientific publications. Co-author of urban studies for several cities in Poland (2005-2016). Coordinator of European projects under the 'Culture 2000' (2003-2004). Individual exhibitions in 10 cities in Poland (2000-2014). In yeas 2013-2016 participant of 2TaLL research project (within Polish-Norwegian research program)Contact: pawel@rubinowicz.com.pl

PhD architect, ADAM ZWOLIŃSKI, studied at West Pomeranian University of Technology in Szczecin. MSc in Urban Housing Management at University of Lund in Sweden and Institute for Housing and Urban Development Studies in Rotterdam. PhD at Wroclaw University of Technology in 2008: Determinants of urban transformation of housing areas on the basis of spatial parameters of public spaces. The case of large panel system housing in Szczecin. He works at the Institute of Architecture and Spatial Planning at West Pomeranian University of Technology since 2003. Author of scientific publications on urban development, urban transformation and space-use problems. Professionally architect associated with FBA design office in Szczecin since 2004. Author and co-author of around 40 architectural and urban projects, competitions, concepts and studies. In yeas 2013-2016 participant of 2TaLL research project (within Polish-Norwegian research program).Contact: azwolinski@zut.edu.pl

FOLDER Z PIERWSZEJ EKSPOZYCJI WYSTAWY | FOLDER FROM FIRST EXPOSITION IN DRESDEN

`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska